Waarom zou ik mijn geloof moeten verdedigen ?

Zelfs als we er met heel ons hart van overtuigd zijn dat het christelijk geloof waar is, dan is het nog niet altijd zo gemakkelijk om het in detail te begrijpen – of zelfs maar in grote lijnen. We hebben allemaal vragen waar we geen antwoord op hebben. Sommige betreffen ogenschijnlijke tegenstellingen in de Bijbel zelf, andere gaan over de relatie geloof en natuurwetenschappen, of de positie van de Bijbel ten opzichte van andere religies. Door de hele geschiedenis heen hebben christenen nagedacht over deze moeilijke vragen en geprobeerd bewijzen aan te dragen voor hun leerstellingen om zowel het geloof van broeders en zusters te versterken als het christendom te verdedigen tegen kritiek van buitenstaanders. Dit wordt ‘apologetiek’ genoemd.

Apologetiek in de Bijbel

Op een bepaalde manier is de hele Bijbel één groot verweerschrift. In de Schriften laat God zien dat Hij de enige, ware God is, niet te verwarren met afgoden. Daarover gaat het vaak in Gods geboden, in de historische gedeelten en in de profetische teksten. Bovendien laat God zien wat de problemen van de mensheid zijn (de meest wezenlijke daarvan is zonde) en welke oplossing Hij daarvoor aandraagt.

Van nature zijn mensen blind voor deze waarheden en verzetten ze zich er zelfs tegen. Dit kunnen we bijvoorbeeld zien als het Evangelie verkondigd wordt, zoals opgetekend in het boek Handelingen. De religieuze leiders ergeren zich eraan en laten predikende christenen arresteren (zie bijv. Handelingen 4:1-3). Sommige gelovigen worden zelfs gevangen gezet en gedood (bijv. Handelingen 7). Gods boodschap over zonde en vergeving wordt vaak in twijfel getrokken en afgewezen. En toch zeggen de apostelen: “Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat we gezien en gehoord hebben” (Handelingen 4:20). Vol van de Heilige Geest kunnen ze niet anders dan hun geloof verdedigen en het met anderen delen. Dat is geen verrassing gezien het feit dat de Heilige Geest Zelf een soort van ‘Apologeet’ is: “Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel” (Johannes 16:8).

Jezus belooft dat de Heilige Geest ons zal helpen om de juiste woorden te vinden als we ons geloof moeten verdedigen: “Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen” (Lucas 12:11-12)

Het doel van de apologetiek

Apologetiek houdt zich bezig met het verdedigen van de christelijke leerstellingen. Omdat we God meer dan wat ook liefhebben, kunnen we het niet uitstaan als Hij belachelijk gemaakt wordt! We willen Zijn eer verdedigen. Psalm 96:7-9 roept het als volgt uit:

“Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.
Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.
Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde”.

Maar dat is niet alles. Omdat christenen ervan overtuigd zijn dat geloof in God van wezenlijk belang is, willen ze anderen ook de relevantie van het christelijk geloof laten zien. Hun doel is niet enkel om te laten zien dat ze gelijk hebben, maar om anderen naar Christus te leiden zodat die eeuwig leven kunnen ontvangen en ontsnappen aan de eindeloze straf in de hel. Het hebben van een herstelde en persoonlijke relatie met God is zo geweldig dat we anderen die zegen ook gunnen.

Hoe kan ik opkomen voor mijn geloof ?

Hoe je dit kunt doen, hangt af van de cultuur en de maatschappij waarmee je te maken hebt. In academische kringen kan het passend zijn om te laten zien dat geloof in God niet ‘dom’ of achterhaald is. Voor je buren is je manier van leven waarschijnlijk een even krachtig getuigenis als de woorden die je spreekt. En met een goede vriend krijg je misschien de kans om te spreken over de grote levensvragen vanuit een Bijbels gezichtspunt. De sleutel is om altijd klaar te zijn om “verantwoording af te leggen aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag” (1 Peter 3:15).

Deel artikel