Waarom werd Jezus verleid door de duivel?

Is het je ooit opgevallen dat Jezus werd gedoopt voordat Hij in verzoeking werd gebracht? Dit helpt ons om de verzoeking echt te begrijpen, want bij de doop van Jezus verklaarde God dat Jezus de Zoon van God was (Mattheüs 3:13-17; Marcus 1:9-11; Lucas 3:21-22). Daarna verleidt Satan Jezus door te zeggen: “Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden” (Mattheüs 4:3; Lucas 4:3); en “Als u de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden” (Mattheüs 4:6; Lucas 4:9).

Dit laat ons zien dat de verleidingen een test zijn om te zien of Jezus werkelijk de Zoon van God is. Je kunt de ware Zoon van God herkennen doordat Hij Zijn Vader vertrouwt en gehoorzaamt. Een valse zoon zal God wantrouwen en in plaats daarvan Satan gehoorzamen (Johannes 8:41-47). Jezus bewees dat Hij de ware Zoon van God is, want toen Hij op de proef werd gesteld, vertrouwde en gehoorzaamde Jezus God volkomen, en niet Satan. Satans poging om Jezus te laten zondigen, en dus het verlossingswerk van Jezus vanaf het begin te laten mislukken, slaagde niet.

Jezus vergeleken met andere mensen

Maar er is meer. Jezus’ doop en verleiding vertelt ons niet alleen over Jezus. God wil dat we zien hoe Jezus Zich verhoudt tot andere mensen. Weet je wie er nog meer “zoon van God” wordt genoemd in de Bijbel? Kijk eens naar de stamboom die Lucas plaatst tussen de doop van Jezus en de verleiding van Jezus (Lukas 3:23-38): deze eindigt met te zeggen dat Adam “de zoon van God” was. Dus, als we lezen over Satan die Jezus verleidt, wil God dat we de tijd dat Satan Jezus verleidde vergelijken met de tijd dat Satan Adam verleidde (Genesis 3). Toen Satan Adam verleidde, vertrouwde en gehoorzaamde Adam God niet. In plaats daarvan vertrouwde en gehoorzaamde Adam Satan. Adam verkoos Satans leugens boven Gods waarheid en werd een ongehoorzame, beschamende en zondige zoon. Maar waar Adam faalde, slaagde Jezus!

Jezus vergeleken met Israël

God wil ook dat we Jezus vergelijken met de natie van Israël, die de Bijbel ook Gods “zoon” noemt (Exodus 4:23). Is het je opgevallen dat de verleiding van Jezus een spiegelbeeld is van de verleiding van de Israëlieten? Jezus werd in het water gedoopt en werd 40 dagen lang in de woestijn getest, net zoals de Israëlieten door het water gingen (de Bijbel beschrijft dit als een doop in 1 Korintiërs 10:1-2), en werd daarna 40 jaar lang in de woestijn getest (Deuteronomium 8:2). De honger van Israël in de woestijn (Deuteronomium 8:3) weerspiegelt de honger van Jezus in de woestijn (Mattheüs 4:2; Lukas 4:2). Jezus antwoordde op Satans verleidingen door bevelen te citeren die gebaseerd zijn op de beproeving van Israël in de woestijn (Deuteronomium 6:13, 16; 8:3). Maar het verschil is, waar Israël faalde, is Jezus geslaagd. Israël vertrouwde en gehoorzaamde God niet, maar wantrouwde en negeerde Hem keer op keer.

Allen zijn zondaars

De Bijbel vertelt ons dat wij allemaal, niet alleen niet-Joden zoals ik, maar zelfs de Joden, zondaars zijn. Joden en niet-Joden zijn allemaal onder de zonde (Romeinen 3:9). Onze zonden bewijzen dat we het niet meer verdienen om zonen van God genoemd te worden. We verdienen het alleen om door God in de steek gelaten te worden – weggestuurd van Hem, zoals God Adam weggestuurd heeft in Eden, en zoals God Israël weggestuurd heeft van Hem in het beloofde land. Maar het goede nieuws is, waar wij gefaald hebben, daar heeft Jezus gezegevierd! Jezus is de ware Adam, die de mensheid tot leven brengt (1 Korintiërs 15:22)! En Jezus is het ware Israël, dat licht brengt aan de volken en redding aan de uiteinden van de aarde (Jesaja 49:6)!

Jezus is geslaagd

Jezus is de enige Man die erin geslaagd is om God volmaakt te gehoorzamen (Hebreeën 4:15). Hij is de enige Man Die het niet verdiende om gestraft te worden (Lucas 23:41). Maar aan het kruis werd Jezus, de volmaakte Zoon van God, door God in de steek gelaten (Mattheüs 27:46; Markus 15:34), voor zondaars zoals jij en ik (1 Petrus 3:18). Door Zijn verlossingswerk hoeven we niet voor altijd van het gezinshuis te worden afgezonderd. In plaats daarvan, wanneer we op Jezus vertrouwen, adopteert God ons terug in Zijn familie (Romeinen 8:15-17), en geeft Hij ons het recht om de kinderen van God te worden genoemd (Johannes 1:12-13)!

Wat betekent dit voor ons?

Er zijn twee belangrijke dingen die dit voor ons als volgelingen van Jezus betekent.

  1. Jezus triomfeerde over Satan voor ons, in de woestijn, in Gethsémané en uiteindelijk aan het kruis. Dus wij die Jezus volgen verheugen ons om Gods kinderen te zijn (1 Johannes 3:1)! Als Gods kinderen doen we nu ons uiterste best om goede zonen en dochters te zijn, die onze hemelse Vader in elk deel van ons leven liefhebben en eren en gehoorzamen (Mattheüs 6:9-13).
  2. Omdat Jezus dezelfde verleidingen heeft ondergaan als wij, leeft Hij met ons mee en begrijpt Hij precies hoe wij ons voelen. Dit betekent dat wanneer we zondigen, we niet wanhopen, maar in plaats daarvan komen we tot God in verzekerde nederigheid, waarbij we de prachtige belofte van Jezus gedenken dat Hij ons zachtaardig en genadig zal behandelen, ons al onze zonden zal vergeven en ons zal helpen in onze tijd van nood (Hebreeën 4:14-16).

 

Deel artikel