Wat is de Bijbel?

What is the Bible?

Als je een christen over zijn geloof hoort praten, zul je hem waarschijnlijk om de andere zin naar de Bijbel horen verwijzen. Dit boek is van vitaal belang voor het christelijk geloof. Als je dus geïnteresseerd bent in God dan zul je moeten begrijpen wat de Bijbel is en waarom deze zo belangrijk is. Dit artikel helpt je om daarmee een begin te maken.

Wat betekent het woord ‘Bijbel’?

Het woord ‘Bijbel’ komt van het Griekse woord βιβλία, wat letterlijk ‘boeken’ betekent. Het is een verzameling godsdienstige geschriften die door de christenen gezien worden als het gezaghebbende Woord van God.

Waar gaat de Bijbel over?

De Bijbel is een heel bijzonder boek. Het is onze voornaamste bron van informatie over God, door Hemzelf geopenbaard.

Wat is de wezenlijke boodschap van de Bijbel?

De Bijbel vertelt het verhaal van een liefhebbende God die de wereld geschapen heeft en haar nooit in de steek gelaten heeft – ondanks het verzet van mensen. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft” (Johannes 3:16). Als je meer wilt weten over de inhoud van de Bijbel, verwijs ik je naar ons artikel ‘Wat is de boodschap van de Bijbel’?

Wat is het doel van de Bijbel?

Door Zijn Woord laat God weten dat Hij van mensen houdt en dat Zijn normen voor waarheid, gerechtigheid, liefde, goedheid en wijsheid onveranderlijk zijn. Als je de Bijbel leest, kun je ontdekken wat God je wil zeggen en wat Zijn plannen zijn, niet alleen voor jou persoonlijk, maar voor de hele wereld. Een psalm verwoordt het als volgt: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad” (Psalm 119:105).

Bovendien doet de Bijbel op een betrouwbare manier verslag van de schepping en de onzichtbare werkelijkheid, waarop christenen met vertrouwen hun wereldbeeld baseren. Het helpt ons de wereld om ons heen te begrijpen, het laat zien hoe we er als gevallen mensen aan toe zijn, en vertelt ons hoe we ondanks dat alles toch door Jezus Christus gered kunnen worden en eeuwig leven kunnen verkrijgen.

Hoe werd de Bijbel geschreven?

Christenen noemen Gods Woord ook wel ‘de Schriften’, omdat het niet één boek is, maar een verzameling boeken. Al deze boeken samen noemen we ‘de Bijbel’.

Uit hoeveel boeken bestaat de Bijbel?

De Bijbel bestaat uit 66 boeken. In dikte variëren ze van minder dan 300 woorden tot meer dan 40.000. Ze bevatten allerlei literaire genres, waaronder historische verslagen, wetten, poëzie en profetische boodschappen.
Voor een kort overzicht van alle Bijbelboeken kun je doorklikken naar dit plaatje van de Internationale Bijbelbond.

Wie hebben de Bijbel geschreven?

De Bijbelboeken zijn door verschillende menselijke auteurs geschreven. Sommigen van hen waren profeten, door God geroepen om Zijn woord te verkondigen, één was een arts, anderen waren koningen, weer een ander was een herder, er was tenminste één visser en nog een ander een Egyptische prins. Deze mensen schreven hun boeken in heel verschillende omstandigheden en plaatsen. Veel Bijbelboeken zijn in Israël ontstaan, maar anderen werden opgetekend in Babylonië of andere landen. De eerste Bijbelboeken werden opgeschreven tijdens Israëls doortocht door de woestijn, andere tussen de ruïnes van Jeruzalem, in een koninklijk paleis, of op een verlaten eiland. Al deze mensen werden geïnspireerd door de heilige Geest bij het schrijven.

Wanneer werd de Bijbel geschreven?

De Bijbelboeken werden in de loop van meerdere eeuwen geschreven. Het eerste boek beschrijft de schepping van de wereld en werd door Mozes geschreven ongeveer 1500 v Chr. De boeken van het Nieuwe Testament werden in de eerste eeuw AD geschreven. Door de eeuwen zijn deze boeken bijeengebracht en zorgvuldig doorgegeven van de ene generatie op de andere.

