Waarom verhoort God soms onze gebeden niet?

Why does God not always answers prayer?

De Bijbel verzekert ons dat God onze gebeden verhoort als we bidden. In veel Bijbelverhalen zien we opmerkelijke voorbeelden van gebeden die verhoord werden. Misschien ken je ook wel voorbeelden uit je eigen leven of dat van anderen. In Mattheüs 7:7-8 zegt Jezus tegen Zijn discipelen: “Bid, en u zal gegeven worden … Want ieder die bidt, die ontvangt…”. En in Jakobus 5:16 staat dat “het gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt”.

Maar toch hebben veel mensen meegemaakt dat hun gebeden niet verhoord werden. Ze baden dat een geliefde genezen zou worden, maar de persoon in kwestie stierf desondanks. Ze baden om werk, maar ze zijn nog steeds werkloos. Ze baden om meer financiële armslag, maar ze bleven arm. Het leek wel of God geen oog had voor hun behoeften. De Bijbel geeft ook hier voorbeelden van, bijvoorbeeld in Psalm 22:3 waar David uitroept: “Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte”. Hoe kan dit? Waarom verhoort God onze gebeden soms niet? Laten we eens kijken naar wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.

1) We vragen het niet eens

Op het eerste gezicht lijkt dit een nogal dwaas antwoord. Maar bidden we echt “zonder ophouden” (1 Thessalonicenzen 5:17)? In Lukas 18:1-8 vertelde Jezus Zijn discipelen een gelijkenis “met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen”. Doen we dat echt? Zo niet, dan is het antwoord op onze vraag te vinden in Jakobus 4:2 “U hebt niets, omdat u niet bidt” (WV).

2) We vragen met verkeerde bedoelingen

Ook mensen die God wél om iets vragen, krijgen niet altijd wat ze willen. Jakobus 4:3 noemt een mogelijke oorzaak: “U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. God kent jouw hart en weet waarom je iets wilt hebben. Als je iets van Hem vraagt dat niet naar Zijn wil is, dan zal Hij niet aan dit verzoek voldoen. Zo staat het ook in Psalm 66:18: “Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.

Het kan zijn dat je zelf niet helemaal doorhebt wat jouw motieven zijn. Het is belangrijk om jezelf af te vragen of jouw verzoek uit eigenbelang voortkomt of dat je echt de eer van God op het oog hebt. Dat betekent natuurlijk niet dat je nooit iets mag vragen dat goed voor je is! Maar onze gebeden moeten “naar Zijn wil” zijn, in overeenstemming met Gods bedoeling voor ons (zie 1 Johannes 5:14-15). Onze gebeden moeten afgestemd zijn op wat God heeft geopenbaard over Zijn plan met deze wereld en met ons leven.

3) We hebben meer geduld nodig

Soms denken we dat God ons niet heeft gehoord omdat ons tijdschema niet in overeenstemming is met dat van Hem. We moeten erop vertrouwen dat Zijn tijd altijd de beste is. Misschien zijn we nog niet klaar voor Zijn antwoord. God stelt Zijn antwoord vaak uit om geduld en volharding in ons te bewerken en ons geloof te versterken (zie Romeinen 5:3-5). Achteraf kunnen we soms in verbazing terugkijken op Zijn perfecte timing. We vinden daar een voorbeeld van in Johannes 11. Jezus werd verteld dat Zijn vriend Lazarus ziek was. In plaats van daar onmiddellijk heen te gaan, wachtte Hij nog twee dagen voordat Hij Zijn vrienden ging bezoeken. Toen Hij eindelijk in Bethanië aankwam, was Lazarus al gestorven en lag hij al vier dagen in het graf.

Het is te begrijpen dat de zus van Lazarus erg teleurgesteld was over die vertraging en zei: “Heere, als U hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn” (Johannes 11:21). Ze voegde er echter aan toe: “Maar zelfs nu weet ik dat wat U ook maar van God vraagt, Hij het U zal geven” (Johannes 11:22). En dat deed Hij ook! Lazarus werd uit de dood opgewekt. Jezus’ timing was helemaal perfect. Lazarus’ opstanding vond plaats “met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt” (Johannes 11:4).

4) God heeft iets groters voor ons in petto

Het voorbeeld van Lazarus leert ons niet enkel over Gods timing. Het laat ook zien dat God soms iets groters of beters voor ons in petto heeft dan waarom we gevraagd hebben. In Lazarus’ geval was dat opstanding in plaats van genezing. God weet hoe Hij het best heiligheid en geestelijke volwassenheid in ons kan bewerkstelligen, en daarom kan Hij iets anders geven dan waarom we hebben gebeden. Hij is “bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is” (Efeziërs 3:20).

De apostel Paulus is daar een prachtig voorbeeld van. In zijn tweede Korinthe-brief schrijft hij: “En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen” (2 Korintiërs 12:7-9, vergelijk 1 Korintiërs 2:3-5). Eeuwen later kunnen we getuigen dat Paulus’ bediening inderdaad erg vruchtbaar was, omdat hij ontelbare mensen tot geloof in Jezus Christus bracht!

Vertrouw op God

We weten niet altijd waarom God onze gebeden niet verhoort. Het is goed om ons hart te onderzoeken voor het geval dat onze motieven verkeerd zijn of dat we niet onophoudelijk gebeden hebben. Maar anders dan dat, kunnen we Gods besluiten en leiding in ons leven niet begrijpen. Zijn wijsheid en kennis is groter dan die van ons en misschien is het niet mogelijk voor ons om Zijn besluiten en wegen te doorgronden (zie bijvoorbeeld Romeinen 11:33).

De belangrijkste vraag is of we de Heere zullen blijven vertrouwen als onze verzoeken niet ingewilligd worden. Als we Hem kennen als onze liefhebbende Vader Die ons het allerbeste wil geven (Mattheüs 7:11) dan kunnen we onze focus verleggen van ‘wat ik wil’ naar ‘wat God voor mij wil’. Want “wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28)

Vertrouw jij God op die manier?

Deel artikel