Waren oudtestamentische gelovigen gered door Jezus?

gelovigen

Ja. Jezus’ dood aan het kruis verdiende een eeuwige redding voor alle gelovigen, of ze nou vóór of na Hem leefden.

Gehoorzaamheid of offers

Gelovigen in het Oude Testament werden niet gered door gehoorzaam te zijn aan de wet van God. De Bijbel leert dit heel duidelijk. “Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden.” (Romeinen 3:20). We zijn niet goed genoeg om de hemel te verdienen. Dat is waar voor ons nu, het was ook waar voor gelovigen in het Oude Testament.

Ook werden oudtestamentische gelovigen niet gered door dierenoffers. “Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt” (Hebreeën 10:4). In plaats daarvan wezen de oudtestamentische offers op het ene offer dat Jezus aan het kruis zou brengen, om eeuwige redding te verdienen.

Alleen door het geloof

Net als nieuwtestamentische gelovigen, werden oudtestamentische gelovigen gerechtvaardigd door genade door het geloof. Over Abraham lezen we: “En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.” (Genesis 15:6). Hij werd niet gered door goede werken, maar door geloof.

De inhoud van het geloof van oudtestamentische gelovigen heeft verschillende aspecten. Het is altijd vertrouwen in de God die hemel en aarde schiep. Ook is het altijd de bereidheid om volgens Gods geboden te leven. En het is altijd vertrouwen in Gods beloften.

De Messias

De belangrijkste belofte van God was de belofte van de Messias. Vele profetieën in het Oude Testament wezen op de Messias. Het is moeilijk te weten in hoeverre en hoe precies dit werd begrepen door oudtestamentische gelovigen. Toch was er zeker een vreugdevolle verwachting van Gods redding door de Messias. En zelfs een profetisch begrip ervan. Jezus zei tegen de Joden: “Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.” (Johannes 8:56).

De eeuwige redding die Jezus bracht is daarom niet alleen voor de nieuwtestamentische gelovigen. Zijn dood wordt beschreven als “de dood… tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren” (Hebreeën 9:15).

Gods alwetendheid

Hoe is het mogelijk dat de zonden van mensen werden vergeven op basis van Jezus’ offer, als ze stierven nog voordat dat offer plaatsvond? Dat komt omdat God alles weet. Er is een eeuwig aspect van redding. Openbaring 13:8 spreekt over de mensen die het beest aanbidden. Daar staat: “van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.” God schreef alle namen van de mensen die gered worden in Zijn boek, zelfs voordat de wereld werd geschapen. Hij bepaalde dat het offer van Jezus de manier was waarop zij gered zouden worden. En Hij paste het loon van dat offer toe op alle gelovigen, of ze nu vóór of na de tijd van Jezus leefden.

Ben jij gered?

Natuurlijk is de belangrijkste vraag niet of de oudtestamentische gelovigen gered waren door Jezus. Maar: Ben jij gered door Jezus? Vertrouw op Hem en je zult het eeuwige leven beërven en voor altijd bij Hem zijn. Samen met alle gelovigen uit het Oude en het Nieuwe Testament.

Deel artikel