Waarom zou ik de Bijbel geloven?

Hoe kan ik geloven dat wat de Bijbel zegt waar is?

Als de Bijbel het Woord van God is, dan zal de Bijbel 100% waar zijn, onfeilbaar, volmaakt en zonder dwaling (Psalm 19:7), want elk woord in de Bijbel komt van God (2 Timotheüs 3:16) en God kan niet liegen (Titus 1:2; Hebreeën 6:18). Alles wat God zegt is goed en waar (Psalm 19:10).

De echte vraag is dus: hoe weten we dat de Bijbel het Woord van God is? Voor christenen is het antwoord eenvoudig: wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, omdat Jezus Christus, onze Heere, ons vertelt dat de Bijbel het Woord van God is!

De houding van Jezus ten opzichte van het Oude Testament

Denk eerst eens aan de houding van Jezus ten opzichte van het Oude Testament. Jezus zelf citeerde en gehoorzaamde het Oude Testament (bijvoorbeeld Mattheüs 4:4, 7, 10; 26:53-54), omdat Jezus altijd God, Zijn Vader, gehoorzaamt (Johannes 6:38). Zoals Jezus zegt, Gods woord kan nooit worden veranderd (Mattheüs 5:18). Het Oude Testament dat we vandaag de dag hebben is hetzelfde als het Oude Testament dat Jezus 2000 jaar geleden had (Lukas 24:44). Het Oude Testament is dus het Woord van God (Markus 7:5-13).

Jezus over het Nieuwe Testament

Laten we nu eens nadenken over wat Jezus zegt over het Nieuwe Testament. Jezus koos Zijn apostelen om drie jaar lang bij Hem te zijn om met Jezus’ gezag te spreken (Markus 3:14); en aan het einde van Jezus’ aardse bediening beloofde Jezus de Heilige Geest te zenden om deze ooggetuigen te helpen om alles wat Jezus had gedaan en gezegd te herinneren en te begrijpen (Johannes 14:26; 15:26-27; 16:13-15), zodat zij in staat zouden zijn om met Zijn gezag te schrijven. Dus, het Evangelie van Mattheüs en het Evangelie van Johannes zijn het Woord van God, omdat ze zijn geschreven door de apostelen Mattheüs en Johannes. De brieven van Petrus en Johannes en het boek Openbaring zijn ook door de apostelen geschreven, en dus zijn ze ook het Woord van God. Petrus staat achter het evangelie van Markus, dus het evangelie van Markus is ook het Woord van God. Jezus koos Paulus ook als apostel (Handelingen 22:14-15), en de apostel Petrus bevestigt dat de brieven van Paulus ook de Heilige Schrift zijn, dus zijn de brieven van Paulus ook het Woord van God (2 Petrus 3:15-16). Paulus bevestigt op zijn beurt dat de geschriften van Lukas ook de Heilige Schrift zijn (1 Timotheüs 5:18 – kijk naar de voetnoten), wat betekent dat Lukas en Handelingen ook het geïnspireerde woord van God zijn!

Daarom geloven christenen dat de Bijbel het Woord van God is. Jezus, de Zoon van God, is onze Heere en Verlosser, dus we vertrouwen op alles wat Jezus zegt; en Jezus leert ons dat de hele Bijbel het Woord van God is. Dus, als Jezus gelijk heeft, dan is de hele Bijbel ook waar.

Geen andere verklaring

Maar zelfs als je geen christen bent, kun je alleen al door het lezen van de Bijbel zien dat de Bijbel het Woord van God moet zijn: er is geen andere verklaring! Denk bijvoorbeeld aan de voorspellingen van de Oudtestamentische profeten. Zij zeiden dat er op een dag een man zou worden geboren die Satan zou verpletteren (Genesis 3:15). We zouden hem herkennen, omdat Hij een Jood zou zijn, uit de stam van Juda (Genesis 49:10), en een afstammeling van Koning David (2 Samuël 7:12-13). Hij zou geboren worden uit een maagd (Jesaja 7:15), in het dorp Bethlehem (Micha 5:2), tijdens het Romeinse Rijk (Daniël 2:40-45). Hij zou sterven voor onze zonden (Jesaja 53), weer tot leven komen (Psalm 16:9-11), een koninkrijk krijgen dat eeuwig zou duren (Daniël 7:13-14), en aanbeden worden door mensen in elke natie van de wereld (Psalm 72:17). Wie heeft al deze profetieën vervuld? Jezus!

God is verantwoordelijk voor de geschiedenis

Dit doet ons afvragen: hoe wisten de Oudtestamentische profeten al deze details over Jezus, honderden jaren voordat Hij werd geboren? Ze hebben zelfs de details van zijn kruisiging beschreven voordat de Romeinen de kruisiging hadden uitgevonden (Psalm 22:12-18)! Hoe wisten ze dat? Zou het allemaal speculatie zijn geweest? Nee, er is maar één verklaring: God heeft de leiding over de geschiedenis en God heeft de Oudtestamentische profeten van tevoren verteld wat Hij zou gaan doen (2 Petrus 1:21). Dus toen Jezus kwam, en alles precies gebeurde zoals de profeten hadden voorspeld, bleek dat alles wat het Oude Testament zegt waar is (2 Korintiërs 1:20). Maar als het Oude Testament waar is en als het Oude Testament ons leert om in Jezus te geloven (Lukas 24: 25-27, 44-47; Johannes 5: 46-47), dan moet Jezus werkelijk de “Beloofde” zijn (Handelingen 17:2-3), dus kunnen we geloven en alles wat Jezus zegt en leert gehoorzamen (Handelingen 3:22-23).

Met andere woorden, Jezus en het Oude Testament bewijzen elkaar. Elk bewijst dat wat de ander zegt 100% waar is. En daarom is de Bijbel het Woord van God.

Deel artikel