Wat doen mensen in de hemel?

What are people doing in heaven?

Als Christenen moeten we de hemel als ons ware thuisland beschouwen. Dus is het alleen maar natuurlijk om te willen weten hoe ons ‘eeuwig leven’ er uit zal zien. Maar de Bijbel geeft ons geen overzicht van hemelse activiteiten. Toch geven sommige Bijbelgedeelten ons wel een idee van wat we verwachten kunnen.

Een plaats van bemoediging en geluk

In Lukas 16:19-31 vertelt Jezus een gelijkenis over een rijke man en een arme man, Lazarus. De rijke man trok zich niets aan van Lazarus’ misère, en toen ze beiden stierven belandde de rijke man in een plaats van pijn, maar Lazarus werd door de engelen gedragen in Abrahams schoot. Nu is dit een gelijkenis en het doel van dit verhaal is niet om ons te vertellen hoe de hemel of de hel eruit zien. Maar er zijn wel glimpjes van eeuwige realiteiten op te vangen. Eén daarvan is, dat van Lazarus wordt verteld, dat hij nu ‘vertroost’ wordt na de pijn die hij heeft meegemaakt. Veel gelovigen verdragen de diepe pijn van vervolging, verraad, misbruik en armoede tot hun dood toe met zich mee. Voor hen is de hemel een plaats van vertroosting.

In andere gelijkenissen, zoals in Mattheüs 25, spreekt Jezus over de hemel als een plaats waar een groot feest zal zijn, waar we verantwoordelijkheden zullen ontvangen in overeenstemming met onze trouwe dienst op aarde en waar een erfenis op ons wacht.

Een paradijs

Een andere aanwijzing is wat Jezus zegt tegen de gestrafte misdadiger aan het kruis naast Hem; “Heden zult u met mij in het paradijs zijn” (Lukas 23:43). Het woord ‘paradijs’ wijst terug naar de hof van Eden, de tuin van vreugde, waar God de mens plaatste in het allereerste begin. Het was een plek van volmaakte harmonie waar mensen het mooie werk zouden doen van zorgen voor de schepping. Misschien zullen mensen in de hemel vergelijkbare dingen te doen hebben als wat Adam en Eva deden in het paradijs voor de zondeval.

Een plek van openbaring

Paulus spreekt in 1 Korinthe 13: 12 over de tijd dat de aardse dingen voorbij zijn. Hij zegt: “Nu kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.” De hemel is een plaats van openbaring, waar alle dingen, die nu vaag en gebroken zijn, helder en volledig zullen zijn. Met andere woorden, er zal heel veel zijn om te leren en te ontdekken!

Een plek van aanbidding

Misschien komt het meest levendige beeld van de hemel wel uit het boek Openbaring. In de hoofdstukken 4, 5 en 7 bijvoorbeeld, lezen we over grote groepen mensen (en engelen en andere hemelse wezens) die God aanbidden, lofprijsen en zich verheugen. Als we met eigen ogen de schoonheid en pracht en grootsheid van God zien, moeten we wel aanbidden. Zelfs het allerheiligste ogenblik op aarde kan ons slechts een glimp tonen van hoe dat zal zijn.

Hemel op aarde

Maar er is nog meer geweldigs te verwachten. De Bijbel leert dat de oude orde van dingen voorbij zal gaan. Een nieuwe hemel en aarde zal worden geschapen. En die zullen niet langer gescheiden zijn. In Openbaring 21 zien we de stad van God neerdalen op de aarde en God verklaart dan dat Hij bij zijn volk zal wonen. En wanneer de hemel neerdaalt, wordt het paradijs hersteld. In Openbaring 22:1-4 lezen we:

“Toen liet hij mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des Levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Deel artikel