Bijbelwoord.nl
Wolkenluchten

Wanneer komt de Here Jezus terug?

Jouw vraag: Wanneer komt de Here terug?

De Here komt terug als Zijn woorden in vervulling zijn gegaan: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Deze opdracht is nog steeds van kracht. Hij zal niet terugkomen voor Zijn volgelingen die opdracht hebben uitgevoerd.
Er ligt voor ons als medewerkers van de Here dus nog een grote taak te wachten voordat Hij terugkeert. Hij wacht “totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.” en ”(…) maakt al de volken tot mijn discipelen…” (Mattheüs 28:19).

Het land Israël

Voordat de Here terugkomt staat ook de terugkeer van de Joden naar hun eigen land te gebeuren, zoals de profeten hebben voorspeld: “Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land” (Ezechiël 36:24) en (Jesaja 11:12).
En Israël zal worden hersteld (Amos 9:11-15).
Israël, dat kleine strookje land met een bevolking van 6 miljoen mensen krijgt herhaaldelijk wereldwijde aandacht. Agressie en antisemitisme steken de kop op totdat… “De voeten van Jezus zullen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan” (Zacharia 14:4).

Vanaf de geboorte van Israël als staat heeft satan onophoudelijk geprobeerd dit volk te verleiden tot afgodendienst en hen te vernietigen. Maar “De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken (…).” “Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij zich als eigendom verkozen heeft” (Psalmen 33:8-12).

In de tweede eeuw was er verzet tegen Zijn eerste komst. Een dictator van Syrië probeerde het Joodse volk te dwingen afstand te doen van zijn unieke bestemming als natie. Maar door de moedige weerstand van de Makkabeeën kwam later de Joodse natie tot stand, waarin Jezus kon worden geboren.

Door het geloof in Christus gerechtvaardigd

Nu is er verzet tegen Zijn tweede komst. Maar omdat Jezus aan Gods eis door Zijn offerdood heeft voldaan, heeft Hij satan totaal voor eeuwig verslagen! De volledige uitwerking van deze overwinning wordt pas ten volle openbaar als Hij terugkomt. Als Hij komt met de wolken en elk oog Hem zal zien. Ook zij, die Hem hebben doorstoken (Openbaring 1:7).
Zij, het Joodse volk, Gods oogappel, zal Hem zien zoals al is voorzegd in Zacharia 12:10: “Ik zal over het huis van David de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.”
En wij, als gelovigen uit de heidenen “die geënt zijn in hun plaats en mede deel hebben gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom” (Romeinen 11:17).
Zowel de Joden als de heidenen worden door het geloof in Christus gerechtvaardigd (Romeinen 3:30).

De heidenen

In Romeinen 11:25,26 spreekt Paulus speciaal de gelovigen uit de heidenen aan en ontsluiert hij een geheim: “(…) dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden (…).”
Als we nu met deze tekst geconfronteerd worden kunnen we ons de vraag stellen: Ben ik oprecht toegewijd om binnen al mijn mogelijkheden mee te werken aan de opdracht van wereldevangelisatie én het herstel van Israël als natie, volledig te ondersteunen? Als navolger van de Here zul je er alles aan moeten doen om deze opdracht in praktijk te brengen, zodat Zijn terugkeer wordt bespoedigd.

Voordat Hij naar de hemel ging gaf Hij ons de opdracht om Zijn getuigen te zijn. En Hij beloofde dat we daarvoor kracht zouden ontvangen (Handelingen 1:8). De kracht van de Heilige Geest. Geef Hem de ruimte! Dat betekent volkomen overgave. Laat je klaarmaken voor de wederkomst van Jezus ( 1 Thessalonicenzen 5:23). Wees een getuige van Hem nu het nog mogelijk is, want wat Jezus gezegd heeft in Mattheüs 24 en Lucas 21 voltrekt zich al in onze dagen. Ook de terugkeer van de Joden naar hun eigen land is een duidelijk teken van Zijn naderende komst. Als we als medewerkers van de Here Zijn terugkeer willen bespoedigen kunnen we instemmen met:

Ik geef Hem geheel mijn hart
als medewerker van Zijn koninkrijk.
Te vragen heb ik dan alleen:
“Waar moet ik heen?”
“Ik zal u wijzen de weg die gij gaan moet.”
“Goed, zend mij maar ver weg of dichtbij.”

Lees ook eens: Waarom zitten er zoveel tegenstrijdigheden in de leer van Jezus?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Wanneer komt de Here Jezus terug?