Was Johannes de Doper de laatste profeet?

In zekere zin was Johannes de Doper de laatste profeet. Johannes de Doper stond op de drempel tussen het Oude en het Nieuwe Testament en was de laatste profeet in Oudtestamentische zin. Profeten werden door God gezonden om Zijn woorden tot het volk Israël te spreken. In het bijzonder werden ze gezonden om de weg van de Messias voor te bereiden en om het volk Israël voor te bereiden op Zijn komst.

Johannes preekt

Dit geldt zeker voor Johannes de Doper. In Mattheüs 3:1-3 wordt hij als volgt voorgesteld: “In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: “De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.”

Jezus bevestigde dat Johannes een profeet was. En niet zomaar een profeet, maar de grootste van allemaal. Hij zei: “Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.” (Mattheüs 11:9-11).
Onmiddellijk na de bediening van Johannes verscheen Jezus. Dit betekende dat er een einde was gekomen aan de Oudtestamentische profetie. De schaduwen gingen voorbij. De zon was gekomen. Johannes was de laatste profeet. “De profetieën van alle profeten en de Wet reiken tot de dagen van Johannes de Doper”. (Mattheüs 11:13)

Jezus als profeet

Deze verklaring kan echter op twee manieren worden geduid. Ten eerste kan worden gezegd dat Jezus ook een profeet was. In Deuteronomium 18:15 zegt Mozes: “Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren.” Dit is een profetie over de Messias, wat ook bevestigd wordt door Stefanus in Handelingen 7:37. Verschillende mensen in het Nieuwe Testament spreken over Jezus als profeet, bijvoorbeeld de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:19) en de mannen op weg naar Emmaüs (Lukas 24:19). Ze vergissen zich niet, want Jezus noemt zichzelf ook een profeet. In Mattheüs 13:57 zegt Hij tegen hen: “Een profeet is niet ongeëerd , behalve in zijn vaderstad en in zijn huis.”

Nieuwtestamentische profeten

Ten tweede zijn er ook Nieuwtestamentische profeten. Agabus wordt genoemd als een Nieuwtestamentische profeet (Handelingen 21:10). Paulus bevestigt dat er profeten zijn in de kerk. “God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars” (1 Korinthe 12:28). Er is in de kerk veel discussie over de rol van profeten. Het is echter duidelijk dat ze een heel andere bediening hadden dan de profeten in het Oude Testament. Dus als we nu weten dat profeten dienstknechten van God zijn, door Hem geroepen om door middel van profetie de weg van de Messias voor te bereiden, is Johannes de Doper inderdaad in die zin de laatste profeet.

Gezien de hoge eer die Jezus aan Johannes de Doper geeft, is het verbluffend dat Hij eraan toevoegt: “maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.” (Mattheüs 11:11). Dan komen we tot het besef hoe bevoorrecht we zijn dat we niet afhankelijk zijn van profetieën over de Messias, maar dat we Gods heerlijkheid in Jezus hebben gezien. Dat we de Messias kennen. Dat we vergeving van zonden in Hem hebben ontvangen. En dat God zijn Heilige Geest zendt om in ons te wonen. We mogen deel hebben aan Gods volle genade, die de Oudtestamentische profeten, zelfs Johannes de Doper, niet hebben ervaren!

Samenvatting

De Bijbel heeft veel beroemde profeten, maar Johannes de Doper heeft een speciale positie als laatste Oudtestamentische profeet. De profeten spraken over de komst van de Messias, maar Johannes bereidde de weg en zag de komst van de Messias met eigen ogen. Toch zijn er echter verschillende soorten profeten die we in de Nieuwtestamentische kerk tegenkomen. En Jezus Zelf werd ook een profeet genoemd.

Deel artikel