Waarom vernietigt God Satan niet?

De Bijbel leert ons duidelijk dat God Satan zal vernietigen. In een visioen ziet Johannes dat “de duivel … werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid” (Openbaring 20:10). Het is dus duidelijk dat God de macht heeft om Satan te vernietigen; Hij is dat ook zeker van plan; en Hij garandeert ons dat Satan aan het einde van de wereld vernietigd zal worden en voor eeuwig in de hel gestraft zal worden.

Waar wacht God eigenlijk nog op?

Dit roept de vraag op waarom God Satan nú niet vernietigt. Voordat ik hier antwoord op geef, is het belangrijk om te benadrukken dat God Satan weliswaar nog niet heeft vernietigd, maar dat Hij hem wel al heeft verslagen. Kolossenzen 2:15 zegt: “Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd”. Dit vers gaat over wat Jezus aan het kruis heeft bereikt. De ‘overheden en machten’ die hier genoemd worden, zijn geestelijke machten uit het rijk van de duisternis. We komen hier een waarheid tegen die we nooit mogen vergeten wat Satan en zijn demonen aangaat: ze zijn ontwapend, ze zijn te schande gemaakt en Jezus heeft over hen gezegevierd.

Maar tegelijkertijd is het waar dat Satan nog steeds heel actief is in deze wereld. Petrus zegt dat Satan het hart van Ananias vervulde (Handelingen 5:3). Er wordt gezegd dat mensen in de macht van Satan zijn (Handelingen 26:18). Satan werkt de plannen van Paulus tegen (1 Tessalonicenzen 2:18). Dus de vraag blijft: waarom zou God zoveel speelruimte geven aan een vijand die Hij al verslagen heeft?

Gods plan voor deze wereld

De Bijbel openbaart ons Gods plan voor deze wereld en voor Zijn kerk. We zien dat Satan daarin een rol speelt. Satan is slechts een pion in Gods grote plan! Dit is de rol die God aan Satan wil geven:

  • Satan wordt enige vrijheid gegund zodat de kracht van het Evangelie nog heerlijker wordt in het overwinnen van Satan. Paulus zegt dat de Heere hem riep om het Evangelie aan mensen te verkondigen “opdat zij zich zouden bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God” (Handelingen 26:18).
  • Satan krijgt enige vrijheid zodat gelovigen leren om hun autoriteit over Satan te gebruiken. Toen Jezus de apostelen uitzond, waren de demonen aan hen onderworpen. Jezus zei: “Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schade toebrengen” (Lukas 10:18-19).
  • Satan wordt enige vrijheid gegund zodat God kan besluiten mensen over te leveren in de handen van Satan, wat zou kunnen leiden tot berouw en terugkeer naar Hem. Paulus schreef: “Gij moet deze man aan Satan overleveren tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus” (1 Korintiërs 5:5).
  • Satan krijgt enige vrijheid, zodat door zich standvastig te blijven verzetten tegen zijn verleidingen, duidelijk wordt wie de echte gelovigen zijn. “Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen” (2 Timoteüs 2:25-26).
  • Satan krijgt enige vrijheid zodat gelovigen zullen groeien in hun geloof door Satan te weerstaan. “Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel” (Efeziërs 6:11).
  • Satan krijgt enige vrijheid zodat God des te meer verheerlijkt zal worden op de oordeelsdag, als satan vernietigd zal worden (zie Openbaring 20).

Deel artikel