Waartoe dient volharding?

waartoe-dient-volharding

In Mattheüs 24 en Marcus 13 geeft Jezus een vooruitblik over de situatie in de wereld vlak voor Zijn wederkomst. Daaruit blijkt dat volharding een karaktereigenschap is die we heel hard nodig zullen hebben.

Voortekenen

Nu bespeuren we al de voortekenen die daaraan vooraf gaan, namelijk toenemende wetteloosheid. En daardoor zal de liefde, Gods liefde uitgestort door de Heilige Geest, van velen verkillen. ‘Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden‘, (Mattheüs 24:13). Het komt aan op volharding! Markus 13 beschrijft de zeer moeilijke tijd die Jezus’ volgelingen voor Zijn terugkeer staat te wachten. Opnieuw klinkt daarbij Zijn waarschuwing om te volharden.

Volharding door toewijding

Volharding is dus essentieel. Maar hoe een karakter van volharding te bereiken?
Allereerst door de volledige toewijding aan Jezus Christus met ons hele hart — zonder enige reserve. Houd de woorden van Barnabas in gedachten die de gelovigen aanspoorde ‘om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven‘ (Handelingen 11:23). Het sleutelwoord is hier het voornemen van ons hart om bij de Heere te blijven onder alle omstandigheden.

Verheuging

Als volgelingen van Jezus kunnen wij ons verheugen over onze toekomst. ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus … en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God‘, (Romeinen 5:1,2).

Maar Paulus zegt dat we ons niet alleen over onze toekomst kunnen verheugen, maar ook over het heden. En hij vervolgt: ‘… maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop‘ (Romeinen 5:3).
Het Griekse woord voor roemen dat hier wordt gebruikt betekent ‘zich verheugen’. Waarom zouden we ons moeten verheugen over verdrukkingen? Vanwege de uitwerking!
We hebben baat bij beproevingen. ‘Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekort schiet‘ (Jakobus 1:4).

Met andere woorden: elk gebied van ons karakter wordt door volhardend geloof beïnvloed. Voor ons karakter als christen is het ook van belang dat we bereid zijn ons te laten corrigeren door onze geloofsgenoten.

Verdrukkingen

In de gelijkenis van de zaaier heeft Jezus gezegd dat omwille van het Woord er verdrukking of vervolging komt (Mattheüs 13:21). Paulus en Barnabas bereidden Jezus’ volgelingen daarop ook voor en zeiden: ‘dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan‘ (Handelingen 14:22). Paulus zegt in Kolossenzen 1:9-12, dat als wij de Heere waardig wandelen en groeien in de kennis van Zijn wil, Hij ons kracht zal geven als we druk, lijden en beproevingen doorstaan.

Als gelovigen mogen we alvast deel uitmaken van het Koninkrijk. Vroeg of laat zullen we in ons leven verdrukkingen ervaren en ons gaan afvragen:”Waarom overkomt ons dit?”. Bedenk dan dat God ons voorbereidt op Zijn komende Koninkrijk.

Deel artikel