Wat is de echte betekenis van het Kerstfeest?

In deze tijd van het jaar zie je overal kerstversieringen, loop je de kerstman tegen het lijf en lijkt iedereen te dromen van een witte kerst. Maar wat is de echte betekenis van het kerstfeest?

Geboorte van Jezus

Het kerstfeest lijkt wel ‘gekaapt’ te zijn door de commercie. Maar van oorsprong is het de dag waarop we de geboorte van Jezus Christus vieren, ruim 2000 jaar geleden. De komst van Jezus heeft de wereld veranderd. Denk alleen maar aan het feit, dat we onze jaartelling eraan te danken hebben: voor Christus of na Christus.

Lang daarvoor al (zo rond 700 v.C.) schreef de profeet Jesaja over een kind dat geboren zou worden om de wereld te verlossen. Jesaja 9:1 en 5: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen… Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Jezus, zoon van God

Jezus is niet zomaar iemand. Hij is God, die mens is geworden. Onbegrijpelijk voor ons, maar Johannes 1:1, 14 zegt: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God…. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader) vol van genade en waarheid.”

Onvoorstelbaar

Het is voor ons onvoorstelbaar dat de eeuwige God, Schepper van deze kosmos, in Jezus Christus naast ons kwam staan als mens. Om onze zonde en gebrokenheid op Zich te nemen en naar het kruis te dragen.

In Filippenzen 2 zingt Paulus er een lied over: “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.”

God is dichtbij

Als mensen kunnen wij niet opklimmen naar God. We zijn zondig en kunnen onmogelijk voor een heilige God verschijnen. Maar in Jezus Christus kwam God naar ons toe. Jezus opent zijn armen en nodigt ons uit: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28).

Die uitnodiging is ook vandaag nog van toepassing. Johannes 1:12 zegt: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven

Geschenk

Je zou kunnen zeggen: Jezus is het mooiste geschenk dat God wil geven: ook aan jou. Romeinen 6:23 zegt: “Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” Dat vieren we met kerst. Vergeet niet om dat geschenk aan te nemen en te danken. ‘Jezus, ik dank U, dat U gekomen bent om mij van mijn zonde te verlossen en mij terug te brengen in de rechte relatie met God, de Vader.’

In Lukas 2 kun je lezen over het echte kerstfeest: de geboorte van Jezus. Dat vieren we, elk jaar weer!

Deel artikel