Wat betekent het dat engelen dienende geesten zijn?

What does it mean that angels are ministering spirits?

Hebreeën 1:14 zegt over engelen: ‘Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven?

Engelen als dienende geesten

Dit vers leert ons drie dingen over engelen. Ten eerste dat engelen geesten zijn. Ze hebben geen lichaam. Wel kunnen ze in menselijke gedaante aan mensen verschijnen, zoals dat het geval was na Jezus’ opstanding (zie Mattheüs 28:3 3; Markus 16:5; Lukas 24:4). Maar normaal gesproken is hun aanwezigheid voor menselijke ogen verborgen, zoals blijkt uit het verhaal, waarin Elisa bidt dat de ogen van zijn dienaar zullen worden geopend voor de aanwezigheid van engelen in de stad (2 Koningen 6:15-17).

Ten tweede, engelen zijn dienende geesten. Ze zijn van nature toegerust om te dienen. Verder bestaat er onder de engelen een hemelse hiërarchie, sommigen hebben een hogere titel: tronen, heerschappijen, heersers, autoriteiten (zie Colossenzen 1:16). Toch is het hun aard om te dienen.  Ze dienen God. Maar ze dienen ook de gelovigen.

God beschermt ons met Zijn engelen

Ten derde dienen engelen vooral Gods kinderen. De Bijbel is er niet erg duidelijk over waar hun dienst precies uit bestaat; dat is voor ons mensen ook niet nodig om te weten, want we moeten ons op God concentreren en niet overdreven geïnteresseerd zijn in engelen. Toch kunnen we ten minste twee manieren ontdekken, waarop engelen Gods kinderen dienen.

  • In Hebreeën 1:14 schijnt de dienst van de engelen verband te houden met hoe gelovigen de verlossing beërven. De engelen spelen dus een rol bij het zodanig organiseren van omstandigheden, dat Gods uitverkorenen het evangelie zullen horen en erop zullen reageren.
  • In 2 Koningen 6:15-17 omringen engelen een stad om Gods profeet te beschermen. Engelen spelen dus een rol bij het beschermen van gelovigen tegen lichamelijk letsel. Psalm 34:8 zegt dan ook: “De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen en redt hen.”

Waar we zeker van kunnen zijn

Alleen in de hemel zullen we precies weten hoe de engelen ons hebben gediend. Maar we weten dat het continu gebeurt. In Mattheüs 18:10 zegt Jezus: “Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Engelen staan ​​altijd klaar om Gods instructies te ontvangen voor het helpen van de gelovigen.

Het is een enorm voorrecht om te weten dat God machtige engelen stuurt om ons te dienen. Het laat zien hoeveel Hij van ons houdt en ons koestert.

Deel artikel