Wat heeft de Bijbel mij te zeggen?

Het vierde hoofdstuk van het Evangelie van Lukas verschaft ons twee indrukwekkende voorbeelden van de wijze waarop christenen de Bijbel – Gods Woord – kunnen gebruiken, en waarom we dat ook zouden moeten doen!

Ten eerste gebruikt Jezus Christus de woorden van Zijn Vader om af te rekenen met de pogingen van de duivel om Hem in verleiding te brengen. Later, in de synagoge van Nazareth, waar Hem het boek van de profeet Jesaja gegeven wordt, leest Hij precies de reden voor Zijn bediening op aarde voor.

1. Voorbeelden van wat de Bijbel betekende voor Jezus

Tijdens de bediening van Jezus bestond het Nieuwe Testament nog niet. Jezus las en citeerde uit het Oude Testament, zoals christenen dit noemen. Waarschijnlijk gebruikte Hij de Griekse “Septuagint”-vertaling, waaruit vele citaten in het Nieuwe Testament afkomstig zijn. Tegen de tijd dat Jezus begon met Zijn bediening had Hij de Schrift al tientallen jaren bestudeerd, en had God tot Hem gesproken door middel van de verzen die door de Heilige Geest geïnspireerd waren.

In Lukas 4:3 (ook beschreven in Mattheüs 4) had Jezus de verleidingen van de duivel al veertig dagen lang tijdens een vasten weerstaan, als de duivel probeert om Jezus voedsel te laten maken met behulp van goddelijke kracht.

 • Jezus bestraft hem door Deuteronomium 8:3 te citeren.
 • Vers 7 vertelt ons hoe de duivel hoopt om Jezus zover te krijgen dat Hij hém boven God verkiest. Jezus wijst de duivel af door Deuteronomium 6:13 en 10:20 te citeren.
 • Uiteindelijk probeert de duivel in vers 9 zelfs om Jezus zelfmoord te laten plegen, door Zich van het dak van de tempel te laten vallen. De duivel doet alsof hij een Bijbelvers gebruikt, maar Jezus verslaat hem door Deuteronomium 6:16 te citeren, en de duivel vertrekt.

Dus door Gods Woord beter te kennen dan de duivel, kan Jezus het zwaard van de Geest oppakken en zich omgord[en] met de waarheid zoals Efeze 6:14-18 beschrijft.

In het tweede voorbeeld wordt aan Jezus het boek van Jesaja overhandigd, om uit voor te lezen in de synagoge (Lukas 4:17). Vers 21 laat zien dat Jezus wist over Wie deze verzen gingen. Stel je eens voor hoe gezegend Jezus Zich gevoeld moet hebben, toen Hij voor de eerste keer besefte dat de woorden van Jesaja 61:1 – De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft – voor Hem bedoeld waren!

Korte tijd later zegent Hij Johannes de Doper op soortgelijke wijze. In Lukas 7:22 had Johannes zijn eigen discipelen naar Jezus gestuurd om te vragen of Hij Degene was die ze verwachtten. Ten eerste geneest Jezus, in de aanwezigheid van Johannes’ discipelen, velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten; en aan veel blinden schonk Hij het gezichtsvermogen. Vervolgens citeert Hij uit Jesaja de verzen 29:18; 35:5 en 61:1, die over zulke gebeurtenissen profeteren. Op het moment dat Johannes deze verzen hoorde, zou hij direct geweten hebben dat Jezus inderdaad Degene was van Wie Hij in Lukas 3:16 had gezegd: bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken.

2. Waar wij de Bijbel voor zouden moeten gebruiken

Iedere keer dat Jezus de Schrift las, leerde Hij over God de Vader, Die Hij kende als Zijn hemelse Vader sinds Hij 12 jaar oud was en achterbleef in de Tempel van Jeruzalem (Lukas 2:48-49). En als de Schrift goed was voor Jezus, is hij ook goed voor ons. Wíj kunnen de Bijbel óók gebruiken als een “zwaard” en ons “omgorden met de waarheid” zoals in de Efeze-brief, en wij kunnen de Bijbel óók gebruiken om over God te leren.

