Wat is de hoofdlijn of kernboodschap van de Bijbel?

What is the message of the Bible

Die vraag in één artikel te beantwoorden is erg moeilijk, en onvermijdelijk worden dus vele belangrijke gedeelten weg te laten. Maar ik zal de uitdaging aangaan. In zes alinea’s de belangrijkste thema’s verwoorden.

De schepping

God is de Schepper van het heelal, van deze aarde en van ons leven. Daarom verdient Hij onze aanbidding (Openbaring 4:11). Als we willen weten hoe we moeten leven, kunnen we het onze Schepper vragen.

De zondeval

De mens heeft zich van God afgekeerd. Zonde kwam in de wereld. Niemand kan daaraan ontsnappen, en daarom staan we schuldig voor God. We zijn van Hem gescheiden en kunnen niet leven in Gods Koninkrijk als we niet met Hem verzoend zijn.

Gods uitnodiging en waarschuwing

Hoewel de mens God de rug toekeerde, zond Hij profeten om zijn wil bekend te maken. Zij gaven de opdracht door om God lief te hebben met ons hele hart en de naaste als onszelf (Deuteronomium 10:12, Leviticus 19:18). Zij riepen de mensen op om berouw te hebben over hun zonden en hun vertrouwen op God te stellen (bijvoorbeeld in Ezechiël 14:6). Ze waarschuwden dat Zijn oordeel zou komen over allen die Hem blijven afwijzen. Maar zij beloofden ook dat God een Verlosser zou sturen om hen met God te verzoenen. Daarmee betoonde God Zijn liefde voor een wereld die tegen Hem in opstand kwam (Romeinen 5:8).

Gods verlossing door Jezus Christus

God zond zijn enige Zoon, Jezus Christus, die geboren werd uit een maagd. Jezus leerde ons Wie God is en toonde ons Zijn liefde en macht. Hij stierf aan het kruis voor de zonden van allen die in Hem geloven, zodat zij vergeving van zonden en het eeuwige leven zouden ontvangen (Johannes 3:16).

De Heilige Geest bekrachtigt Gods verlossing

Toen Jezus naar de hemel ging, zond Hij de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt mensen van zonde zodat ze Jezus als hun Verlosser aannemen (Johannes 16:8-11). Als mensen tot geloof komen, komt de Heilige Geest in hun leven en leidt hen in Gods waarheid (Johannes 16:13). Hij vormt de gelovigen in de hele wereld tot de ene Kerk, het lichaam van Christus.

God belooft een nieuwe aarde

Eens zal Jezus terug komen. Dat zal op de laatste dag zijn (Johannes 6:40). Alle mensen zullen uit de dood opstaan en Jezus zal hen oordelen. De ongelovigen zullen voor eeuwig verloren gaan. Maar iedere gelovige zal voor altijd in Gods Koninkrijk leven, op de nieuwe aarde waar geen dood, noch ziekte en tranen zullen zijn (Daniël 12:2, Openbaring 21:4).

Deel artikel