Waarom zijn mensen slecht?

Bliksem

Deze vraag gaat uit van een vooronderstelling, namelijk dat mensen slecht zijn. Velen delen die vooronderstelling niet. Zeker niet als het over henzelf gaat. Maar bijbels gezien valt er niets tegenin te brengen. In Romeinen 3:11 staat: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.” De Bijbel heeft er blijkbaar geen moeite mee te generaliseren.

Mensen zijn slecht. Dat betekent niet dat iedereen even slecht is, of dat ieder mens zo slecht is als hij zou kunnen zijn. Het betekent wel dat we nooit zo goed kunnen zijn als zou moeten. Het betekent ook dat er nooit iets goeds in ons leven is dat volkomen zuiver is. Zoals zout terug te vinden is in iedere druppel water uit een oceaan, zo is het leven van ieder mens doordrenkt van slechtheid.

Geen mens is rechtvaardig

Hoe komt dat nou? Het ligt niet aan God. God heeft de mens goed en naar Zijn beeld geschapen. In Genesis 1:31 lezen we, nadat God de mens geschapen heeft en daarmee de schepping voltooid: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.”

Die oorspronkelijke stand van zaken is echter drastisch veranderd. Adam, de eerste mens, koos tegen God. Daardoor kwam de zonde in de wereld (Romeinen 5:12). Sindsdien worden alle mensen geboren met een zondige aard. “Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goed doet en niet zondigt” (Prediker 7:20). Dat is niet leuk om te horen. Maar je hoeft alleen maar om je heen te kijken, of naar binnen te kijken, om te weten dat het waar is. G.K. Chesterton schreef ooit ‘de erfzonde is het enige christelijke dogma dat je echt kunt bewijzen.’

Het is dus maar beter om de waarheid onder ogen te zien. Want “als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons” (1 Johannes 1:8). Inderdaad, als we onze slechtheid ontkennen misleiden we onszelf. We weten wel beter. Want dat we naar Gods beeld geschapen zijn, betekent dat we nog steeds weten wat goed en slecht is (Romeinen 2:14-15). Diep van binnen weten we allemaal dat we het gebed ‘Vergeef ons onze schulden’ (Mattheüs 6:12) hard nodig hebben.

Mensen zijn slecht, omdat ze slecht kunnen zijn

Het Bijbelse antwoord kun je samenvatten met dat mensen slecht zijn, omdat ze slecht kunnen zijn. We zijn overgeleverd aan onze eigen keuzes. De Bijbel gaat zelfs nog een stap verder: mensen zijn slecht omdat ze niet niét slecht kunnen zijn. Niemand hoeft ons te leren om slecht te zijn. Dat zit heel diep van binnen, het hoeft er alleen maar uit te komen. En zelfs als het er niet uitkomt, zit het er toch nog in.

Verleden en heden

Als we eerlijk onder ogen zien dat we slecht zijn, is de volgende vraag natuurlijk: hoe komen we er vanaf? Het antwoord is: door Jezus. Dat antwoord heeft drie aspecten: verleden, heden en toekomst. De zonden, onze slechtheid, uit het verleden worden door Jezus vergeven als we ons vertrouwen op Hem stellen. “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade” (Efeze 1:7).

In het heden breekt de Here Jezus de ruggengraat van het zondemonster dat ons in zijn greep hield. Hij laat Zijn Geest in ons wonen, waardoor de slechtheid in ons overwonnen wordt. “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen” (Galaten 5:16). Dat wil niet zeggen dat onze slechte aard helemaal verdwenen is. Elke gelovige die eerlijk is tegenover zichzelf zal dat moeten erkennen. Zelfs de apostel Paulus moest schrijven: “Niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik” (Romeinen 7:15).

Toekomst: Alle slechtheid zal verdwijnen

Er blijft dus nog iets over om naar uit te zien in de toekomst. Als Jezus terugkomt, is de zonde definitief overwonnen. Dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Allen die in Jezus geloven, zullen er zijn. Maar zonde zal er niet meer zijn: “Al wat onrein is, zal er niet inkomen” (Openbaring 21:27). Dan zal het eindelijk gezegd kunnen worden: Mensen zijn goed. Want ze vertonen volmaakt het beeld van God, die alleen maar goed is.

Het goede nieuws is dat de Here God door Jezus Christus onze slechte daden vergeeft, onze slechte aard verandert, en bij Jezus’ wederkomst alle slechtheid helemaal uit de weg zal ruimen. De vraag waar wij voor staan is of we dat willen, of dat we teveel aan onze slechtheid hechten om God er Zijn gang mee te laten gaan.

Deel artikel