Wat is de grote lijn in de Bijbel ?

Grote delen van de Bijbel bestaan uit geschiedschrijving of uit profetische boodschappen die geschreven werden in de loop van Israëls geschiedenis. Dus, als we de Bijbel willen begrijpen, dan moeten we de grote lijn erin kennen.

Het Oude Testament

Schepping en zondeval

De Bijbel begint met het verhaal van de schepping. Beschreven wordt hoe God de hemel en de aarde uit niets tevoorschijn riep. Hij schiep ook planten, dieren en mensen. Het was allemaal heel goed. Maar in het derde hoofdstuk van de Bijbel lezen we hoe satan, de vijand van God, het eerste mensenpaar ertoe verleidde ongehoorzaam te worden en te zondigen. Dit was een keerpunt in de menselijke geschiedenis: van toen af aan werden er mensen geboren die zondig en onvolmaakt waren. Hun relatie met de Schepper had grote schade opgelopen en dit had ook rampzalige gevolgen voor hun onderlinge betrekkingen en de relatie met hun natuurlijke omgeving.

Zondvloed

Het gedrag van de mensen verslechterde met de dag. In Genesis 6:5 lezen we dat “de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren“. God besloot toen om alle levende wezens middels een grote vloed te vernietigen. Alleen Noach en zijn gezin werden gered in een schip, samen met een paar van elke diersoort. Na ongeveer een jaar was de aarde weer droog en konden ze het schip verlaten. God beloofde toen dat Hij de levende wezens op aarde niet opnieuw op die manier zou vernietigen.

Abraham, Izaäk en Jacob

De Bijbelverhalen van na de zondvloed concentreren zich op één man en zijn nakomelingen. Deze man heette Abraham en hij wordt ‘een vriend van God‘ genoemd (zie Jakobus 2:23). God beloofde dat Hij Abraham zou zegenen, dat zijn nakomelingen voor eeuwig in het land Kanaän zouden wonen en dat in hem “alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden” (Genesis 12:3). Toen Abraham 100 jaar oud was, baarde zijn vrouw Sara hem de zoon die God hen had beloofd. Deze zoon, Izaäk, werd de vader van Jacob (ook wel Israël genoemd), die op zijn beurt twaalf zonen kreeg. Zij werden de stamvaders van het volk Israël.

Het volk Israël

Jacobs familie verhuisde naar Egypte tijdens een hongersnood. Toen hun aantal toenam, werden de Egyptenaren bang voor hen en begonnen hen slecht te behandelen. De Israëlieten schreeuwden het uit tot God en Hij gaf Mozes de opdracht om het volk uit de slavernij te leiden. Er waren echter nogal wat bovennatuurlijke tekenen en plagen nodig voordat de farao hen liet gaan. God leidde de Israëlieten door de woestijn naar het land Kanaän. Tijdens deze reis sloot Hij een verbond met hen – waar het volk zich vaak niet aan hield – en gaf hun veel geboden en aanwijzingen. Tenslotte vestigden de Israëlieten zich in hun land. God waarschuwde hen dat, als ze zich niet aan Zijn wet hielden, ze uit het land verdreven zouden worden en onder alle volkeren verstrooid (Deuteronomium 28:58-64).

God oordeelt maar blijft trouw

De boeken Richteren, Koningen en Kronieken doen verslag van het feit dat de Israëlieten de Heer steeds weer verlieten en zich tot afgoden wendden. God waarschuwde hen keer op keer door Zijn profeten, Hij strafte hen door vijanden of hongersnoden te zenden en Hij vergaf hen als ze zich bekeerden. God was heel geduldig, maar uiteindelijk liet Hij de Israëlieten in ballingschap gaan — zoals Hij hen tevoren gewaarschuwd had. De hoofdstad Jeruzalem werd verwoest, de tempel ook, en de bevolking werd afgevoerd naar Babel en Assyrië.

Maar de ballingschap van Israël was niet het einde van hun geschiedenis. God bleef trouw! Een overblijfsel van het volk keerde terug naar hun land en herbouwde de tempel. Bovendien beloofde God een Messias te zenden, Die genezing en herstel zou brengen.

Het Nieuwe Testament

Jezus Christus

Na eeuwen van stilte, waarover de Bijbel niets zegt, vertelt het Nieuwe Testament over de geboorte van Jezus Christus. Hij was de beloofde Messias. Toen Jezus ongeveer 30 jaar oud was, begon Hij publiekelijk op te treden met onderwijs en genezingen. Hij verkondigde het goede nieuws dat mensen met God verzoend konden worden door geloof in Jezus Christus. Maar veel mensen, waaronder de religieuze leiders, geloofden niet in Hem. Na ongeveer drie jaar van publiek optreden, werd Hij gekruisigd — om na drie dagen weer uit de dood op te staan! Zijn dood was geen mislukking, maar een keerpunt in de geschiedenis. Door te sterven aan een kruis betaalde Jezus de prijs voor de zonde van de mensen. En Zijn opstanding liet zien dat Hij de dood had overwonnen.

De vroege kerk

Jezus ging terug naar Zijn Vader in de hemel, maar stuurde vervolgens Zijn Heilige Geest om Zijn volgelingen de weg te wijzen, te veranderen en kracht te geven. In het vervolg van het Nieuwe Testament wordt beschreven hoe een kleine groep volgelingen van Jezus in Jeruzalem uitgroeide tot de wereldwijde kerk. Het bevat veel brieven die aan kerken en personen gericht waren met aanwijzingen hoe te leven als christen en met overdenkingen betreffende de betekenis en reikwijdte van Jezus’ heilswerk. Het laatste Bijbelboek beschrijft de visioenen van de apostel Johannes over toekomstige gebeurtenissen die zullen leiden tot de wederkomst van Jezus als Hij de mensheid zal oordelen en een nieuwe hemel en aarde tevoorschijn zal roepen.

Als je meer details wilt van bepaalde gebeurtenissen, klik dan op de hyperlinks in dit artikel of neem een kijkje bij diverse Bijbelse feiten en verhalen.

Deel artikel