Bijbelwoord.nl
Wat is de drie-eenheid?

Wat is de drie-eenheid?

God openbaart zich in de Bijbel als Schepper en onderhouder van het universum. De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar één God is:”Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”(Deuteronomium 6:4). Tegelijkertijd komen we herhaaldelijk passages in de Bijbel tegen die aantonen dat die ene God bestaat uit meerdere personen. Dat is voor ons moeilijk te vatten. We moeten ons dan ook realiseren dat dit geen logische tegenstelling is want de samenstelling van Gods wezen gaat ons begrip te boven. Hij is God en wij mensen.

Als we schriftgedeelten lezen over de meervoudigheid van God zijn er feitelijk drie personen: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. We noemen dit de Drieeenheid. Het woord Drieeenheid staat niet in de Bijbel. Maar dit begrip wordt duidelijk uiteengezet. Het betekent dat de Ene God bestaat uit drie personen.

In het Oude Testament zijn er verschillende teksten die onderscheid maken tussen God de Vader en God de Zoon. Bijvoorbeeld in Psalmen 110:1, waar David zegt:”De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken…” David als koning had geen aardse heer, en verwijst hier naar een hemelse Heer. Jezus bevestigt dit als Hij zegt dat deze tekst over Hem gaat en geeft te kennen dat Hij de Zoon van God is (Mattheüs 22:41-45).

In andere teksten wordt ook onderscheid gemaakt tussen de Heere en zijn Geest. Bijvoorbeeld in Jesaja 48:16 staat “En nu de Heere HEERE heeft mij gezonden,en zijn Geest.” Duidelijk is dat het ene niet zonder zijn Geest denkbaar is; hier is onderscheid. Ook in het Oude Testament vinden we teksten die verwijzen naar God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Dus God de Zoon kwam niet expliciet met de geboorte van Jezus Christus. Hij is eeuwig, evenals de Vader en de Geest. Maar in Jezus werd Hij vlees en nam de gestalte van een mens aan.

In het Nieuwe Testament wordt dat allemaal veel duidelijker. Veel teksten spreken van de godheid van God de Vader. Bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 8:6:”toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn.” Uit veel teksten blijkt de godheid van God de Zoon. Bijvoorbeeld uit Titus 2:13: “….de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.” Uit veel teksten blijkt de godheid van God de Heilige Geest. Bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 6:11:”maar u bent gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.”

Op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament blijkt dat de Vader, de Zoon, en de Heiige Geest nauw met elkaar verweven zijn en zonder twijfel aan elkaar gelijk zijn, samen God zijn. Dat blijkt uit:

  • Ga dan henen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en an de Zoon en van de Heilige Geest. Mattheüs 28:19.
  • Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Handelingen 2:32-33.
  • De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13.
  • …uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid aan Jezus Christus. 1 Petrus 1:2.

Dus God openbaart zichzelf in de Bijbel als God de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Allen hebben we nodig. God de Vader is onze Schepper. God de Zoon onze Verlosser, God de Heilige Geest die ons heiligt. En als wij nadenken over God als Drieeenheid en we dit niet helemaal goed kunnen begrijpen ,laten we uitbreken in gejubel:

Heilig, heilig, heilig! Heere God Almachtig!
Vroeg in de morgen zij U mijn zang gewijd;
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig!
Drieenig God die één in wezen zijt!

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Volg ons

Wat is de drie-eenheid?