In welke taal werd de Bijbel oorspronkelijk geschreven?

De Bijbel werd in verschillende talen geschreven. De boeken van het Oude Testament voor het merendeel in het Hebreeuws en sommige kleinere gedeelten in het Aramees. De boeken van het Nieuwe Testament werden opgetekend in het koine Grieks uit de Hellenistische periode.

Tegenwoordig is de complete Bijbel beschikbaar in bijna 700 talen, en het Nieuwe Testament in nog eens 1500 talen die op aarde gesproken worden (Zie de website van Wycliffe Bijbelvertalers voor meer cijfers). Dit zijn allemaal vertalingen van de originele teksten van de Bijbel zoals ze eeuwen terug werden opgeschreven, met als doel om het Woord van God toegankelijk te maken voor mensen uit alle volken en talen. We lezen immers dat God “wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:4).

De Bijbel is uniek en gezaghebbend

Ondanks al deze verscheidenheid, is de Bijbel toch een eenheid die onderlinge samenhang laat zien. Dit is mogelijk omdat ze door God Zelf geïnspireerd is. In de Schriften heeft God Zichzelf aan ons geopenbaard met gebruikmaking van menselijke auteurs die verlicht en geleid werden door Gods Geest. Zie bijvoorbeeld 2 Petrus 1:21 “want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de heilige Geest gedreven, hebben gesproken”.
Omdat de echte Auteur van de Bijbel een onfeilbaar God is, is Zijn Woord ook onfeilbaar en vrij van fouten. Dit houdt ook in dat geen enkel ‘menselijk boek of geschrift’ ooit in de plaats van Gods Woord kan komen of zelfs maar aanvullen, met behoud van hetzelfde gezag als de Bijbelboeken. De Bijbel is uniek.

Hoe is de Bijbel opgebouwd?

De Bijbelboeken komen in twee testamenten: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

  • Het Oude Testament bevat de Schriften die opgetekend werden voordat Jezus Christus als mens ter wereld kwam. Deze boeken doen verslag van de schepping en, via de historische boeken, van de manier waarop God omging met het volk Israël, bevatten poëtische overpeinzingen over het leven met God en geven profetische boodschappen van God over Israël of de mensheid als geheel.
  • Het Nieuwe Testament vertelt over Jezus’ aardse leven, met inbegrip van Zijn prediking en wonderen. Bovendien bevat het veel brieven aan kerken en personen met onderwijs over God en het leven als christen. Het Nieuwe Testament eindigt met een heerlijk visioen over de toekomst die God in petto heeft voor allen die in Hem geloven.

Hoe moeten we de Bijbel lezen?

De beste manier om de Bijbel te leren kennen is om er zelf in te lezen. Christenen hebben de gewoonte dat op gezette tijden te doen, zowel privé als samen met andere christenen, bijvoorbeeld tijdens kerkdiensten. Als je de Bijbel voor de eerste keer leest, dan is het raadzaam om bij het begin te beginnen met het boek Genesis. Maar in plaats van dan verder te gaan en de hele Bijbel van kaft tot kaft te lezen, raad ik je aan om vervolgens naar het Nieuwe Testament te springen en één van de vier Evangeliën te lezen over het leven van Jezus. Dit geeft je een elementair raamwerk dat je helpt om de andere Bijbelboeken te begrijpen. Voor meer advies over het lezen van de Bijbel, raad ik je dit artikel aan. Als je op zoek bent naar specifieke Bijbelverzen, dan kun je hier richtlijnen vinden.

Waarom is Bijbellezen belangrijk?

De Bijbel leert ons wie God is en hoe we Hem persoonlijk kunnen leren kennen. Dat is van levensbelang omdat dit de enige weg is naar eeuwig geluk: “En dit is het eeuwige leven, dat ze U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt” (Johannes 17:3). Gods Woord “kan u wijs maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is” (2 Timotheüs 3:15)

Als je eenmaal christen geworden bent, dan is Bijbellezen een prachtige manier om geestelijk te groeien, omdat “heel de Schrift door God ingegeven is en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:16-17).

Deel artikel