Wat betekent het dat Jezus voor mij stierf?

Jezus stierf voor jou omdat Hij van je houdt: “… de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).

Jezus stierf voor jou zodat Hij, in jouw plaats, Gods straf voor jouw zonde zou dragen: “God heeft Christus Jezus openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed” (Romeinen 3:24-25).

Jezus stierf voor jou zodat er geen veroordeling voor jou zou zijn: “Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn… Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is (Romeinen 8:1,34).

Jezus stierf voor jou om jouw zonden te vergeven: “Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden,” (Mattheüs 26:28).

Jezus stierf voor jou om jou te verzoenen met God: “Wij zijn met God verzoend door de dood van Zijn Zoon” (Romeinen 5:10).

Jezus stierf voor jou zodat jij niet langer bang hoeft te zijn voor Satan en zijn demonen: “Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd” (Kolossenzen 2:15)

Jezus stierf voor jou om de kracht van de zonde in jouw leven te breken: “… onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld” (Galaten 1:3-4)

Jezus stierf voor jou zodat jij in gebed in Gods aanwezigheid mag komen: “Wij, broeders, hebben nu vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus” (Hebreeën 10:19).

Jezus stierf voor jou zodat jij je zou verblijden in het doen van het goede en de zonde zou haten: “Hij heeft Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zou leven.” (1 Petrus 2:24).

Jezus stierf voor jou zodat jij altijd geloof zou hebben en Hem nooit zou verlaten: “En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt” (Markus 14:24). “Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goed doe” (Jeremia 32:40).

Jezus stierf voor jou zodat jij zeker kan zijn dat je zult opstaan van de dood: “Want als wij met Hem één zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding” (Romeinen 6:5).

Jezus stierf voor jou om jou eeuwig leven te geven: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16).

Jezus stierf voor jou zodat jij kunt beginnen met jouw weg van heiligheid. Hij stierf voor jou zodat jij precies kunt zijn zoals God wil dat je bent: “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt” (Hebreeën 10:14).

Al deze prachtige dingen, die Jezus heeft bereikt door Zijn dood, zijn voor iedereen die in Hem gelooft. Geloof dus in Hem en leef!

Deel artikel