Wat is de kerk?

Wat is de kerk?

De kerk bestaat uit de gedoopte volgelingen van Jezus Christus, door Hem samen geroepen, geleid door oudsten, die samen komen om God te aanbidden, om het Avondmaal te vieren en om Gods Woord te horen.

Waaruit bestaat de kerk?

De kerk bestaat uit volgelingen van Jezus Christus. ‘Christen‘ is niet alleen maar een naam. Als christen geloof je dat Jezus je zonden heeft weggewassen (Mattheüs 26:28) en je gehoorzaam bent aan wat Jezus zegt (Lukas 6:46). Wanneer leden van een kerk laten zien dat ze geen geloof hebben, of niet bereid zijn om de Heere te gehoorzamen, tuchtigt de kerk hen (Mattheüs 18:17).

De kerk bestaat uit gedoopte mensen: “Wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt” (1 Korinthiërs 12:13). Dus de doop is de ingang tot de kerk.

Gods kerk

De kerk wordt samengeroepen door Jezus. De kerk is niet het idee van mensen, maar het idee van God. Het is niet het initiatief van mensen, maar het initiatief van God. Het is God die zijn kerk bouwt, niet de mens. Daarom worden kerkleden genoemd: “geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen” (1 Korinthiërs 1:2).

Wat de kerk doet

De kerk wordt geleid door ouderlingen. Als een kerk geen ouderlingen heeft, is het nog steeds een kerk. Maar dan een onvolledige kerk (Titus 1:5).

De kerk komt samen. Samenkomen als een kerk is niet optioneel. De Bijbel gebiedt ons uitdrukkelijk om niet te negeren om elkaar te ontmoeten (Hebreeën 10:25).

Door de kerk wordt God aanbeden door gebed (Handelingen 2:42) en zingen (1 Korinthiërs 14:26).

De kerk viert het avondmaal. Het gedenken van de dood van Christus voor onze zonden is een belangrijk onderdeel van onze kerkbijeenkomsten (Handelingen 2:42).

De kerk luistert naar Gods Woord. Dat wat de apostelen leerden (Handelingen 2:42) is belangrijk. De manier om dit te doen is door Gods Woord te lezen, de betekenis ervan te onderwijzen en het toe te passen op de levens van de luisteraars (1 Timotheüs 4:13).

Mensen bijeengeroepen door God

In de meeste gevallen wanneer de Bijbel over de kerk spreekt, wordt de plaatselijke kerk bedoeld. Dit kun je bijvoorbeeld lezen in Romeinen 16:1. De kerk ontmoet elkaar en doet dingen samen. Het is een specifieke groep mensen die door God wordt bijeengeroepen om Zijn kerk te zijn. Tegelijkertijd vermeldt de Bijbel ook ‘kerk’ in meer algemene termen. Verwijzend naar de universele kerk van alle mensen in alle plaatsen van alle tijden die hun vertrouwen in Jezus hebben gesteld (bijvoorbeeld Matteüs 16:18).

Lichaam van Christus

Wanneer we een deel van de kerk worden, krijgen we zowel een verbinding met Christus als ons hoofd (Efeziërs 4:11-16) als met broers en zussen die leden van zijn lichaam zijn (Romeinen 12:5).
Dat is een enorm voorrecht, en ook een enorme verantwoordelijkheid!

Deel artikel