Waarom moest Jezus mens worden?

Jesus become man

De apostel Johannes beschrijft een kernpunt van het Christelijke geloof: “het Woord is vlees geworden” (Johannes 1:14). Deze geweldige waarheid beschrijft het grootse mysterie dat de tweede Persoon van de Drie-eenheid, dat is God de Zoon, ‘mens werd’ of ‘geïncarneerd is’, zonder Zijn goddelijke natuur op te geven. Maar waarom was de incarnatie nodig?

Omdat het zo was voorbestemd vóór de grondlegging van de wereld

Gods reddingsplan, dat Jezus kwam om Zijn volk te redden van hun zonden (Mattheüs 1:21) was al vastgesteld vóór de grondlegging van de wereld (Efeze 1:3-10). Daarom was Zijn menswording al van eeuwigheid bepaald en in de tijd geopenbaard (1 Petrus 1:20). We zien dit reddingsplan vanaf de hof van Eden (Genesis 3:15), doorgaand in de wet, de profeten en de Psalmen, tot het zijn vervulling vindt in Jezus (Lukas 24:44; Galaten 3:16; 4:4).

Omdat Hij de menselijke vertegenwoordiger is van allen die gered zijn

Adam was de vertegenwoordiger van de hele mensheid, en wij werden allemaal als zondaars gerekend toen hij zondigde. Maar deze “eerste Adam” stond niet op zichzelf, hij wees vooruit naar de “laatste Adam” (1 Korinthe 15:45-47), dat is naar Jezus, als de menselijke vertegenwoordiger van allen die gered zijn (Efeze 1:22-23, Kolossenzen 1:24). Jezus vervulde Zijn taak op alle punten waar de “eerste Adam” faalde, om Zijn volk te verlossen van hun zonden (Romeinen 5:18-21).

Omdat de mens de aarde moest regeren en onderwerpen

Mozes schrijft in Genesis 1 en 2 dat de Heere God Zijn koninkrijk op aarde schiep. Hij schiep de mens “naar Zijn beeld en gelijkenis”, en gaf hem de verantwoordelijkheid om over de aarde te heersen en haar te onderwerpen (Genesis 1:26-28). Maar Adam zondigde en vervulde deze opdracht niet. Maar opnieuw verwees alles naar de “laatste Adam”; toen God de Zoon mens werd en de Vader gehoorzaamde, verwierf Hij het recht om over de schepping te regeren en haar te onderwerpen, in Zijn rol als Eerstgeborene van de hele schepping Die het levensdoel van de mens vervulde (Hebreeën 2:7-9).

Omdat Hij de Middelaar is van het nieuwe verbond

In het oude verbond werd de figuur van de menselijke middelaar al deels zichtbaar in de ambten van profeten (Deuteronomium 18:18-22, Jesaja 1:2-20), priesters (Exodus 28:30, Leviticus 8:8) en koningen (1 Kronieken 21). Jezus volbracht de taak van volmaakte en enige Middelaar tussen God en mens (1 Timotheüs 2:5). Hij is de beste profeet, de volmaakte hogepriester en de enige Koning, die optreedt als middelaar van een nieuw verbond (Hebreeën 8:6; 9:15; 12:24; 1 Korinthe 1:30). Zo staat Hij garant voor een beter verbond door Zijn dood (Hebreeën 7:22; 7:27).

Omdat Hij de standaard is van ware menselijkheid

Om de mens volledig te begrijpen, moeten we terug naar de persoon van Jezus. Want hoewel Hij in alles verzocht is, kende Hij als mens geen zonde (2 Korinthe 5:21; Johannes 8:46). In Hem wordt het beeld van de volmaakte God weerspiegeld; niet zoals de zondige mensheid die Gods beeld nog wel heeft behouden, maar dan onvolmaakt en verwrongen. Daarom is Hij voor elke Christen ons hoogste voorbeeld van heiligheid (1 Petrus 2:21) en ook onze hoop om veranderd te worden naar Zijn beeld (1 Korinthe 15:49).

Omdat Hij onder ons wilde wonen

Van eeuwigheid af wilde God voor altijd bij de mensen wonen, en zo was het ook in de hof van Eden toen Hij met Adam en Eva leefde. Maar zij zondigden en werden uit Zijn aanwezigheid verdreven. Voordat God hen wegstuurde, beloofde Hij de gemeenschap met Zijn volk te herstellen door het nageslacht van de vrouw (Genesis 3:15). Deze belofte werd verder uitgewerkt in de ark, de tabernakel en de tempel, en vond haar vervulling in de menswording van Jezus, omdat Hij “onder ons woonde” (Johannes 1:14) terwijl Hij het beeld van de Vader was (Johannes 1:18).

Conclusie

Dit zijn een paar redenen die aantonen waarom de menswording van Jezus zo’n belangrijke waarheid is in het Christelijk geloof. Vaak hebben we Zijn menselijkheid vergeten door Zijn goddelijkheid te benadrukken. Maar beide waarheden zijn echt belangrijk, en vormen de basis van waar Christendom. Want ieder die ontkent dat Jezus mens geworden is, is een antichrist, een leugenaar, en is niet uit God (lees 1 Johannes 4:1-6).

Dank U, God, dat U Uw Zoon heeft gestuurd!

Deel artikel