Waarom zondigen we nog steeds?

todavía

Aangezien Adam en Eva, voordat ze zondigden, heilig en rechtvaardig waren, en Jezus nu de relatie met God heeft hersteld, waarom zijn we dan nog niet heilig en zondigen we nog steeds?

De persoon die op Jezus Christus vertrouwt, een christen, is reeds heilig en rechtvaardig in Gods ogen, vanwege Jezus’ werk voor ons aan het kruis! We wachten echter nog steeds op de uiteindelijke verlossing van onze lichamen (Romeinen 8:23), wanneer we vervolmaakt zullen worden en een volledig rechtvaardig leven zullen leiden.

Zondige natuur

Sinds Adam en Eva zondigden (Genesis 3), heeft de hele mensheid een, wat kan worden genoemd, zondige natuur. Dat wil zeggen, iedereen is bevlekt door Adams zonde. Mensen zondigen, zoals Adam dat deed (Efeze 2:1-3), en ze worden geboren als schuldig voor God (Psalm 51:7). Er is niemand die rechtvaardig of heilig is voor God (Romeinen 3:10). Iedereen staat bloot aan Gods toorn (Romeinen 3:19-20) en zal worden veroordeeld. Wanneer iemand echter in Jezus Christus gelooft als zijn Heer en Heiland, wordt zo iemand radicaal veranderd. In Romeinen 4 gebruikt Paulus het voorbeeld van Abraham: “Hem echter die niet werkt [in een poging om zelf rechtvaardig te worden], maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid” (Romeinen 4:5)

Dit betekent dat de persoon die op God vertrouwt (die God op Zijn Woord gelooft), rechtvaardig wordt gemaakt. Hoe kan iemand die onrechtvaardig is, rechtvaardig worden gemaakt? Toen Jezus aan het kruis stierf, legde God al mijn zonde en ongerechtigheid op Jezus. Toen Jezus aan het kruis hing, onderging Hij Gods oordeel over mijn zonde. Hij onderging Gods toorn voor al mijn ongerechtigheid (1 Petrus 3:18). Maar meer nog, aangezien Jezus een volledig volmaakt, gehoorzaam leven voor God leidde (Hij was de enige, die werkelijk rechtvaardig is), kan Hij mij Zijn gerechtigheid geven (2 Korinthe 5:21)

Het resultaat van deze “ruil” (Jezus die onze onrechtvaardigheid op zich neemt en ons Zijn gerechtigheid geeft) is, dat we nu werkelijk rechtvaardig zijn voor God. Daarom zegt Paulus in Romeinen 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof…….” Onze rechtvaardigmaking is een gebeurtenis uit het verleden.

Leven in twee tijdperken

Als christenen dus gerechtvaardigd zijn, waarom blijven ze dan nog zondigen? Het antwoord is dat de christen in twee ‘tijdperken’ leeft. Deze twee tijdperken kunnen worden aangeduid als ‘het huidige tijdperk’ of  ‘in Adam’ en ‘het komende tijdperk’ of  ‘in Christus’. Zij die ‘in Adam’ zijn, zijn verslaafd aan zonde en dood. Maar zij die ‘in Christus’ zijn, zijn bevrijd en hebben eeuwig leven (zie Romeinen 5:12-21)

Deze twee tijdperken overlappen elkaar echter. Dat wil zeggen, de christen maakt nog steeds deel uit van dit huidige tijdperk, terwijl hij tegelijkertijd deel is van het komende tijdperk. Daarom ervaren we nog steeds zonde en de gevolgen van zonde in ons leven. En dat is waarom wij, hoewel we gerechtvaardigd zijn, nog steeds worstelen met zonde (wat Paulus voor christenen verwachtte, zie Romeinen 6:11-14 en Galaten 5:16-18)

Leden van het komende tijdperk

Wonderlijk genoeg zal dit ‘huidige tijdperk’ definitief worden vernietigd wanneer Christus terugkeert. Christenen zullen dan alleen nog lid zijn van ‘de toekomende eeuw’, waar we niet langer met zonde zullen worstelen. En daar zal geen dood of verval zijn (Openbaring 11:15; 21:1-4) Maar tot die dag verlangen we ernaar helemaal verlost te worden van de zonde. Zoals Paulus zegt in Romeinen 8:23: “..maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.”

Deel artikel