Wat betekent het dat God almachtig is?

What does it mean that God is omnipotent?

God is almachtig, of om een moeilijker woord te gebruiken, alvermogend. In de Engelse taal wordt wel het woord ‘omnipotent’ gebruikt. Dat komt uit het Latijn en is een samentrekking van de woorden omni (al) en potens (vermogend). Maar wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat God almachtig is?

Wat zegt de Bijbel over Gods almacht?

De Bijbel spreekt vaak over de (al)macht van God. Hier volgen een aantal voorbeelden:

  • Exodus 15:6: “Uw rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand“.
  • 1 Kronieken 29:11: “Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles“.
  • Psalm 29:4: “De stem van de HEERE is vol kracht, de stem van de HEERE is vol glorie“.
  • Jesaja 40:26: “Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één“.

Macht om uit Egypte te bevrijden

We hebben hierboven gezien dat God Zelf machtig is (1 Kronieken 29:11), dat Zijn stem vol kracht is (Psalm 29:4), en dat Hij krachtig optreedt – zowel in het scheppen (Jesaja 40:26) als in het bevrijden (Exodus 15:6). Feitelijk zijn vele verwijzingen in de Bijbel naar de macht van God gerelateerd aan zijn krachtig optreden toen Hij Israël uit Egypte bevrijdde :

  • Exodus 9:16: “Maar juist hierom heb Ik u [farao] laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde“.
  • Exodus 14:31: “Toen zag Israël de machtige hand die de HEERE tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE en in Mozes, Zijn dienaar“.
  • Psalm 67:2: “Dan zal men op aarde uw weg kennen, onder alle volken uw reddende kracht” (NBV21)

We zien dus dat God almachtig is (zie ook Psalm 115:3), en dat dit vooral zichtbaar wordt in Zijn kracht om te redden; in de eerste plaats tijdens de uittocht uit Egypte (zoals we kunnen zien in de geciteerde verzen uit het boek Exodus), maar ook aan het Kruis:

  • 1 Korintiërs 1:23-24: “wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God“.
  • 1 Korintiërs 1:18: “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God“.

Kracht aan het kruis

Ironisch genoeg wordt Gods kracht het meest zichtbaar in het kruis van Christus – het ding bij uitstek dat op ons het zwakst en dwaas overkomt! Maar het zou christenen juist veel vertrouwen moeten geven: God heeft ons in zijn grote kracht gered, en door diezelfde kracht zal Hij ons bewaren en veilig leiden naar ons eeuwig erfdeel:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd” (1 Petrus 1:3-5).

Daarom moeten we Gods almacht zien als Zijn alvermogen: Hij voert uit wat Hij wil en Zijn kracht wordt vooral ingezet om redding te brengen.

Tenslotte moet nog wel gezegd worden dat, hoewel God almachtig is, er toch een aantal dingen zijn die Hij nooit zal doen! God kan niet iets doen dat tegen zijn Wezen ingaat; Hij kan dus niet liegen of zondigen. Daarom moeten we Gods almacht zo verstaan dat Hij alles kan doen wat in lijn is met Zijn karakter en Zijn heilige wil of voornemen.

Deel artikel