Wat is de Drie-eenheid?

Wat is de drie-eenheid?

God openbaart zich in de Bijbel als Schepper en Onderhouder van het universum. De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar één God is: ”Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” (Deuteronomium 6:4). Tegelijkertijd komen we herhaaldelijk passages in de Bijbel tegen die aantonen dat die ene God bestaat uit meerdere personen. Dat is voor ons moeilijk te vatten. Het is geen logische onmogelijkheid, maar de samenstelling van Gods wezen gaat ons beperkte begrip te boven. Hij is God en wij zijn mensen.

Als we schriftgedeelten lezen over de meervoudigheid van God, zijn er feitelijk drie personen: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. We noemen dit de Drie-eenheid. Het woord Drie-eenheid staat niet in de Bijbel. Maar dit begrip wordt duidelijk uiteengezet. Het betekent dat de Ene God bestaat uit drie personen.

De Drie-eenheid in het Oude Testament

In het Oude Testament zijn er verschillende teksten die onderscheid maken tussen God de Vader en God de Zoon. Bijvoorbeeld in Psalmen 110:1, waar David zegt: ”De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken…” David als koning had geen aardse heer, en verwijst hier naar een hemelse Heere. Jezus bevestigt dit als Hij zegt dat deze tekst over Hem gaat, en geeft daarmee te kennen dat Hij de Zoon van God is (Mattheüs 22:41-45).

In andere teksten wordt ook onderscheid gemaakt tussen de Heere en zijn Geest. Bijvoorbeeld in Jesaja 48:16 staat “En nu de Heere HEERE heeft mij gezonden, en zijn Geest.” Duidelijk is dat iemand niet zonder zijn Geest denkbaar is; toch is hier onderscheid. Ook in het Oude Testament vinden we teksten die verwijzen naar God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Dus God de Zoon kwam niet pas met de geboorte van Jezus Christus. Hij is eeuwig, evenals de Vader en de Geest. Maar in Jezus nam Hij de gestalte van een mens aan.

De Drie-eenheid in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt dat allemaal veel duidelijker. Veel teksten spreken van de godheid van God de Vader. Bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 8:6: “Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn.” Uit veel teksten blijkt de godheid van God de Zoon. Bijvoorbeeld uit Titus 2:13: “… de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.” Uit veel teksten blijkt de godheid van God de Heilige Geest. Bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 6:11: ”maar u bent gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament blijkt dat de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest nauw met elkaar verweven zijn en zonder twijfel aan elkaar gelijkwaardig zijn, samen God zijn. Dat blijkt uit:

  • Ga dan henen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. (Mattheüs 28:19)
  • Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. (Handelingen 2:32-33)
  • De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. (2 Korinthe 13:13)
  • … uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid aan Jezus Christus. (1 Petrus 1:2).

Dus God openbaart zichzelf in de Bijbel als God de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Allen hebben we nodig. God de Vader is onze Schepper, God de Zoon onze Verlosser, God de Heilige Geest die ons heiligt. En als wij nadenken over God als Drie-eenheid en we dit niet helemaal goed kunnen begrijpen, laten we dan uitbreken in gejubel:

Heilig, heilig, heilig! Heere God Almachtig!
Vroeg in de morgen zij U mijn zang gewijd;
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig!
Drie-enig God die één in wezen zijt!

Deel artikel