Waarom moest Jezus sterven?

trust in God

Toen God deze wereld en haar bewoners schiep, was die boordevol leven. God schiep geen dood, maar Hij waarschuwde Adam en Eva dat ze zouden sterven als ze zouden eten van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 2:17). Dit is precies wat er gebeurde toen Adam en Eva ervoor kozen God niet te gehoorzamen: de dood deed haar intrede. Niet alleen in hun leven maar in dat van de hele mensheid (Romeinen 5:12). Elk menselijk wezen wordt als zondaar geboren en is onderworpen aan de dood. De dood is het gevolg van de zonde. “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23).

De dood als gevolg

De dood is het gevolg van ongehoorzaamheid aan God, Hij die ons leven heeft gegeven. Pogingen om zonde te compenseren met goede daden zullen nooit lukken, omdat de dood het gevolg is van zonde. Mensen kunnen de dood niet in eigen kracht overwinnen.

God is rechtvaardig in al Zijn wegen en dat betekent dat Hij straft als mensen zondigen (Deuteronomium 32:4). Maar God is ook genadig en verlangt ernaar om zonden te vergeven (Psalm 103:3,8). In het Oude Testament moesten mensen die gezondigd hadden een dier komen brengen, dat in hun plaats gedood werd (Leviticus 4:22-31). Dat was Gods voorziening voor mensen die geen perfect leven konden leiden. Maar deze dierlijke offers verwezen naar het volmaakte offer dat Jezus Christus eens en voor altijd heeft gebracht.

Het volmaakte offer

Als Jezus niet zou zijn gekomen, zouden deze offers zinloos geweest zijn. Geen dier kan menselijke schuld wegnemen – het had alleen betekenis omdat de Messias beloofd was (Hebreeën 10:4). De Messias zou het perfecte Lam zijn dat moest lijden en sterven zodat de mensen van zonden bevrijd konden worden (Hebreeën 10:10-12). Jezus was zonder zonde en daarom kon Hij de zonde van de wereld op zich nemen.

God zond zijn Zoon naar deze wereld zodat Jezus alle zonden van de mensheid op zich kon nemen en voor hen kon betalen (1 Johannes 2:1-2). Omdat de dood het loon op de zonde is, moest Jezus met Zijn leven betalen. En Jezus wist al van tevoren dat Hem dit te wachten stond (bijv. Mattheüs 16:21). Hij vreesde het lijden en de dood die Hem wachtten zo zeer, dat Hij zelfs bad of God ze van Hem weg wilden nemen. Maar Hij onderwierp zich aan de wil van Zijn Vader en deze wil was dat Jezus zou betalen voor de zonden van de wereld (Mattheüs 26:39). Er is geen andere manier om de mensheid met God te verzoenen! (1 Timotheüs 2:5-6; Romeinen 5:10; 2; Korinthe 5:20; Kolossenzen 1:21-22)

Deel artikel