Waarom was Johannes de Doper zo belangrijk?

n Mattheüs 11:11-15 vertelt Jezus wie Johannes de Doper is en wat hij kwam doen. Terwijl Hij over deze dingen onderwijst, noemt Jezus ook de houding van andere mensen ten opzichte van het koninkrijk van God – een van geweld.

Laten we de verzen in detail bekijken. Vers 11:

Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.

Jezus zegt dat Johannes de Doper de grootste van de mannen is die tot op dat moment geboren is. Waarom is dat zo? Omdat Johannes, een profeet, eigenlijk heeft gezien waar alle andere profeten naar uitkeken, hij heeft gezien en direct tot Jezus getuigd. Waarom is Johannes dan het minst in het koninkrijk? Omdat iedereen die na Johannes geboren is en in het koninkrijk is (d.w.z. een christen) de vervulling van Gods plannen in Jezus heeft gezien, waar Johannes nog steeds naar uitkijkt (net als alle andere profeten, 1 Petrus 1:10-11).

De mensen zullen het koninkrijk van God haten

Vers 12:
En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aan gedaan, en geweldenaars grijpen het.”

Dit vers is zeer moeilijk te begrijpen. Er is een vraag over de betekenis van het werkwoord “geweld aan gedaan” in de oorspronkelijke Griekse taal. Het werkwoord in kwestie zou ofwel vertaald kunnen worden met “gebruik van geweld” (zie bijv. NIV1984) of “met geweld worden behandeld of onderdrukt” (zie bijv. NIV2011, ESV). Per saldo lijkt het het beste om het werkwoord passief te vertalen (d.w.z. “met geweld worden behandeld”). Als dit juist is, dan betekent dit vers, dat sinds Johannes tot dit punt begon te prediken toen Jezus aan het woord was, Gods koningschap wordt aangevallen en onderworpen aan geweld, vermoedelijk door mensen als Herodes (Mattheüs 2:1-12, 16-18), de religieuze leiders (9:34; 10:17; 12:14, enz.), en Herodes de Tetrarca (14:1-12) die de discipelen plunderden (5:10-12; 38-48; 10:16-39, enz.). Met andere woorden, Jezus leert dat de mensen het koninkrijk van God zullen haten en proberen de voortgang ervan te belemmeren. Dat dit geweld begon in de dagen van Johannes de Doper, toont aan dat een nieuwe fase van het Koninkrijk van God begon met zijn bediening. Dit laat opnieuw zien hoe belangrijk Johannes was.

Bereid de weg voor op de Heer

Verzen 13-15:
Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. ”

Zoals we al gezien hebben, is de rol van Johannes het hoogtepunt van alle profeten, hij is inderdaad degene die zou komen om de weg voor Jezus te bereiden (Mattheüs 3:1-17). Daarom neemt hij de rol van Elia op zich (zie Maleachi 4:5-6), om de weg voor de Heer te bereiden (Mattheüs 11:10, vgl. Maleachi 3:1).

Samenvatting

Johannes de Doper was de grootste profeet, want hij bereidde niet alleen de weg voor de Heer, maar zag Hem ook aankomen. Met de bediening van Johannes de Doper begint een nieuwe periode. Het koninkrijk van God komt dichterbij.

Deel artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email