God is almachtig, of om een moeilijker woord te gebruiken, alvermogend. In de Engelse taal wordt wel het woord ‘omnipotent’ gebruikt. Dat komt uit het Latijn en is een samentrekking van de woorden omni (al) en potens (vermogend). Maar wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat God almachtig is?

Wat zegt de Bijbel over Gods almacht?

De Bijbel spreekt vaak over de (al)macht van God. Hier volgen een aantal voorbeelden:

Macht om uit Egypte te bevrijden

We hebben hierboven gezien dat God Zelf machtig is (1 Kronieken 29:11), dat Zijn stem vol kracht is (Psalm 29:4), en dat Hij krachtig optreedt – zowel in het scheppen (Jesaja 40:26) als in het bevrijden (Exodus 15:6). Feitelijk zijn vele verwijzingen in de Bijbel naar de macht van God gerelateerd aan zijn krachtig optreden toen Hij Israël uit Egypte bevrijdde :

We zien dus dat God almachtig is (zie ook Psalm 115:3), en dat dit vooral zichtbaar wordt in Zijn kracht om te redden; in de eerste plaats tijdens de uittocht uit Egypte (zoals we kunnen zien in de geciteerde verzen uit het boek Exodus), maar ook aan het Kruis:

Kracht aan het kruis

Ironisch genoeg wordt Gods kracht het meest zichtbaar in het kruis van Christus – het ding bij uitstek dat op ons het zwakst en dwaas overkomt! Maar het zou christenen juist veel vertrouwen moeten geven: God heeft ons in zijn grote kracht gered, en door diezelfde kracht zal Hij ons bewaren en veilig leiden naar ons eeuwig erfdeel:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd” (1 Petrus 1:3-5).

Daarom moeten we Gods almacht zien als Zijn alvermogen: Hij voert uit wat Hij wil en Zijn kracht wordt vooral ingezet om redding te brengen.

Tenslotte moet nog wel gezegd worden dat, hoewel God almachtig is, er toch een aantal dingen zijn die Hij nooit zal doen! God kan niet iets doen dat tegen zijn Wezen ingaat; Hij kan dus niet liegen of zondigen. Daarom moeten we Gods almacht zo verstaan dat Hij alles kan doen wat in lijn is met Zijn karakter en Zijn heilige wil of voornemen.