Wanneer werd satan uit de hemel geworpen?

Het belangrijkste antwoord op deze vraag is: we weten waar het verhaal eindigt want satan zal aan het einde van de wereld voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel worden geworpen (zie Openbaring 20:10). Wat daaraan vooraf gaat, is niet zo gemakkelijk te begrijpen. Er zijn verschillende verzen in de Bijbel over satan. Maar het is niet altijd duidelijk op welke tijd ze betrekking hebben. Het is niet altijd duidelijk hoe letterlijk we ze moeten nemen en ook niet welke verzen al dan niet op satan betrekking hebben. Daarom bestaat er onder christenen een breed scala aan meningen over dit onderwerp. Dit is niet erg belangrijk, omdat ze geen betrekking hebben op onze redding.

Gods engelen

Dit zegt de Bijbel over satans uitzetting uit de hemel. Gods engelen waren aanwezig toen Hij de wereld schiep, wat blijkt uit Job 38: 7, waar we lezen dat tijdens de schepping “de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten.” Hieruit kunnen we concluderen dat satan bij de schepping nog geen vijand van God was geworden. Maar kort daarna viel hij, omdat hij Adam en Eva tot zonde verleidde (Genesis 3).

Omdat hij zondigde verloor satan zijn bevoorrechte positie als n éévan Gods engelen. Toch had hij nog steeds toegang tot God in de hemel, zoals we lezen in Job 1:6: “Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachtoing te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam.” Twee passages uit het Oude Testament worden vaak genoemd als verwijzingen naar satan, die uit Gods tegenwoordigheid werd verdreven: Jesaja 14: 12-15 en Ezechiël 28: 11-19. De primaire verwijzing lijkt echter eerder naar aardse koningen te gaan dan naar naar satan. Het is dus veiliger om uit deze passages geen conclusies over satan te trekken.

Satans val

In het Nieuwe Testament verwijst Jezus tweemaal naar de val van satan. In Lukas 10:18 zegt Hij “Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.” Dit is een reactie op de opmerking van de discipelen die demonen hadden uitgedreven. Waarschijnlijk bedoelde Jezus dat de macht van satan was afgenomen doordat de discipelen in Zijn Naam handelden, in plaats van een letterlijke val uit de hemel. In Johannes 12:31 zegt Hij “Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.” Jezus zegt hier dat satan en zijn koninkrijk door Zijn dood aan het kruis zijn verslagen. Het is niet duidelijk of Jezus het heeft over een letterlijke verwerping uit de hemel.

Satan is verslagen

In Openbaring 12 ziet Johannes een visioen van de opstand van satan tegen God. Na een beschrijving van hoe hij tegen Christus vocht, staat er: “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden ”(Openbaring 12: 7-8). De conclusie daarvan is dat “… de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor God, is neergeworpen” (Openbaring 12:10). Daaruit kan worden geconcludeerd dat nadat Jezus de macht van satan had verbroken door verlossing van de zonde aan het kruis te bewerkstelligen, zijn macht om te beschuldigen werd verbroken en hij de kans verloor om voor Gods troon te staan, wat blijkt uit het verhaal van Job.

Samenvattend zijn er drie belangrijke fases in satans ondergang. De eerste fase was toen hij in opstand kwam tegen God en zijn positie onder Zijn engelen verloor. De tweede fase was toen Jezus Zijn kracht brak door Zijn dood aan het kruis en daardoor zijn recht ontnam om de gelovigen voor God in de hemel te beschuldigen. De derde fase zal aan het einde van de wereld zijn wanneer God satan tot de hel zal veroordelen.

 

 

Deel artikel