Waarover gaan de boeken van het Nieuwe Testament?

Nuevo Testamento

De Bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken die in verschillende periodes en door verschillende auteurs geschreven zijn. Voor een snel overzicht van alle Bijbelboeken kan je dit plaatje van de Internationale Bijbelbond bekijken. Dit laat duidelijk zien dat er verschillende genres Bijbelboeken zijn, verdeeld in twee verzamelingen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Hieronder geef ik een korte omschrijving van de inhoud van alle nieuwtestamentische boeken. Deze boeken zijn geschreven nadat Jezus als menselijke baby geboren werd, dus vanaf ongeveer het jaar 0. Voor sommige Bijbelboeken is ook een uitgebreidere samenvatting beschikbaar. Die vind je hier.

De Evangeliën: verhalende boeken over het leven, de woorden en daden van Jezus Christus

 • Mattheüs – Het Evangelie geschreven door Mattheüs beschrijft Jezus’ aardse leven, dood en opstanding. Mattheüs benadrukt dat Jezus de Messias is en veel oudtestamentische profetieën vervuld heeft.
 • Markus – Dit Evangelie geeft een levendig verslag van Jezus’ leven. Het tekent Jezus vooral als de lijdende Zoon van God Die Zichzelf geeft als offer voor de zonde.
 • Lukas – Lukas’ Evangelie benadrukt dat Jezus de Zaligmaker voor alle mensen is, Die redding brengt aan alle volken.
 • Johannes – De apostel Johannes schrijft ook over Jezus Christus. Zijn Evangelie is het meest theologisch. Zijn focus ligt erop dat Jezus de eeuwige Zoon van God is, de Zelfopenbaring van God de Vader.

Nog een historisch boek

Brieven van de apostel Paulus aan plaatselijke gemeentes

 • Romeinen – Een verhandeling over complexe theologische thema’s zoals rechtvaardigmaking, de functie van Gods weg, Gods plan met Israël en het leven als Christen.
 • 1 Korinthe – Brief aan de gemeente in Korinthe over misvattingen en misstanden in hun gemeente. Paulus wijst deze gemeente scherp terecht om hun gebreken en bemoedigt ze in liefde.
 • 2 Korinthe – Nog een brief aan de gemeente in Korinthe waarin Paulus zijn autoriteit als apostel van Jezus Christus verdedigt en zijn volgelingen in hun geloof bevestigt.
 • Galaten – Brief aan de gemeente in de provincie Galatië die misleid was door valse leraars. Paulus benadrukt dat we alleen door geloof gered worden, niet door rituelen of gehoorzaamheid aan de wet.
 • Efeze – Een brief aan de gemeente in Efeze met veel verschillende onderwerpen. Twee hoofdthema’s zijn dat Christus de schepping met God en met Zichzelf verzoend heeft; en dat Christus mensen uit alle volken verenigd heeft met Zichzelf en met elkaar, in Zijn kerk. In het licht van deze grote waarheid moeten mensen in Jezus geloven en dankbaar leven tot Zijn eer.
 • Filippenzen – Een bemoedigende brief: de Filippenzen moeten leven als burgers van het hemelse Koninkrijk, waarbij ze God en elkaar vol vreugde dienen — naar het voorbeeld van Jezus Christus, maar ook van mensen zoals Paulus.
 • Kolossenzen – Paulus legt de gemeente in Kolosse uit wie zij zijn in Christus en hoe ze in Hem moeten leven.
 • 1 Thessalonicenzen – Paulus moedigt de Thessalonicenzen aan om vol te houden in geloof, hoop en liefde, en geeft hen onderwijs over de wederkomt van Christus.
 • 2 Thessalonicenzen – Paulus roept de Thessalonicenzen op om standvastig te zijn tot de wederkomst van Christus.

Brieven van de apostel Paulus aan kerkleiders

 • 1 Timotheüs – Paulus geeft zijn “geestelijke zoon” Timotheüs instructies over het leiden van een gemeente met degelijk onderwijs en een godvrezend voorbeeld.
 • 2 Timotheüs – Paulus moedigt Timotheüs aan om het Woord van God te blijven verkondigen, wetend dat zijn eigen leven snel voorbij zal zijn.
 • Titus – Paulus bemoedigt Titus in zijn taak om gemeentes te leiden en een voorganger te zijn.
 • Filemon – Dit is een smeekbede van Paulus aan Filemon om een weggelopen slaaf te aanvaarden als een broeder in Christus.

Algemene brieven van verschillende apostelen

 • Hebreeën – Een uitgebreide verhandeling over Christus’ grootheid. Hij is de echte betekenis van alle oudtestamentische wetten en rituelen. Daarom moeten Christenen aan Hem vasthouden!
 • Jakobus – Een brief die Christenen vertelt dat hun geloof gepaard moet gaan met goede werken.
 • 1 Petrus – Een brief aan Christenen die vervolgd worden om hen aan te moedigen om vast te houden aan de waarheid en overeenkomstig te leven.
 • 2 Petrus – Een waarschuwing tegen valse leraren en een herinnering aan het ware Evangelie.
 • 1 Johannes – Een aansporing om aan de waarheid vast te houden en te leven in gehoorzaamheid en toewijding aan de Heere.
 • 2 Johannes – Een korte brief over “wandelen in waarheid en liefde”.
 • 3 Johannes – Een nog kortere brief over Christelijke broederschap.
 • Judas – Een brief die gelovigen aanmoedigt om standvastig te blijven in het geloof en om zich tegen valse leraren te verzetten.

Openbaring

 • Openbaring – Dit boek bevat korte brieven, maar beschrijft vooral Johannes’ visioenen van dingen die geweest zijn, die er nu zijn in de geestelijke werkelijkheid, en die nog gaan gebeuren.

Dit zijn heel korte samenvattingen. In onze cursussen “De Bijbel door” worden alle Bijbelboeken diepgaander besproken. Deze cursussen zijn gratis beschikbaar. Schrijf je meteen in!

Deel artikel