Wat betekent het dat God eeuwig is?

Eén ding dat God volkomen onderscheidt van mensen, is Zijn eeuwige natuur. Dit betekent eigenlijk dat God alle beperkingen van tijd overstijgt. Hij is zonder begin en zonder einde, zoals we lezen in Openbaring 1:8, “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.” Dit is verbijsterend. Wij kunnen nooit ten volle begrijpen wat dit betekent, maar laten we een aantal Bijbelteksten bestuderen die ons kunnen helpen te groeien in ons begrip van de eeuwige God.

God was er al voor de grondlegging van de wereld

De Bijbel begint met het overbekende vers: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). Dit geeft aan dat God al bestond voordat de hemelen en de aarde ontstonden, wat bevestigd wordt door vele Bijbelteksten. Lees bijvoorbeeld Psalm 90:2,

Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.

Niet alleen God de Vader, maar ook God de Zoon en God de Heilige Geest zijn er altijd geweest. De apostel Johannes schrijft over het Woord van God, in een poëtische omschrijving van God de Zoon: “In het begin was het woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” (Johannes 1:1-3). Genesis 1:2 maakt duidelijk dat de Heilige Geest ook betrokken was bij de schepping: “De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

God zal nooit eindigen

Niet alleen is God zonder begin, Hij is ook zonder einde. De hele schepping zal eens vergaan, inclusief de hemelen en de aarde zoals wij hen kennen. Maar zelfs dan zal God blijven bestaan. Zo groot is onze God! Psalm 102:26-27 uit dat in een gezang:

U hebt voorheen de aarde gegrondvest,
de hemel is het werk van uw handen.
Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden;
zij alle zullen verslijten als een kleed.
U zult ze verwisselen als een gewaad
en zij zullen verdwijnen.
Maar U blijft Dezelfde,
aan Uw jaren zal geen einde komen.

God verandert niet

De Heere is niet zoals wij als menselijke kleine baby geboren, daarna opgegroeid en ontwikkeld tot volwassene om uiteindelijk oud te worden. Jakobus 1:17 noemt Hem “de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.” En Hebreeën 13:8 bevestigt: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” Niet alleen is Gods wezen onveranderlijk, maar ook Zijn doelen. “De raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.” (Psalm 33:11) Efeze 1:4 en 2 Timotheüs 1:9 leren ons dat Zijn reddingsplan al is vastgelegd vóór de grondlegging van de wereld en dat Hij dit nooit heeft verworpen of gewijzigd. Dat toont aan dat God volledig betrouwbaar is.

God deelt niet in ons tijdsbesef

De Here God creëerde de tijd, maar Hijzelf wordt daar niet door beperkt. Hij bestond al vóór de tijd. Hij is de ultieme realiteit en is dus niet onderworpen aan enige beperking daarvan. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat het betekent om te leven zonder beperkingen van de tijd en zonder het leven te ervaren als een aaneenrijging van chronologische gebeurtenissen. Dit maakt nog duidelijker dat wij als mensen beperkt zijn in ons begrip van God.

Maar het is wel belangrijk om ons ervan bewust te zijn dat Gods tijdsbesef verschilt van het onze, bijvoorbeeld als het gaat om het vervullen van Zijn beloften: “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.” (2 Petrus 3:8-9) “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.” (Psalm 90:4)

Het is fantastisch om een eeuwige God te hebben

Gods eeuwige natuur is niet alleen verbijsterend, maar ook vertroostend. Wij hoeven niet bang te zijn dat Hij er ooit niet meer zal zijn of dat Hij Zijn reddingsplan voor ons zal veranderen. Als jij je vertrouwen op de Heere stelt mag je zeker weten: “De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.” (Deuteronomium 33:27)

Deel artikel