Waarom gaan zoveel verhalen in de Bijbel tegen de leer van Jezus in?

Er zijn zoveel tegenstellingen tussen wat de Bijbel beschrijft en wat Jezus ons te zeggen heeft, bijvoorbeeld het bedrog van Jakob, het doden van vijanden. Hoe is dat mogelijk? Heiligt het doel de middelen?

Om diverse redenen staat er veel in de Bijbel wat moeilijk te rijmen is met wat Jezus ons te zeggen heeft.

Niet alles is een voorbeeld

Ten eerste is niet alles wat in de Bijbel staat een voorbeeld ter navolging. Er zijn ook verhalen om ons te waarschuwen. Jakobs bedrog is zo’n voorbeeld. Een verhaal op zich vertelt ons niet of het goed of slecht is wat daar gebeurde. We hebben Gods Woord in z’n geheel nodig om te onderscheiden wat goed, slecht, of een combinatie van beiden is. Veel van wat er in de Bijbel staat, is in tegenstelling met wat Jezus ons leert. De Bijbel is een boek over mensen, en mensen zijn zondaars.

Situatie

Ten tweede moeten we weten of een woord van Jezus wel of niet van toepassing is op een situatie. Jezus zei dat we onze vijanden moeten liefhebben (Mattheüs 5:44). Maar God zei ook dat aan het einde van de tijd Zijn vijanden eeuwige straf zullen ontvangen (Mattheüs 25:46). Daarom is Gods bevel om lief te hebben niet in tegenstelling met Zijn straf voor de boosdoeners. Je kunt zelfs zeggen dat omdat God mensen liefheeft, het kwaad niet ongestraft kan blijven.

Verschil Oude en Nieuwe Testament

Ten derde is er verschil tussen hoe God met zijn volk omgaat in het Oude Testament en hoe Hij met hen omgaat in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament belooft de Heere veel aardse zegeningen en deelt aardse straffen uit. Dit omvatte ook het gebod aan Israël om Zijn oordeel te voltrekken aan hen die voortdurend en verschrikkelijk tegen Hem zondigden.

In het Nieuwe Testament belooft God hemelse zegeningen aan Zijn volk. Daar valt sterker de nadruk op eeuwig leven. Gods oordeel is nog steeds een belangrijke boodschap, want dat oordeel zal komen op de Laatste Dag. Jezus Zelf zal oordelen. Wij als gelovigen hebben niet het recht om te oordelen. Wij moeten de mensen liefhebben en het evangelie verkondigen opdat zondaars tot berouw zullen komen en zich tot God bekeren.

Hoger niveau

Ten vierde, in wat Jezus ons leert blijkt de glorie en de liefde van God op een manier die we niet in het Oude Testament tegenkomen. De Bijbel zegt dat in Christus ‘al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn’ (Kolossenzen 2:3). ‘Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem’ (Kolossenzen 2:9-10). Sinds de komst van Christus weten wij wie God werkelijk is en Zijn kinderen worden opgeroepen om op een hoger niveau te leven, en meer liefde te betonen dan wat we in het Oude Testament zien gebeuren. Dit betekent echter niet dat deze twee tegengesteld zijn. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament ontmoeten we een liefhebbende, maar ook een rechtvaardige God.

Deel artikel