Waarom tolereert God nog het kwaad?

kwaad

Waarom tolereert God al zoveel eeuwen het kwaad, de goddeloosheid en het lijden? Waarom grijpt God niet in? Waar wacht Hij op?

Heilig

Het antwoord op deze vragen lezen we in de brief van Paulus aan Titus. Alles wat God doet in de geschiedenis heeft als doel om voor Zichzelf te reinigen “een eigen volk, ijverig in goede werken” (Titus 2:14). Een volk dat Hem onvoorwaardelijk toebehoort, heilig, apart gesteld voor Hem dat Hem dient en verheerlijkt.

Tempel van God

God zoekt niet alleen zo’n volk, maar ook een plaats om er te wonen, een tempel. “Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn” (2 Korinthe 6:16).

Wat is het meest kostbare waarin God woning kan maken? In mensen! In hen die hun geloof op Jezus hebben gevestigd. Op Hem die de prijs met zijn kostbaar bloed voor Zijn woning heeft betaald. Voor hen die samen Zijn gebouw van levende stenen vormen “… om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus” (1 Petrus 2:5).

Reiniging van het kwaad

Jezus heeft zijn deel gedaan en wij mogen het onze doen om te gaan behoren bij dat speciale volk. Wat verwacht Hij van ons? Reinheid! Het proces van reiniging begint dus bij God, maar “…wij zullen Hem zien zoals Hij is. En een ieder die deze hoop op Hem heeft reinigt zich, zoals Hij rein is” (1 Johannes 3:2-3).

Heerlijke verwachting

Als je die hoop uit het oog verliest en teveel gericht bent op de aardse, natuurlijke dingen dan ben je wat Paulus zegt, beklagenswaardig. “Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen” (1 Korinthe 15:19).
Maar als we “verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus” (Titus 2:13) blijven we op Hem gericht. Op de eeuwige heerlijkheid die ons staat te wachten.

We gaan achter Jezus aan in Zijn gevende, zelf opofferende liefde en ons reinigen van alles wat in tegenspraak is met wat Hij zegt. “Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid door de Geest…..” (1 Petrus 1:22). Hoe reinigen we dus onze ziel? Door de waarheid te gehoorzamen.

Blijf toegewijd

Dan ben je een tempel van de levende God, waarvan God gezegd heeft: “Ik zal in hun midden wonen … en zij zullen mijn volk zijn. Daarom (-oftewel, er volgt een reactie-) ga uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen” (2 Korinthe 6:16-17).

Laat je niet beïnvloeden door verkeerde maatstaven en ideeën die op allerlei manieren zich manifesteren. Blijf met heel je hart Hem toegewijd. Vraag je in elke situatie af, wat God wil dat je doet. “Gods ogen doorzoeken de hele aarde, om nauwlettend bij te staan hen wiens hart volkomen aan Hem is toegewijd!” (2 Kronieken 16:, ) NIV)
Hij staat hen bij die zich niet laten verleiden door het kwaad. Zich laten reinigen om klaar te zijn voor Zijn komst.

God wacht nog

God tolereert nog het kwaad. Waarom blijft God wachten? “De Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9).
Waar wacht God op? Op de verlosten uit elke stam, taal, volk en natie die voor de troon van God zullen staan om Hem te aanbidden (Openbaring 5:9).
God sluit dit tijdperk pas af als er tenminste één verloste persoon is uit ieder volk.

Uitzien

Verlangen we naar de afsluiting van dit tijdperk, als kwaad, goddeloosheid en lijden plaatsmaken voor gerechtigheid en ultieme zaligheid die de gelovigen mogen beërven?
Laten we dan gaan meewerken aan de wereldwijde verkondiging van het evangelie, op de manier waarop God ons wil gebruiken (Mattheüs 28:19)!

Deel artikel