Wat betekent INRI?

What does INRI mean?

Op veel schilderijen over de kruisiging staat er op het kruis een bordje met de letters ‘INRI’. Wat betekent dat?

Betekenis van INRI

INRI is een afkorting voor ‘Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum’. Dat is Latijn. Vertaald betekent INRI: ‘Jezus de Nazarener, Koning van de Joden’. De Romeinse gouverneur Pilatus schreef deze woorden in het Latijn, Grieks en Hebreeuws op een houten plaat en nagelde dat op het kruis als een boodschap aan alle voorbijgangers (zie Johannes 19:19). INRI is de ‘titel’ die Pilatus aan Jezus gaf, als reden waarom Hij werd veroordeeld en gekruisigd. Jezus’ aanklagers, de geestelijk leiders, zeiden tegen Pilatus dat Jezus alleen geclaimd had koning van de Joden te zijn maar het niet daadwerkelijk was. In het evangelie kun je lezen dat Jezus vaak spreekt over het koninkrijk van God als Zijn koninkrijk. Jezus identificeert zichzelf met God, door zich de Zoon des Mensen te noemen, de Messias. De leiders haatten Hem daardoor.

Jezus als ‘koning van de Joden’

Tijdens zijn rechtszitting vraagt Pilatus aan Jezus of Hij inderdaad de ‘koning van de Joden’ is. Jezus antwoordt: “U zegt het” en vervolgt: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier” (Johannes 18:36). Hij is inderdaad de koning van de Joden en van al de volkeren op aarde. Hij “heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden” aan God Zijn Vader, “tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam” (Filippenzen 2:8-9). Het was Gods eeuwige plan dat Zijn Zoon deze lijdensbeker zou drinken om gelovigen “heilig en smetteloos” voor Hem te maken (Efeze 1:4).

Jezus de Nazarener

Pilatus schreef “Jezus de Nazarener” omdat de meeste mensen Jezus kenden bij die naam. Jezus leefde lange tijd in Nazareth. Deze plaats was niet populair in Israël. Het lag in de regio van Galilea, dat het ‘Galilea der Heidenen’ werd genoemd. Toen Nathanael, een discipel van Jezus, voor het eerst over Jezus hoorde, zei hij: “Kan uit Nazareth iets goeds komen?” (Johannes 1:46). Er staan in de Bijbel geen profetieën over Nazareth. Daarom vragen enkele sceptici zich af: “Komt de Christus echt uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat de Christus afstammeling van David is en uit Bethlehem komt, het dorp waar David leefde?”. Maar ze vergaten dat Jezus, de ‘koning van de Joden’ (Mattheüs 2:2) was geboren in Bethlehem. Dat is de plaats waar volgens Micha 5:2, de Messias geboren zou worden.

Waarom schreef Pilatus INRI op het bord?

De Bijbel noemt niet expliciet de reden waarom Pilatus INRI op het bord schreef. Waarschijnlijk wilde hij duidelijk maken hoe hij zelf stond in de kwestie van Jezus. Hij vond Hem onschuldig en verschillende keren probeerde hij Hem te behoeden voor de doodstraf. Pilatus zei tot de leiders: “Neemt u Hem en kruisig Hem, want ik vind in Hem geen schuld”, en “Zie, uw Koning!” (Johannes 19:6; 19:14). De leiders wilden zijn sympathie voor Jezus niet accepteren. Zij waarschuwden Pilatus dat zij hem een vijand van de Romeinse keizer zouden noemen als hij Jezus niet wilde veroordelen. Dat was een grote bedreiging voor hem als gouverneur. Als de keizer in Rome dat zou horen, zou Pilatus zijn carrière en luxe bezittingen verliezen. Dus besloot hij om Jezus te veroordelen.

Maar Pilatus kreeg een kans om wraak te nemen op de beschuldigers. Hij schreef op het houten bord dat Jezus aan het kruis hing, omdat Hij ‘de koning van de Joden’ was. Uiteraard waren zij niet blij met die tekst. Ze vroegen hem: “Schrijf niet ‘De Koning van de Joden’, maar dat Hij gezegd heeft: ‘Ik ben de Koning van de Joden.’ Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.” (Johannes 19:21-22). Gods hand is in het wraaklustige schrijven van Pilatus. De Heer veranderde het in een boodschap van hoop en redding door Jezus.

Het oordeel over je zonden

Op een geestelijke manier was het oordeel van Pilatus Gods oordeel over jouw zonden. De koning van de Joden “was om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jesaja 53:5). Aan het eind van deze uitleg wil ik een fragment van een prachtig gedicht met je delen, dat een christelijk dichter schreef over het kruis van Jezus.

Ik bent, o Heer, ik bent die u dit heb gedaan,
ik ben den zwaren boom die u had overlaên,
ik ben de taaie streng waarmee gij ginkt gebonden,
de nagel, en de speer, de gesel die u sloeg,

de bloed-bedropen kroon die uwen schedel droeg:
want dit is al geschied, eilaas!, om mijne zonden.

Door Jacob Revius in oud-Nederlands.

Deel artikel