Wat gebeurt er met mensen die nooit het Evangelie horen?

Laten we eerst vaststellen waarom mensen het Evangelie moeten horen. De reden wordt heel eenvoudig gezegd door de Apostel Paulus in Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en zijn tekortgeschoten in de heerlijkheid van God”. De zonde is het probleem en Jezus is de oplossing. Over Zichzelf sprekend zegt Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Over Jezus gesproken, Petrus zei: “En er is in niemand anders redding; want er is geen andere naam onder de hemel die onder de mensen is gegeven, waardoor wij gered moeten worden” (Handelingen 4:12). God wil “dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:4).

Gods visie

Nu we het probleem met de mensen hebben vastgesteld, de oplossing van het probleem, en wat God voor de mensen verlangt, laten we eens kijken hoe God tegen de mensen aankijkt, ook tegen hen die het Evangelie niet hebben gehoord. Zijn ze in Gods ogen onschuldig of schuldig?

“Want de toorn van God is geopenbaard vanuit de hemel tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat datgene wat over God bekend is, in hen duidelijk is; want God heeft het hen duidelijk gemaakt. Sinds de schepping van de wereld zijn Zijn onzichtbare eigenschappen, Zijn eeuwige kracht en goddelijke natuur, duidelijk te zien, begrepen door wat er is gemaakt, zodat ze zonder excuus zijn. Want hoewel ze God kenden, eerden ze Hem niet als God en dankten ze niet; maar ze werden nutteloos in hun speculaties en hun dwaze hart werd verduisterd. Ze beweerden wijs te zijn, maar werden dwaas en verruilden de heerlijkheid van de onkreukbare God voor een beeld in de vorm van een verdorven mens en van vogels en viervoetige dieren en kruipende schepsels.” (Romeinen 1:18-23)

De schepping openbaart duidelijk niet alleen dat God bestaat, maar ook Zijn goddelijke natuur. De weigering van de mens om dit te erkennen, is te wijten aan de hardheid en de opstandigheid van zijn hart. De hele mensheid is dus schuldig aan de zonde, die de scheiding van God is. Alleen Jezus heeft deze scheiding kunnen overbruggen door Zijn dood en opstanding.

Alleen Jezus

Aangezien alleen Jezus ervoor kan zorgen dat we met God verzoend worden en naar de hemel gaan om bij God te zijn als we sterven, is het duidelijk dat niemand gered kan worden zonder Jezus. De reden is dat alleen Jezus de zonde kan verwijderen die ons van God scheidt. “Want “Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden.” Hoe zullen ze hem dan aanroepen in wie ze niet hebben geloofd? En hoe moeten ze geloven in Hem waarvan ze nog nooit gehoord hebben? En hoe moeten zij horen zonder dat iemand preekt?” (Romeinen 10:13-15). Mensen gaan niet naar de hel omdat ze Jezus verwerpen als ze nog nooit van Hem hebben gehoord; mensen gaan naar de hel omdat ze zondaars zijn, en verwerpen de kennis die ze al van God hebben, zoals Romeinen 1:18-23 heeft gezegd. Het niet geloven in Jezus bezegelt gewoon hun lot.

Voorbeeld

Misschien kan deze eenvoudige illustratie dit punt duidelijk maken. Een man wordt ziek en gaat naar het ziekenhuis. Na enkele onderzoeken informeert de dokter hem dat hij een ongeneeslijke vorm van kanker heeft en dat er geen behandeling beschikbaar is. Diezelfde dag ontdekken onderzoekers elders een genezing van dat soort kanker. Maar de man weet niets over de onderzoekers en zij weten niets over hem. Binnen enkele maanden overlijdt de man. Hij overlijdt omdat hij kanker heeft, niet omdat hij de behandeling niet krijgt. Het ontbreken van de behandeling bezegelt slechts zijn lot. Op dezelfde manier sterft de hele wereld aan de kanker van de zonde. Ze sterven niet omdat ze het Evangelie nooit gehoord hebben. Ze sterven omdat ze ziek zijn door de zonde. Als ze het Evangelie niet horen, bezegelt dat slechts hun lot.

God is rechtvaardig

Dit betekent niet dat God mensen die nooit van het Evangelie gehoord hebben, op dezelfde manier zal oordelen als mensen die het bewust verwerpen. De Bijbel vertelt ons hier niet veel over — ze benadrukt juist het belang van onze eigen redding. Als mensen aan Jezus vragen: “Heere, zijn het weinigen, die zalig worden?”, antwoordt Hij: “Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort” (Lukas 13:23-24). Maar in Lukas 12 lezen we een gelijkenis over een man die zijn knechten straft omdat ze hun taak niet hebben vervuld: ‘En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen” (Lukas 12:47-48). Dit is een aanwijzing dat God mensen verschillend zal oordelen op basis van hun kennis van het Evangelie — zie ook Mattheüs 10:14-15; 11:21-24; Romeinen 2:14-16; 2 Korinthe 5:10.

Deel artikel