Wat betekent het om gezegend te worden door God en anderen?

blessed-by-God

Zegen is een mooi woord met veel lagen. Laten we een paar Bijbelse voorbeelden bekijken die ons helpen beter te begrijpen wat zegen is.

De eerste mensen worden gezegend door God

De eerste keer dat mensen gezegend worden staat beschreven in Genesis 1:27-28, direct nadat God de mens maakte. “En God schiep de mens Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar.’” Je ziet hier dat zegen een uitdrukking is van Gods gunst en van Zijn intentie om Zijn goede doelen voor mensen te verwerkelijken. Er zijn ook sterke ondertonen van geluk, gezondheid en voorspoed.

Gehoorzamen betekent gezegend worden

Je ziet dit in een andere beroemd gedeelte over zegen, Deuteronomium 28. Hier geeft God de natie Israël een keuze. Als ze Hem gehoorzamen, zullen ze allerlei zegeningen ervaren in hun dagelijks leven. Lees bijvoorbeeld de verzen 3-6. “Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan.” Ongehoorzaamheid zou echter leiden tot een vloek op alles, het tegenovergestelde van zegen. Dit laat zien wat Gods bedoeling was voor Zijn volk. Hij wilde dat ze van alle goede dingen zouden genieten. Zonde maakte dit onmogelijk. Zijn volk koos ervoor om tegen hun God in te gaan en ellende volgde.

Jezus spreekt over een geestelijke zegen

In het Nieuwe Testament zien we dat de geestelijke kant van zegen prominenter wordt. In Mattheüs 5 spreekt Jezus over hen die treuren, die worden vervolgd en die onrecht lijden, en Hij noemt hen gezegend (HSV: zalig). Omdat God hen rijkelijk zal compenseren voor hun ellende. Hij spreekt ook over de reinen van hart, de vredestichters, de zachtmoedigen en de armen van geest. Ze zullen genieten van de speciale voorrechten van een hechte relatie met God en een erfenis in zijn koninkrijk.

Gezegend worden door God is eeuwigdurend

En dit zijn zegeningen die, anders dan materiële zegeningen, verder reiken dan het leven op aarde en niet afhankelijk zijn van onze omstandigheden. Paulus schrijft over al deze geestelijke zegeningen in Efeze 1. Hoe God ons vanaf het begin koos, dat we werden aangenomen in de familie van God, dat we vergeving van zonden ontvingen, enzovoort.

Zegen in de kerk

Wanneer God ons zegent, betekent dit dat Hij naar ons kijkt in liefde en gunst, zijn goede bedoelingen voor ons uitwerkt, ons ondersteunt en ons met onverdiende geestelijke voorrechten overlaadt. Deze zegen komt tot ons door de Bijbel en door de zegening die over ons wordt uitgesproken wanneer we in de kerk zijn, met de zegen die Aäron aan Israël gaf (Numeri 6:24-26), of die Paulus aan het einde van zijn brief gebruikte (2 Korinthiërs 13:14).

Gezegend worden door anderen te zegenen

We kunnen elkaar ook zegenen. Ons wordt zelfs verteld om onze vijanden te zegenen. De zegen die we geven vloeit voort uit de geestelijke autoriteit die we als gelovigen hebben om als priesters in deze wereld op te treden. Natuurlijk kunnen we God niet dwingen om iets te doen in het leven van iemand. Maar als we anderen zegenen, doen we vier dingen:

  • We herinneren hen aan Gods liefde en genade.
  • We zetten ons hart ertoe te verlangen naar wat goed is voor deze persoon, of het nu een vriend of vijand is.
  • Een gesproken zegen is een gebed dat God ten behoeve van deze persoon zal handelen.
  • We wijden onszelf toe om te doen wat goed is voor deze persoon.

Gods zegen aan anderen tonen

Vaak zijn wij het kanaal waardoor Gods zegen tot anderen komt. Lees maar in Romeinen 12:14 en Romeinen 12:20: “Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet […]Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken.” Dus, wanneer je iemand zegent, laat het niet alleen bij woorden blijven. Bid voor of met deze persoon. Ondersteun hen waar hun noden liggen. Deel je vriendschap, tijd en eten. Bescherm hen. Op deze manier zullen de geestelijke zegeningen die God geeft, overvloeien in het dagelijkse leven van mensen, zodat ze kunnen proeven en zien dat God goed voor hen is.

Deel artikel