Wat betekent het dat Jezus is gezeten aan de rechterhand van God ?

Jesus-at-the-right-hand-of-God

Psalm 110:1 zegt: “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand.” Het Nieuwe Testament laat zien dat dit een profetie is over de Heer Jezus (bv. Mattheüs 26:64). Dit Oud Testamentische vers wordt zelfs het meest aangehaald in het Nieuwe Testament. Dus het gezeten zijn aan Gods rechterhand betekent iets erg belangrijks over Jezus. Maar wat precies?

Jezus versloeg de dood

Dat Jezus nu zit aan Gods rechterhand, betekent ten eerste dat Hij de dood overwon. Hebreeën 1:3 zegt “nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, heeft Jezus zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.” Aan het kruis reinigde Jezus ons van onze zonden door Zijn dood. Daarna gaat de schrijver van Hebreeën onmiddelijk verder over Jezus’ hemelvaart om daar plaats te nemen aan Gods rechterhand. Dit bewijst dat de dood geen macht hield over Hem. Hij overwon de dood!

Jezus bezet de hoogste plaats

Dat Jezus nu zit aan Gods rechterhand, betekent ten tweede dat Hij nu zit op de hoogste plaats. In de Bijbel betekent de rechterhand (en vooral Gods rechterhand) de krachtige hand (bv. Exodus 15:6), autoriteit (e.g. Openbaring 5:1), en zegen (Genesis 48:14). Dus de zitplaats aan Gods rechterhand betekent dat Jezus deelt in Gods kracht, gezag en zegen. Het is de hoogste plaats en de hoogst mogelijke eer. Als Jezus zit aan Gods rechterhand zijn alle andere dingen en wezens onder Hem. We lezen dit in 1 Petrus 3:22: “Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Jezus is de priester die onze zonde heeft weggenomen

Dat Jezus zit aan Gods rechterhand, betekent ten derde dat Hij priester is. Dit is wat Psalm 110 ons vertelt. Want over dezelfde persoon die uitgenodigd wordt om aan Gods rechterhand te zitten, wordt gezegd: “De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig” (Psalm 110:4). De belangrijkste taak van een priester is om offers te brengen aan God om zonden weg te nemen. Priesters moesten dat dagelijks doen (Hebreeën 10:11). Maar Jezus is anders. Hij offerde zijn eigen lichaam als een offer voor eens en voor altijd. En iedereen die in Hem gelooft, ontvangt vergeving. “We zijn geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd… nadat Christus één slachtoffer voor de zonden geofferd had, is Hij tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God” (Hebreeën 10:10-12).

Jezus is de koning die over de aarde zal heersen

Dat Jezus aan Gods rechterhand zit, betekent ten vierde dat Hij een koning is. Nogmaals, dat weten we omdat Psalm 110 ons zegt: “De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden!” (Psalm 110:2). Een scepter is het instrument van een koning. Regeren is de taak van een koning. De rest van de Bijbel vertelt ons duidelijk dat Jezus over de hele aarde zal regeren wanneer Hij terugkeert. Hij wordt Koning van Koningen genoemd en Heer van de heren, die de naties zal regeren met een ijzeren roede (Openbaring 19:15-16).

Jezus zal terugkeren om te oordelen en vrij te spreken

Dus dat Jezus zit aan Gods rechterhand, betekent dat Hij de hoogste plaats heeft en dat zal nog duidelijker worden als Hij terugkeert om over de aarde te heersen. Dat is een enge gedachte voor allen die zich verzetten en Hem verwerpen, want zij zullen gestraft worden en niet het eeuwige leven ontvangen. Maar dat Jezus aan Gods rechterhand zit betekent ook dat Hij de zonden vergeeft van allen die in Hem geloven. En het betekent dat Hij de dood overwonnen heeft en daardoor eeuwig leven kan en zal geven aan deze gelovigen. Zorg ervoor dat jij behoort bij diegenen die in Christus geloven. Dan is het geweldig nieuws om te weten dat de HEERE Jezus zit aan de rechterhand van God in de hemel.

Deel artikel