Wat betekent het om je kruis op te nemen en Jezus te volgen?

Uit de evangeliën leren we hoe Jezus Zijn bediening begint door bekering en het Koninkrijk van God te prediken aan de mensen in en buiten de steden van Galilea. Als Hij Zijn discipelen uitkiest, zegt Hij: “Volg Mij” (Mattheüs 4:18-20). Ze volgen Hem op de voet en zien Hem bidden, dienen, de menigten genezen en onderwijs geven door middel van gelijkenissen en wondertekenen.

Jezus legt Zijn discipelen uit dat Hij moet lijden en sterven in Jeruzalem door toedoen van de hogepriesters en oudsten. Daarna zal Hij tot leven gewekt worden. Maar als ze dit horen zijn ze stomverbaasd. Petrus met name neemt Hem terzijde en vertelt Jezus dat hij dit nooit zal toelaten – waarop Jezus hem streng terechtwijst (Mattheüs 16:21-23). Hij spreekt vervolgens de woorden: “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen” (Mattheüs 16:24).

De evangeliën vermelden deze uitspraak in Mattheüs 10:38, Marcus 8:34, Lucas 9:23 en Lucas 14:27. Jezus gaf de discipelen de opdracht Hem te volgen, maar daarvoor zouden ze een prijs moeten betalen. Wat betekent dat voor ons vandaag de dag, als wij Jezus willen volgen?

Het begint allemaal met liefde

Het mag zo zijn dat we meer over God willen weten, maar zijn we ook bereid om Hem als Meester te volgen en door Hem gecorrigeerd te worden? In ons dagelijks leven maken we veel keuzes en moeten we beslissen welke taak voorrang heeft, maar vragen we ons ooit af of we God eren in alles wat we doen? Velen van ons zien het leven als een voortdurende jacht op bezittingen, zaken waarop we recht denken te hebben, verlangens en macht over anderen. We moeten onszelf het volgende afvragen:

  • Houd ik meer van God dan van alles wat ik heb of wat mij maakt tot wie ik ben?
  • Trekken mijn pogingen om rijk en beroemd te worden me dichter naar God toe of juist verder van Hem af?
  • Ben ik bereid om af te zien van voordeeltjes, gewoonten en innige relaties en ben ik bereid vervolging te verdragen als mijn geloof vraagt om mijn liefde voor God te laten zien?

Jezus koos ervoor om boven alles de wil van Zijn Vader te doen en droeg nederig het kruis waaraan Hij zou sterven (Filippenzen 2:6-9). Na Zijn opstanding is het kruis het symbool van overwinning en redding gebleven voor een ieder die zijn geloof op Jezus bouwt. Jezus volgen betekent dus dat we net als Hij nederig zijn, liefhebben en gehoorzamen, en een rechtvaardig leven leiden dat in overeenstemming met Gods Woord is. Als we God uit liefde gehoorzamen, beginnen we al snel te begrijpen dat de prijs om onze vleselijke en zelfzuchtige verlangens op te geven maar klein is in vergelijking met de voldoening, vrede en blijdschap die God ons er voor teruggeeft door Christus Jezus (Romeinen 14:17).

Jezus leerde Zijn discipelen dat ze niet, zoals anderen, de baas moesten proberen te spelen over elkaar, maar hun zelfzuchtige verlangens opzij moesten zetten om elkaar in broederlijke liefde te dienen. Het gebod om “elkaar lief te hebben” betreft ons allemaal en maakt het kruis (of het lijden dat we ondergaan) een stuk dragelijker als we het vrijwillig opnemen.

Jezelf verloochenen

Jezus draagt Zijn discipelen op zichzelf te verloochenen als verwijzing naar hun bereidheid om de weg van lijden, vervolging en soms zelfs de dood te gaan als ze Hem zouden volgen in plaats van de pleziertjes en zondige wegen van deze wereld. Hij zegt vervolgens: “Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?” (Mattheüs 16:25-26).

Als we onze aardse bezittingen en pleziertjes krampachtig vast blijven houden, bedriegen we onszelf door te geloven dat we dan veilig zijn. Jezus herinnert ons eraan dat de eer en heerlijkheid van deze wereld slechts tijdelijk zijn en dat alleen de schatten die we in de hemel verzamelen eeuwig zijn (Mattheüs 6:19-21). Zelfs als het volgen van Jezus ons onze reputatie, luxe of onze gezondheid kost, dan is daar nog steeds Zijn belofte van eeuwig leven en grotere rijkdommen dan we in de tegenwoordige wereld kunnen ontvangen.

Je kruis opnemen betekent dat Jezus kostbaarder voor je geworden is dan alles wat dit leven te bieden heeft

Als we in deze tijd besluiten Jezus te gaan volgen, heeft dat als consequentie dat we vrijwillig onze zonden, ons gemopper, goddeloze houding, gierigheid en zelfzucht aan het kruis laten nagelen en er zo afstand van doen in woord, daad en denken (Galaten 2:20). In plaats daarvan:

  • Geven we ruimte aan de Heilige Geest om ons te corrigeren en te helpen anderen te dienen en te eren en God lief te hebben boven alles (Deuteronomium 6:5-6).
  • Ervaren we voldoening, tevredenheid en blijdschap zelfs als we met tegenslag te kampen hebben (Romeinen 8:18).
  • Weten we dat God ons als Zijn kinderen mede-erfgenamen zal maken met Christus (Romeinen 8:17) wanneer Zijn Koninkrijk uiteindelijk gevestigd zal worden op deze aarde.

Houd in gedachten dat, als we Jezus volgen, we Zijn geboden bewaren en Hem vertegenwoordigen waar we ook gaan. Onze daden, gedachten, woorden en ons medeleven gaan uit naar anderen en verspreiden Gods liefde en goedheid. Ons dagelijks leven wordt verrijkt als we Gods Woord bestuderen, tijd nemen om te bidden en te aanbidden en de gemeenschap met andere gelovigen zoeken om zo samen God te dienen. We naderen nederig tot God omdat we beseffen dat we het niet waard zijn, maar alleen mogen komen omdat Hij ons roept om Hem te volgen. Laten we daarom Zijn Koninkrijk en gerechtigheid zoeken om alles te verkrijgen dat we nodig hebben (Mattheüs 6:33) zoals Hij belooft in Zijn Woord.

Deel artikel