Bijbelwoord.nl
love-one-another

Wat betekent het om van elkaar te houden?

In de Bijbel staan veel verzen die de christenen vertellen dat ze elkaar moeten liefhebben – maar wat betekent dat? Hoe moeten we dat doen? De wereld om ons heen heeft veel verschillende ideeën over wat liefdevol is en wat niet. Maar wat denkt God dat liefde is? Hoe wil God dat we elkaar liefhebben? Laten we naar de Bijbel kijken om er achter te komen.

Elkaar liefhebben is belangrijk voor God.

Liefde is erg belangrijk voor God. Toen iemand Jezus vroeg wat het grootste, d.w.z. belangrijkste, gebod is, antwoordde Jezus: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 22:37-39).

God gebiedt ons om elkaar lief te hebben.

In de hele Bijbel wordt de toepassing van deze algemene geboden om God lief te hebben en je naaste, dat wil zeggen andere mensen, duidelijk omschreven. In de Tien Geboden (Exodus 20 en Deuteronomium 5) gaan de eerste vier geboden over manieren om God lief te hebben, en de laatste zes geboden over manieren om je naaste lief te hebben. Hier is een samenvatting van deze zes geboden:
Eer je vader en je moeder
Je zult niet moorden…
je zult geen overspel plegen…
Je zult niet stelen…
Je zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste…
Je zult niet begeren de vrouw van je naaste… of iets dat van je naaste is…

We houden van elkaar door sommige dingen te doen, zoals het eren van onze ouders, en andere te vermijden, zoals moord, overspel, diefstal, liegen en jaloezie. Zelfs in die negatieve geboden – u zult niet – is er de implicatie dat we het tegenovergestelde moeten doen.

In plaats van anderen te vermoorden, moeten we proberen hun leven te behouden en te beschermen.
In plaats van te slapen met andere mensen dan onze echtgenoot, behoren we trouw en loyaal te zijn aan onze echtgenoot, en respectvolle bescheidenheid en eer aan andere mensen te tonen.
In plaats van te stelen, behoren we werken om voor onszelf en onze gezinnen door eerlijke arbeid in het levensonderhoud te voorzien.
In plaats van te liegen, moeten we eerlijk praten…
In plaats van jaloers te zijn op wat anderen hebben, behoren we blij voor hen te zijn en tevreden met wat we zelf hebben.

De Bijbel zit vol van elkaar liefhebben

Er zijn nog veel meer plaatsen in de Bijbel die voorbeelden geven van hoe je elkaar liefhebt. De Apostel Paulus schreef: “Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus” (Galaten 6:1-2).
Elders schrijft Paulus: “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is” (Filippenzen 2:1-4).
En opnieuw wordt ons gezegd: “Laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen” (Hebreeën 10:24-26).

Lees de Bijbel om meer te weten te komen over liefde

Deze verzen zijn slechts enkele van de vele plaatsen in de Bijbel waar ons wordt geleerd wat het betekent om elkaar op de juiste wijze lief te hebben. Heb je de Bijbel gelezen? Hoeveel praktische voorbeelden kun je nog meer vinden?

love_one_another

Hoe spreekt dit Bijbelonderwijs je aan? Deel hieronder uw mening!

Lees meer “God is liefde”- Wat betekent dat?

Wat betekent het om van elkaar te houden?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book
100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Karl Dahlfred

Karl Dahlfred is sinds 2006 zendeling in Thailand met OMF International. Van 2012 tot 2016 gaf hij kerkgeschiedenis en - missies op het Bangkok Bible Seminary, assisteerde hij bij de redactie en vertaling van Thaise christelijke boeken bij OMF Publishers Thailand en was een van de grondleggers van Grace City Church in Bangkok. In 2017 begon hij een Ph.D in World Christianity aan de Universiteit van Edinburgh. Karl behaalde een Masters of Divinity (M.Div) op het Theological Seminary Gordon-Conwell en een Master in de theologie (Th.M) aan de Talbot School of Theology, Biola University. Hij is een bevoegd predikant in de Presbyteriaanse kerk in Amerika (PCA). Karl is getrouwd en heeft drie kinderen.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Wat betekent het om van elkaar te houden?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book