Wat en waar is de ware kerk?

kerk

Er zijn ontzettend veel kerken. Hierbij gaat het dan niet om mooie of minder mooie gebouwen die als gebedshuis gebruikt worden, maar om mensen die bij elkaar komen en samen God te aanbidden. Maar welke kerk is de ware?

De Bijbel

In de Bijbel komt het woord kerk niet voor. Toch zien we de betekenis wel in de Bijbel. Het Nieuwe Testament gebruikt het woord “kerk” op een paar verschillende manieren. De belangrijkste twee zijn:

  1. “Kerk” verwijst naar een bijeenkomst van christenen (dat zijn degenen die zich hebben bekeerd en die het evangelie geloven): “als u samenkomt in de gemeente” (1 Korinthe 11 vers 18). Als zodanig kan het ook een titel zijn voor een plaatselijke groep christenen, b.v. “de gemeente van de Thessalonicenzen” (1 Thessalonicenzen 1 vers 1).
  2. “Kerk” verwijst naar de bijeenkomst van christenen in de hemel. Hebreeën 12: 18-24 is in dit opzicht erg belangrijk: deze verzen contrasteren de bijeenkomst van Israël rond de berg Sinaï (12 vers 18-21, vgl. Ex 19), met de bijeenkomst waarin alle christenen deel uitmaken van het hemelse Jeruzalem (12 vers 22-24).

Een andere belangrijke passage om te bekijken is Deuteronomium 4 vers 9-14. Het woord voor “verzamelen” of “verzamelen” in vers 10 is hetzelfde woord dat het NT gebruikt voor “kerk”. Daarom, volgens Deuteronomium, is het doel van samenkomst / gemeente om Gods Woord te horen. Dat wil zeggen, voor ons vandaag om de Bijbel te horen onderwijzen.

De ware kerk

Na de Nieuw Testamentische betekenis van “kerk” te hebben onderzocht en wat Deuteronomium daaraan toevoegt, kunnen we nu de vraag beantwoorden.

  • Ten eerste, wat is de ware kerk? De ware kerk is een verzamelde groep christenen die bijeen zijn gekomen om Gods woord te horen (vgl. 1 Korinthe 11 vers 18); en het is ook allemaal Gods volk gedurende de hele tijd verzameld rond zijn troon in de hemelen (zie Hebreeën 12 vers 22-24).
  • Ten tweede, waar is de ware kerk gesitueerd? Welnu, van wat we al hebben gezien, bevindt de kerk zich overal waar christenen samenkomen om Gods woord te horen. Maar het bevindt zich ook in de hemelse gewesten. Uiteindelijk zal de kerk na de wederkomst van Christus en de schepping van de nieuwe hemelen en aarde Gods volk zijn dat zich rondom zijn troon op de nieuwe aarde verzamelt, zie Openbaring 21 vers 3; 22 vers 3.

Deel artikel