Christenen geloven in Christus en in God Die onze Schepper is. Dus het is van het grootste belang dat we ook graag willen weten wat zij te zeggen hebben. In Romeinen 15:4 lezen we dat Gods woorden eertijds geschreven zijn tot onze onderwijzing. Geschreven woorden kunnen met anderen gedeeld worden, en verzekeren dat hun boodschap precies blijft zoals de Heilige Geest ze geïnspireerd heeft. Omdat Jezus Zijn bediening niet voor ieder van ons persoonlijk herhaalt, hebben we Zijn Woord nodig, op de manier dat Hij het uitgesproken heeft.

3. Hoe weten we dat Jezus Zich niet bedacht heeft?

Het Boek Openbaring zegt in vers 22:18-19 specifiek dat niets aan deze dingen veranderd mag worden. Dat is omdat Jezus en God niet veranderen.

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8, maar o.a. ook Numeri 23:19 en Jesaja 40:8).
Als we vandaag de dag de Bijbel gebruiken om ons:

  1. te laten leiden in wat God voor ons leven wil (bijv. Psalm 119:105)
  2. te beschermen tegen de vijand (Efeze 6:14-18)
  3. te verheugen in Gods beloftes voor ons (Jesaja 41:10, Deuteronomium 31:8, Johannes 16:33 etc.)
  4. te onderwijzen over Zijn wil (Romeinen 15:4)
  5. te troosten (zie onze artikelen over de Heilige Geest)

dan weten we dat Jezus ons vandaag precies hetzelfde zou zeggen als Hij tegen Zijn discipelen en de menigte zei, gedurende Zijn bediening.

4. Maar de Bijbel is…..héél oud….?

De verzen uit Deuteronomium waar Jezus in Lukas 4 op vertrouwde, waren zo’n 1400 jaar voordat Hij geboren was, geschreven. Het boek Jesaja is zo’n 700 jaar vóór Christus geschreven. Maar die verzen waren de volledige waarheid op de dag dat Jezus ze citeerde.

Voor ons zijn de “nieuwste” teksten uit de Bijbel bijna 2000 jaar oud. Betekent dit dan dat ze “achterhaald” zijn en dat we ze zouden moeten negeren? Zeker niet!
De Bijbel is Gods Woord. God inspireerde Jezus, en God inspireerde de schrijvers van het Woord om alles wat we over Zijn natuur, Zijn wil en Zijn plan voor onze verlossing moeten weten, met ons te delen. God is alwetend, hetgeen betekent dat Hij alles weet, hetgeen betekent dat Hij niet hoefde te wachten tot het jaar 2022 voordat Hij waarheid voor het jaar 2022 kon inspireren. Hij wist al vóór alle tijden wat Hij vandaag met ons zou willen delen.

Het is duidelijk dat de Bijbel niets te melden heeft over mobiele telefoons, bitcoins of zoom meetings. Dat maakt niet uit. De essentiële dingen over wie we zijn, hoe we ons tot God verhouden, hoe we ons tot anderen verhouden, de keuzes die we moeten maken, de strijd die we doormaken, de momenten dat we geduldig of gehoorzaam moeten zijn, etc. zijn niet wezenlijk anders.

5. Wat als de Bijbel iets zegt dat ik niet leuk vind?

Je denkt misschien: “Ik ben Jezus niet; de Bijbel is niet voor mij geschreven.” Nou, hij is weliswaar niet over jou geschreven, maar zeker wel voor jou! Op dezelfde manier dat Jezus bemoedigende verzen vond in het Oude Testament, zijn er verzen waarmee de Heilige Geest voor ons persoonlijk iets extra kan benadrukken.

Er zijn ook veel algemene verzen die op iedereen van toepassing zijn. Soms zegt de Bijbel dingen die vandaag de dag niet erg populair zijn. De samenleving is veranderd en wijst er gretig op dat Bijbelse waarheden niet meer van toepassing zijn. Maar God had altijd ons bestwil voor ogen. Jezus stierf aan het kruis om ons te redden – welk bewijs hebben we nog meer nodig dat Zijn onderwijs en leidraad niet bedoeld zijn om ons te hinderen of te frustreren? Zijn eeuwige Woord is voor ons vandaag de dag net zo relevant als het was voor de discipelen van Jezus, en het is met recht onze “Gids naar Gods wil”!

Deel artikel