Waarom proberen christenen om anderen ervan te overtuigen dat hun geloof het enige juiste is? Kunnen ze hun geloof niet gewoon voor zichzelf houden?

Christenen staan erom bekend dat ze graag over hun geloof vertellen in de hoop dat anderen ook christen zullen worden. Dat is precies wat Jezus Christus Zijn volgelingen heeft opgedragen: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen” (Mattheüs 28:19). In Handelingen 1:8 staat een vergelijkbare opdracht: “U zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde”.

Maar waarom is dat zo belangrijk? Waarom kunnen christenen hun geloof niet gewoon voor zich houden en anderen zelf laten beslissen wat ze wel of niet willen geloven?
Vanuit mijn eigen perspectief als christen wil ik een aantal redenen opnoemen waarom ik graag wil dat anderen net als ik in God gaan geloven.

Ik houd van God

Ik heb de Heere God lief, omdat Hij mij vult met Zijn liefde (zie 1 Johannes 4:19). Hij heeft Zijn Zoon, de Heere Jezus, naar de aarde gestuurd en Hem laten lijden en sterven uit liefde voor ons mensen (zie Johannes 3:16). Hij heeft alles voor mij overgehad. Daarom wil ik graag dat Hij de eer krijgt die Hij verdient. Het maakt mij verdrietig als mensen Gods bestaan ontkennen of andere goden dienen.

Ik vind het erg dat mensen worden misleid om niet in God te geloven. Als Hij wordt bespot, doet mij dat pijn. Ik verlang naar het moment dat “in de Naam van Jezus zich [zal] buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong [zal] belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Filippenzen 2:10-11). Op een dag zal dat gebeuren, als deze aarde ophoudt en er een nieuwe aarde komt. Maar wat is het mooi als mensen nu al tot die erkenning komen!

Ik geloof niet dat religieuze waarheid enkel een mening is

Veel mensen ervaren evangelisatie (het delen van je geloof) als opdringerig en ongewenst. Ze hebben er een hekel aan als mensen hun persoonlijke mening over religie met anderen delen, zeker als dat gepaard gaat met de oproep om deze opvattingen over te nemen. En dat is begrijpelijk als je ervan uitgaat dat religie slechts een persoonlijke mening of overtuiging is. Die mogen mensen dan lekker voor zichzelf houden. Het is prima als zij er gelukkig van worden om in God te geloven, maar ze hoeven anderen hier niet mee lastig te vallen.

Maar geloof is geen persoonlijke mening die je naar eigen smaak kunt invullen. Als christen geloof ik dat er maar één waarheid is, en dat het cruciaal is om die waarheid te kennen. De Heere Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Als er maar één waarheid is, dan wordt het plotseling veel logischer om die waarheid met anderen te willen delen. Want dan is het christelijke geloof niet één optie tussen vele andere, maar de enige waarheid tussen allerlei soorten van leugens en onjuistheden.

Het is niet vrijblijvend om al dan niet in God te geloven

Ik hoor regelmatig mensen zeggen: “Als iemand er gelukkig van wordt om in God te geloven, moet hij dat vooral doen! Maar religie is niets voor mij”. Deze opvatting gaat er vanuit dat religie vrijblijvend is. Als je er blij van wordt, dan geloof je en houd je je aan godsdienstige regels. Als religie je niet aanspreekt, dan zoek je betekenis en vreugde in iets anders.

Maar geloof in de Heere God is geen hobby voor de liefhebbers. Integendeel. Het is van levensbelang om in Hem te geloven en Hem de eer te geven die Hij verdient. Hij is de Schepper van ieder mens, en daarmee heeft Hij het recht op onze toewijding en aanbidding. Als we Hem niet als onze Heer erkennen, begaan we dus een misdaad. En die zal bestraft worden. De Bijbel spreekt daar in huiveringwekkende bewoordingen over. “Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God”, zegt Hebreeën 10:30-31. Dat wens ik niemand toe! Daarom hoop ik dat zo veel mogelijk mensen tot inkeer komen en God gaan erkennen als hun Redder en Koning. De apostel Paulus verwoordde dat zo: “Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen” (2 Korinthe 5:20).

Een getuigende christen heeft het beste met je voor

Dit zijn drie redenen waarom ik als christen graag wil dat anderen ook in God gaan geloven. Er zouden vast nog meer redenen te noemen zijn. Als iemand zijn of haar geloof met jou wil delen, is dat dus niet om een persoonlijke mening op te dringen. Diegene is er van overtuigd dat jij alleen blijvend gelukkig zult worden als je de Heere God persoonlijk leert kennen. Gelovigen vinden diepe vreugde in hun leven met God, en dat gunnen ze jou ook!

Tegelijk kunnen we niemand dwingen om christen te worden. Het is niet acceptabel, en zelfs compleet zinloos, om ons geloof aan anderen op te dringen. Geloof in de Heere God is een overtuiging van het hart, en uiteindelijk geeft God ieder mens de keuze om Zijn aanbod van vergeving en redding te aanvaarden of af te wijzen.

Wat vind jij ervan als iemand een gesprek aanknoopt over het christelijk geloof? Sta jij daar voor open?

Deel artikel