Wat betekent het om elkaar lief te hebben?

love-one-another

In de Bijbel staan veel verzen die de christenen vertellen dat ze elkaar moeten liefhebben — maar wat betekent dat? Hoe moeten we dat doen? De wereld om ons heen heeft veel verschillende ideeën over wat liefdevol is en wat niet. Maar wat denkt God dat liefde is? Hoe wil God dat we elkaar liefhebben? Laten we naar de Bijbel kijken om hier achter te komen.

Elkaar liefhebben is belangrijk voor God

Liefde is erg belangrijk voor God. Toen iemand Jezus vroeg wat het grootste, d.w.z. belangrijkste, gebod is, antwoordde Jezus: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 22:37-39).

God gebiedt ons om elkaar lief te hebben.

In de hele Bijbel wordt de toepassing van deze algemene geboden om God lief te hebben en je naaste, dat wil zeggen andere mensen, duidelijk omschreven. In de Tien Geboden (Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21) gaan de eerste vier geboden over manieren om God lief te hebben, en de laatste zes geboden over manieren om je naaste lief te hebben. Hier is een samenvatting van deze zes geboden:

 • Eer je vader en je moeder
 • Je zult niet moorden…
 • Je zult geen overspel plegen…
 • Je zult niet stelen…
 • Je zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste…
 • Je zult niet begeren de vrouw van je naaste… of iets dat van je naaste is…

We houden van elkaar door sommige dingen te doen, zoals het eren van onze ouders, en andere te vermijden, zoals moord, overspel, diefstal, liegen en jaloezie. Zelfs in die negatieve geboden — “u zult niet” — is er de implicatie dat we het tegenovergestelde moeten doen.

 • In plaats van anderen te vermoorden, moeten we proberen hun leven te behouden en te beschermen.
 • In plaats van te slapen met andere mensen dan onze echtgenoot, behoren we trouw en loyaal te zijn aan onze echtgenoot, en respectvolle bescheidenheid en eer aan andere mensen te tonen.
 • In plaats van te stelen, behoren we werken om voor onszelf en onze gezinnen door eerlijke arbeid in het levensonderhoud te voorzien.
 • In plaats van te liegen, moeten we eerlijk praten…
 • In plaats van jaloers te zijn op wat anderen hebben, behoren we blij voor hen te zijn en tevreden met wat we zelf hebben.

De Bijbel zit vol van elkaar liefhebben

Er zijn nog veel meer plaatsen in de Bijbel die voorbeelden geven van hoe je elkaar liefhebt. De apostel Paulus schreef: “Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus” (Galaten 6:1-2).
Elders schrijft Paulus: “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is” (Filippenzen 2:1-4).
En opnieuw wordt ons gezegd: “Laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen” (Hebreeën 10:24-26).

Lees de Bijbel om meer te weten te komen over liefde

Deze verzen zijn slechts enkele van de vele plaatsen in de Bijbel waar ons wordt geleerd wat het betekent om elkaar op de juiste wijze lief te hebben. Heb je de Bijbel gelezen? Hoeveel praktische voorbeelden kun je nog meer vinden?

Deel artikel