Wat is Advent?

What is Advent

In de laatste maanden van het jaar lijkt iedereen Adventskalenders te moeten kopen. Natuurlijk moeten deze gevuld zijn met chocolade, speelgoedjes of andere kleine cadeautjes. Achter deze Adventskalenders schijnt een Christelijke traditie te zitten. Maar wat is dat precies? Heeft het iets met Kerst te maken?

Advent is een tijd van hoopvolle verwachting

Op 25 december wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd. Dit Kerstfeest wordt voorafgegaan door een periode die we Advent noemen. Het woord “Advent” komt van het Latijnse “Adventus”, en betekent letterlijk “komst”. De Adventsperiode is dus een tijd van hoopvolle verwachting van Jezus’ komst. Afhankelijk van de kerkelijke traditie die je volgt, begint Advent 4 of 6 weken voor Kerst.

Eerste en tweede komst

Advent is een tijd van voorbereiding op het vieren van Jezus’ geboorte. Tegelijkertijd is het ook een tijd van wachten op Zijn terugkeer bij de wederkomst. Want Jezus werd niet alleen mens om de mensheid zalig te maken; toen Hij weer naar de hemel ging beloofde Hij ook dat Hij weer terug zal komen om de mensheid te oordelen en Zijn koninkrijk te vestigen. Zie bijvoorbeeld Mattheüs 24:30-31: “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan”. Zowel Jezus’ eerste komst met Kerst als Zijn tweede komst waarop we nog wachten, worden herdacht in de Adventstijd.

Jezus’ komst in ons hart

Er is nog een derde “komst” van Jezus Christus waarbij christenen in de Adventstijd speciaal stilstaan. Dat is Jezus’ komst in ons hart. Want alleen als we Hem in ons hart laten wonen, kunnen we de zegen van Zijn reddingswerk ontvangen. Alleen dan zijn we veilig voor Zijn toorn. Paulus bidt hierom in Efeze 3:14-19:

“Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.”

Advent is aftellen

Er zijn verschillende gebruiken rondom Advent, zoals het aansteken van kaarsen (elke week eentje meer, tot aan Kerst) of dagelijkse overdenkingen die aftellen tot Kerst. Hier komen Adventskalenders vandaan. Oorspronkelijk hadden die een Kerst-thema en “luikjes” voor elke dag van de Adventstijd. Elk luikje bevat een Bijbelvers of gebed, en zo begeleidt een Adventskalender je door deze periode heen en helpt je te mediteren over Jezus’ komst.

Commerciële Adventskalenders

Vandaag de dag zijn er nog steeds zulke Adventskalenders, en die kunnen je helpen om Advent bewust te vieren. Maar er zijn ook veel Adventskalenders die de Christelijke boodschap volkomen kwijtgeraakt zijn. Zij bieden slechts een kleurige plaat gevuld met chocolade, kleine speelgoedjes of iets dergelijks. Die kalenders hebben dus niets meer te maken met Kerst, dat zijn slechts commerciële varianten op een rijke, eeuwenoude traditie.

Bijbellezen in de Adventstijd

Wil je Advent op een Christelijke manier vieren? Dan kun je daarvoor een Adventskalender gebruiken of enkel een leesrooster dat gericht is op het Kerstfeest. Zie bijvoorbeeld dit rooster van www.bijbelsopvoeden.nl (toegespitst op kinderen, maar als leesrooster ook voor volwassenen prima bruikbaar). Als dat te veel is voor jou, richt je dan gewoon op de Kerstverhalen in de Evangeliën: Mattheüs hoofdstuk 1 en 2, Lukas hoofdstuk 1 en 2 en Johannes 1.

Ik wens je een gezegende Adventsperiode!

Deel artikel