Wat betekent “reeds, maar nog niet”?

already but not yet

De Bijbelse geschiedenis is opgedeeld in twee tijdperken, benoemd als ‘deze wereld’ en ‘de komende wereld’ of als ‘deze eeuw’ en ‘de komende eeuw’ (Efeze 1:21, Mattheüs 12:32). De Schrift bevestigt ook dat we nu al sommige zegeningen van de komende eeuw genieten. Al in deze wereld zijn sommige aspecten van de komende wereld begonnen toen Jezus Christus op aarde kwam, maar ze hebben nog niet hun volheid bereikt. Deze spanning kennen we als ‘reeds (nu al), maar nog niet’.

Het Koninkrijk van God is een realiteit

Gods Koninkrijk werd ingeluid met de eerste komst van Christus (Lukas 17:20-21). Toen Hij was opgestaan, zette God Hem ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende (Efeze 1:20-21). Maar het Koninkrijk van God is nog niet volledig doorgebroken. Dat zal gebeuren bij Zijn tweede komst.

Als Christus terugkomt in heerlijkheid, zal Hij alle zegeningen van de komende wereld brengen en alle heerschappij en alle macht en kracht die tegen Zijn wil ingaan, vernietigen (1 Korinthe 15:24-26). Het Koninkrijk van God is reeds werkelijkheid, maar is nog niet voltooid.

Verlossing is een realiteit

Christus kwam in deze wereld om Zijn volk te redden van zonde (1 Petrus 1:18-20); de Vader bevrijdde ons uit de macht van de duisternis en bracht ons over in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon. Hij maakte ons tot Zijn kinderen door geloof in Christus (Kolossenzen 1:13, Johannes 1:12). Dit deed Hij door de kracht van Zijn Geest waarmee Hij ons heeft verzegeld, met de verzekering dat het werk dat Hij begon ook zal worden voltooid op de dag dat Jezus Christus terugkomt (Efeze 1:13-14; Filippenzen 1:6).

Echter, als verloste mensen in de tegenwoordige ‘eeuw’ wachten we zuchtend op de verlossing van ons lichaam en op het moment dat God ons de volledige voorrechten van Zijn kinderen geeft in de ‘eeuw’ die komt (Romeinen 8:22-23). De verlossing van Zijn volk is reeds werkelijkheid, maar is nog niet voltooid.

De nieuwe schepping is een realiteit

In het Oude en Nieuwe Testament heeft God een nieuwe schepping beloofd (Jesaja 65:17, 2 Petrus 3:13). Deze schepping zal anders zijn dan de huidige wereld, veel beter dan de hof van Eden. Maar omdat dat een zegen is van de toekomstige ‘eeuw’, is ook deze nieuwe schepping nog niet voltooid. Daarom verlangt ook zij naar de dag van haar bevrijding (Romeinen 8:21-22).

In het volk van God is dit echter al begonnen, omdat we in Christus een nieuwe schepping zijn (2 Korinthe 5:17). Dus Christus’ reddingswerk voor Zijn volk laat zien dat de herschepping van de wereld is begonnen. De nieuwe schepping is reeds een realiteit, maar is nog niet voltooid.

Een hoopvol wereldbeeld

Als we dit begrijpen geeft ons dat een hoopvol wereldbeeld, omdat we de eerste vruchten van de komende wereld al genieten door onze verbondenheid aan Christus, zelfs al zijn we nog in deze kwade wereld. Het leven in deze spanning zal ons geestelijk volwassen maken en ons helpen in onze tegenslagen, omdat “het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden” (Romeinen 8:18).

Deel artikel