Wat is de evangelieboodschap?

Het woord ‘evangelie’ betekent eigenlijk ‘goed nieuws’. Maar voorafgaand aan het goede nieuws was er slecht nieuws, want Adam en Eva zondigden tegen God door ongehoorzaam te zijn (Genesis 3:1-24). Zonde is: ‘in geen enkel opzicht kunnen voldoen aan de morele wet van God.’ Aangezien de hele mensheid in Adam en Eva vertegenwoordigd was, is ieder mens daarom van nature zondig. Bovendien zondigen wij evenals Adam en Eva zelf ook (Romeinen 3:23, Efeze 2:1-3).

Zonde moet worden gestraft

God is echter heilig en rechtvaardig, zodat Hij niets met zonde te maken kan hebben. Omdat Hij rechtvaardig is, moet zonde worden gestraft.
Door zonde worden we dus niet alleen voor eeuwig van God gescheiden, maar ook geconfronteerd met de straf van een eeuwig durend verblijf in de hel, want ‘het loon van de zonde is de dood‘ (Romeinen 6:23a).

Zondaars moeten worden gered

Maar kan iemand die geen zonde heeft gedaan dan de hele mensheid redden, die in de zee van zonde dreigt te verdrinken? Het goede nieuws is dat er Iemand is die dat kan en die het heeft gedaan. Zijn naam is Jezus Christus. Maar wat is de reden dat God Zijn Zoon, Jezus, heeft gestuurd om ons van zonde te redden? Die reden is Gods oneindige liefde voor ons, zondaren (Johannes 3:16). Omdat God een God van gerechtigheid is, en omdat zonde ons van God scheidt, moet de zonde worden teniet gedaan en moet zonde ons worden vergeven, om weer met God verzoend te kunnen worden.

Hebreeën 9:22 zegt dat er zonder het vergieten van bloed geen vergeving van zonde is. Jezus, die zowel God (Kolossenzen 2:9) als mens (Johannes 1:14) is en die een zondeloos leven leidde (1 Petrus 2:22), was de enige die in onze plaats kon sterven, zodat onze zonden vergeven kunnen worden.

Vergeving van zonden en overwinning op de dood

De dood van Jezus aan het kruis verzekert ons van vergeving van zonden. Zijn opstanding bewijst Zijn overwinning over de dood (1 Korinthe 15:54-55). Jezus belooft dat Zijn volgelingen ook zullen opstaan en als Gods kinderen het Koninkrijk zullen erven (Johannes 1:12). Al in dit leven worden ze ‘opnieuw geboren’, gereinigd en geheiligd door de Heilige Geest. Ze leven nu al als kinderen van God, en zien uit naar de dag waarop Jezus zal wederkomen om de mensheid te oordelen en nieuwe hemelen en een nieuwe aarde te scheppen. Dan zal Gods Koninkrijk volmaakt zijn, en gelovigen zullen eeuwig leven in een liefdevolle relatie met hun Schepper. In Zijn onderwijs en wonderen heeft Jezus ons al een glimpje laten zien van hoe het leven in dit Koninkrijk zal zijn.

Een gratis geschenk

Dit heil dat Jezus voor ons heeft bereid, wordt ons aangeboden als een gratis geschenk (Romeinen 5:16, 6:23). Dat geschenk kunnen we accepteren of afwijzen. We kunnen er niet voor werken om het te verdienen; we kunnen het alleen door geloof ontvangen (Efeze 2:8-9). De apostel Paulus zegt: ‘Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden‘ (Romeinen 10:9).

De essentiële elementen van het evangelie

Samengevat – de essentiële elementen van het evangelie zijn:

  • De hele mensheid heeft gezondigd en verdient daarvoor oneindige straf.
  • Jezus stierf aan het kruis om voor onze zonden te betalen
  • Jezus Christus stond op uit de dood om ons eeuwig leven te geven
  • Redding wordt als een gratis geschenk iedereen aangeboden.

Hoe te reageren?

Hoe moeten we reageren op dit goede nieuws? Het Nieuwe Testament roept ons op om ‘berouw te tonen en het evangelie te geloven’ (Markus 1:15). Dit betekent dat we ons moeten afkeren van onze rebellie tegen God en ons aan Hem moeten onder- werpen (1 Thessalonicenzen 1:9-10). En dat we ook moeten vertrouwen dat Christus dé redding heeft gebracht die wij zondaars nodig hebben.

Als jij dat gelooft, zul je het volgende gebed kunnen bidden, een geweldige manier om te reageren op het goede nieuws van de evangelieboodschap:

‘Heer Jezus, ik kom tot U en belijd dat ik een zondaar ben. Vergeef me alstublieft. Ik vertrouw op wat U aan het kruis hebt volbracht. Ik geloof dat U voor mijn zonden aan het kruis bent gestorven, bent begraven en uit de dood bent opgestaan. Reinig me alstublieft van mijn zonde en wees de Heer van mijn leven. Bedankt dat U me in uw Koninkrijk hebt ontvangen. Ik bid dit in uw Naam, in Jezus naam. Amen.’

Deel artikel