Wat is de incarnatie?

En het Woord is vlees geworden” (Johannes 1:14).

In het begin gingen God en de mens met elkaar om. Maar de mens zondigde en deze volmaakte relatie werd verbroken (Lees Genesis 1-3). Het werd donker in deze zondige wereld. Maar in Genesis 3 kwam God Zelf de mens tegemoet om de verbroken relatie te herstellen. Hoe deed Hij dat? Hij beloofde dat door ‘het nageslacht’ of ‘het zaad’ van de vrouw de zondige mensheid met Hem verzoend zou worden (Genesis 3:15).

Galaten 3:16 laat zien dat met dit ‘zaad’ Christus bedoeld wordt. En we weten ook dat Christus het Woord van God is, namelijk God Zelf (Johannes 1:1). We kunnen dus zeggen dat God Zelf het beloofde Zaad is. Dit was alleen mogelijk door de incarnatie, of de vleeswording. De apostel Johannes formuleert dit mysterie als volgt: “Het Woord is vlees geworden”. Wat bedoelde hij hiermee? Kort samengevat: God werd mens. Dit geheimenis veronderstelt enkele fundamentele waarheden:

God de Zoon werd mens

Als christenen geloven we in een Drie-enig God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hoewel dit ons begrip eigenlijk te boven gaat en deze omschrijving verre van volmaakt is, wordt het in de Schrift zodanig als waarheid geformuleerd. Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat ‘Het Woord’ God de Zoon is, de tweede Persoon van de Drie-eenheid, de Zoon van God. En toen de volheid van de tijd gekomen was, kwam de Zoon van God, terwijl Hij de ware en eeuwige God bleef, als een mensenbaby ter wereld, maar zonder zonde (Galaten 4:4). Dat is wat het betekent dat Hij ‘vlees geworden is’.

De Zoon hield niet op God te zijn toen Hij mens werd

Toen de juiste tijd gekomen was voor God de Zoon om mens te worden, hield Hij niet op God te zijn, maar voegde Hij, omdat Hij God was, de menselijke natuur toe aan zijn goddelijke natuur. Daarom heeft de Zoon van God twee naturen in Zichzelf (de goddelijke en de menselijke). Hij is volledig God en volledig mens. Hoewel deze twee in Hem verenigd zijn, kunnen ze toch van elkaar onderscheiden worden en was Hij herkenbaar als mens (Filippenzen 2:6-7).

God de Zoon was voor 100% mens

Nog in de tijd van de apostel Johannes kwam een valse leer op waarin beweerd werd dat de menswording van God de Zoon alleen maar een uiterlijke verschijning was, dat wil zeggen, dat Christus weliswaar een menselijk lichaam liet zien, maar niet echt mens was. Deze leer wordt het Docetisme genoemd en je kunt er meer over lezen in 1 Johannes 4:1-6. Maar Johannes verzekerde dat ‘het Woord vlees geworden is’ en dat Hij geen schijnlichaam had, maar een echt lichaam. De Zoon van God is nu voor 100 procent God en voor 100 procent mens. Jezus noemde Zichzelf dan ook heel graag ‘Zoon des mensen’ (Daniël 7:13; Marcus 2:10).

Daarom is de geboorte van Jezus de incarnatie (de menswording) van de eeuwige Zoon van God. Hij is het beloofde ‘Nageslacht’ van God. Hij is de enige mens die zonder een zondige natuur ter wereld kwam en die ook niet besmet was met de erfzonde.

Waarom is het belangrijk om in de incarnatie te geloven?

  • Omdat we, als we deze grote waarheid geloven, kinderen van God zullen zijn (lees 1 Johannes 4; Johannes 1:12-13).
  • Omdat het de basis is van oprechte liefde voor onze naaste (lees 1 Johannes 4).
  • Omdat het de basis is van een werkelijk nederig leven (lees Filippenzen 2).

Heer, geef dat deze waarheid ons hart raakt!

Deel artikel