Wat betekent het dat Jezus voor mij stierf?

Jezus stierf voor jou omdat Hij van je houdt: “… de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).

Jezus stierf voor jou zodat Hij, in jouw plaats, Gods straf voor jouw zonde zou dragen: “God heeft Christus Jezus openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed” (Romeinen 3:24-25).

Jezus stierf voor jou zodat er geen veroordeling voor jou zou zijn: “Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn… Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is (Romeinen 8:1,34).

Jezus stierf voor jou om jouw zonden te vergeven: “Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden,” (Mattheüs 26:28).

Jezus stierf voor jou om jou te verzoenen met God: “Wij zijn met God verzoend door de dood van Zijn Zoon” (Romeinen 5:10).

Jezus stierf voor jou zodat jij niet langer bang hoeft te zijn voor Satan en zijn demonen: “Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd” (Kolossenzen 2:15)

Jezus stierf voor jou om de kracht van de zonde in jouw leven te breken: “… onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld” (Galaten 1:3-4)

Jezus stierf voor jou zodat jij in gebed in Gods aanwezigheid mag komen: “Wij, broeders, hebben nu vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus” (Hebreeën 10:19).

Jezus stierf voor jou zodat jij je zou verblijden in het doen van het goede en de zonde zou haten: “Hij heeft Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zou leven.” (1 Petrus 2:24).

Jezus stierf voor jou zodat jij altijd geloof zou hebben en Hem nooit zou verlaten: “En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt” (Markus 14:24). “Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goed doe” (Jeremia 32:40).

Jezus stierf voor jou zodat jij zeker kan zijn dat je zult opstaan van de dood: “Want als wij met Hem één zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding” (Romeinen 6:5).

Jezus stierf voor jou om jou eeuwig leven te geven: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16).

Jezus stierf voor jou zodat jij kunt beginnen met jouw weg van heiligheid. Hij stierf voor jou zodat jij precies kunt zijn zoals God wil dat je bent: “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt” (Hebreeën 10:14).

Al deze prachtige dingen, die Jezus heeft bereikt door Zijn dood, zijn voor iedereen die in Hem gelooft. Geloof dus in Hem en leef!

Deel artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email