Wat betekent geboren zijn uit water en Geest?

What does it mean to be born of water and spirit?

Soms horen we over ‘wedergeboren christenen’ en er zijn gelovigen die van zichzelf zeggen dat ze ‘opnieuw geboren’ zijn. Waar komt deze uitdrukking ‘opnieuw geboren’ vandaan en wat betekent het? In het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, horen we de woorden ‘opnieuw geboren worden’ uit de mond van Jezus zelf als Hij aan Nicodemus, een joods religieus leider, uitlegt wat je moet doen om het Koninkrijk van God te kunnen zien:

Jezus antwoordde en zei tegen hem [Nicodemus]: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”

Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?.”

Jezus antwoordde en zei tegen hem: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u , als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaard, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.” (Johannes 3:3-8).

Water en geest

In Jezus’ uitleg over ‘opnieuw geboren worden’, zegt Hij dat we uit water en uit de Geest geboren moeten worden. Sommige mensen denken dat Jezus hier naar het doopwater en naar geestelijke verandering verwijst als de twee voorwaarden voor het heil. Anderen denken dat water en geest slaan op lichamelijke geboorte (vruchtwater) en geestelijke geboorte. Maar waarschijnlijker is dat ‘geboren uit water en geest’ beide naar hetzelfde verwijzen, namelijk geestelijke wedergeboorte.

Ezechiëls profetie

Een bekend gedeelte uit het Oude Testament waarmee Nicodemus vertrouwd geweest moet zijn, is Ezechiël 36:25-27. Daar komen we het beeld tegen van water dat schoon wast als symbool van geestelijke reiniging:

Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Nicodemus zou deze verwijzing naar het Oude Testament begrepen kunnen hebben in Jezus’ uitleg van ‘opnieuw geboren worden’, en daarmee ook dat Jezus hier Ezechiël 36 aanhaalt, waar water en geest genoemd worden. Wedergeboren worden is gereinigd worden van zonde en onreinheid en nieuw, geestelijk leven ontvangen.

Een werk van de Geest

Hoe ontvangen we deze reiniging van zonde en nieuw, geestelijke leven? Niet door erg ons best te doen om ons te houden aan Gods wetten zoals sommige mensen in Jezus’ tijd geloofden. We worden opnieuw geboren enkel door de werking van de Geest van God. Hoe gaat de Heilige Geest daarbij te werk? Dat weten we niet. Jezus zegt dat de Geest als de wind is. We kunnen Hem niet zien en weten niet waar Hij vandaan komt en waar Hij heen gaat. Maar we zien wel wat Hij teweegbrengt! Net zoals bij de wind, kunnen we het verschil voelen tussen Geest en geen Geest.

Een ieder die opnieuw geboren is (geboren uit water en Geest) zoekt licht en waarheid en komt tot Christus:
Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn” (Johannes 3:21).

Geestelijke dood

Echter, zij die niet opnieuw geboren zijn, komen niet tot Christus omdat ze bang zijn dat Christus de slechte dingen die ze gedaan hebben, zal onthullen: “Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden” (Johannes 3:20).

Wil jij het Koninkrijk van God zien? Wil je van zonden gereinigd worden en nieuw leven ontvangen? Zoek de Heer Jezus in gebed en vraag om de herschepping die alleen Zijn Geest kan geven.

 

Deel artikel