Waarom moeten we gerechtvaardigd zijn door het geloof? (en niet door onze eigen goede werken)

De leer van “rechtvaardiging door het geloof alleen” wordt “de leer waardoor de kerk staat of valt” genoemd. Dit komt omdat God zo heilig is, en wij zo zondig zijn, dat het onmogelijk is om ooit genoeg “goede werken” te doen om ons te kwalificeren voor de hemel. Als we ooit gered willen worden, dan moet dat alleen door het geloof in Christus.

God is volkomen heilig en rechtvaardig

God is volkomen heilig (Jesaja 6:3; 1 Johannes 1:5), en daarom kan Hij het kwaad niet accepteren (Jesaja 6:5; 1 Johannes 1:6). Hij is ook volkomen rechtvaardig: op de Dag des Oordeels zal Hij ons hele leven beoordelen, niet alleen “op de balans”, maar in elk afzonderlijk deel (Mattheüs 12:36).

In tegenstelling tot God zijn wij niet heilig. We hebben allemaal “gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). We moeten God liefhebben met heel ons hart, onze ziel en ons verstand, en onze naaste liefhebben zoals we onszelf liefhebben (Mattheüs 22:37-40). Maar dat doen we niet. Zelfs één enkele zonde is genoeg om ons tot wetsovertreders te maken en verdient een veroordeling (Jakobus 2:10-11). Maar we zondigen elke dag (Lukas 11:4), zelfs nadat we christenen zijn geworden (1 Johannes 1:8)! Zoals Jezus zegt, ons hart is vol met boze gedachten (Markus 7:20-23). Deze gedachten zijn op zich al erg genoeg om ons te veroordelen tot de hel, zelfs als we er niet naar handelen (Mattheüs 5:21-28)!

Vanuit Gods perspectief zijn we allemaal “onrein” (Markus 7:15) en “dood” in onze zonden (Efeziërs 2:1-3). We hebben geen macht om God zelf goede werken aan te bieden die ons zullen redden (Efeziërs 2:9). Dit komt omdat “al onze rechtvaardige daden als een bezoedeld kleed zijn” (Jesaja 64:6), en God accepteert alleen de volmaaktheid (Openbaring 21:27). We verdienen het eeuwige leven niet – we verdienen de eeuwige straf (Openbaring 14:9-11).

God is volkomen genadig

Het goede nieuws is dat God niet alleen volkomen heilig en volkomen rechtvaardig is: Hij is ook volkomen genadig (1 Petrus 5:10)! Omdat God de wereld liefhad, zelfs toen we zijn vijanden waren (Romeinen 5:10), zond God Zijn enige Zoon in de wereld, zodat wie in Hem gelooft niet zal vergaan, maar eeuwig leven zal hebben (Johannes 3:16).

Hoe kan dat? Omdat Jezus de enige Persoon is die, in tegenstelling tot ons, altijd perfect gehoorzaamde aan God (Hebreeën 4:15), en Hij deed dit namens ons (1 Korintiërs 1:30). Jezus is de vriend van de zondaars (Mattheüs 11:19) en Hij liet ons de betekenis van ware liefde zien toen Hij Zijn leven voor Zijn vrienden neerlegde (Johannes 15:13). Hij leed bereidwillig aan het kruis de dood die wij verdienen (1 Petrus 3:18) – de Onschuldige Die sterft om de schuldigen te redden (Jesaja 53:4-6).

Jezus maakt het allemaal mogelijk

Jezus maakt het ons mogelijk om gered te worden, niet door onze werken, maar door het geloof in Jezus alleen (Romeinen 4:5). Wanneer we ons vertrouwen stellen in Jezus als onze Heere en onze Verlosser (Romeinen 10:9), zijn we met Hem verenigd door geloof, zodat we met Hem delen in alles wat Hij voor ons heeft gewonnen: Zijn dood voor de zonde wordt de onze (Kolossenzen 2:12). Zijn rechtvaardig leven wordt het onze (1 Korintiërs 1:30). Wat betekent dit? Zodra we ons geloof in Jezus stellen, zijn we DIRECT gerechtvaardigd en acceptabel voor God. Let op de tijden in deze verzen: “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn” (Romeinen 8:1). “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus” (Romeinen 5:1).

Tot de dag dat Jezus terugkeert, zullen we nog steeds worstelen met de zonde (Galaten 5:16-17). Maar we zijn, door geloof, “in Christus” (2 Korintiërs 5:21). Wanneer God de Rechter naar ons kijkt, ziet Hij niet onze goddeloosheid, maar de gerechtigheid van Christus (Filippenzen 3:9). Een gerechtigheid die zo volmaakt is dat we er nooit iets aan kunnen toevoegen of verbeteren. Al onze eigen gerechtigheid is ‘schade’ in vergelijking met “de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus” (Filippenzen 3:8).

Niets om over op te scheppen

Omdat de rechtvaardiging alleen door genade is, door geloof alleen, in Christus alleen, en niets te maken heeft met onze eigen goede werken, hebben we niets om over op te scheppen. God alleen krijgt 100% van de heerlijkheid (Efeziërs 2:8-10), want Hij deed 100% van wat nodig was om ons te redden. God is degene Die redt. Dus als je op Christus vertrouwt, kun je er 100% zeker van zijn dat God in je zal werken om je in het geloof te laten staan tot de dag dat Jezus terugkeert om je thuis te brengen (Filippenzen 1:6).

“God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!” (2 Korintiërs 9:15)

Deel artikel