Waarom moest Jezus lijden?

lijden

God stuurde Zijn Zoon naar de wereld met de missie om ons te redden (Johannes 3: 16-17)! En juist daarom moest Jezus sterven. ‘’Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’’ (Markus 10:45)

Jezus wist dat Hij moest lijden

Voor Jezus was het duidelijk dat Hij zou moeten lijden. (Markus 8:31, 9:12,31, 10:33-34), en Hij wees mensen die dit ontkenden met zeer sterke bewoordingen terecht (Markus 8:32-33). Het zou geen verrassing moeten zijn dat de Zoon van God moest sterven: al eeuwen voor Jezus geboren werd voorspelden de profeten dit (Lukas 24: 25-27). Aan Jezus’ lijden wordt gerefereerd in de eerste passages van de Bijbel, waar we kunnen lezen over Gods belofte van een Redder die het kwaad zou verslaan (Genesis 3:15).

Profetieën

Meer details openbaren zich in latere profetieën. Koning David beschreef Jezus’ dood 1000 jaar voordat Hij stierf al erg accuraat. Hij voorzag dat dit ertoe zou leiden dat latere generaties van het goede nieuws horen en komen tot het aanbidden van God in gerechtigheid (Psalm 22). De profeet Jesaja beschreef de Messias als “een Man van smarten, bekend met ziekte’’ (Jesaja 53:3). Jesaja legde uit dat Hij moest lijden en sterven in onze plaats, voor onze zonden (Jesaja 53:4-6) omdat het “de HEERE behaagde Hem te verbrijzelen’’ (Jesaja 53:10) en Hem weer op te wekken zodat vele mensen vergeven konden worden (Jesaja 53:10-12).

Voorzegging door het Oude Testament

Jezus zag het belang van Zijn lijden in, net als de profeten. Hij verwoordde de voorzegging van het Oude Testament als volgt: “En Hij zei tegen hen:  Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en  vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.’’ (Lukas 24:46-47)

Jezus stond op uit de dood

Nadat Jezus Zijn volgelingen ervan had overtuigd dat Hij echt uit de dood was opgestaan (Lukas 24:37-43; Handelingen 1:3), zond Hij ze de wereld in om het goede nieuws te brengen aan alle volken (Mattheüs 28:18-20; Handelingen 1:8). Ook de apostelen zagen de noodzaak van Jezus’ lijden (Handelingen 2:29-31; 3:18). Ze getuigden ervan dat Jezus’ lijden voorzien was door alle profeten en dat Jezus de beloofde Christus en Messias was (Handelingen 17:2-3). Jezus leed opdat onze zonden vergeven konden worden (Hebreeën 9:26-28), opdat we zouden opstaan uit de dood. De dood en duivel zijn overwonnen (1 Korinthe 15:54-57, Hebreeën 2:14-15). Hij leed zodat deze zegeningen ten deel konden vallen aan alle mensen over de hele wereld (Handelingen 26:22-23)! Toen de vroege christenen vervolgd werden voor het delen van dit goede nieuws, werden ze bemoedigd door Jezus’ lijden: Jezus leed als voorbeeld voor hen en ons (1 Petrus 2:21).

Lijden als christen

Als je lijdt als christen, verblijd je dan: “Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken’’ (1 Petrus 4:16)! Jezus onderging de gehele straf voor je zonden, in jouw plaats (1 Petrus 2:24). Een geweldige beloning wacht in de hemel op je (Lukas 6:22-23)! Maar onthoud dat Jezus niet alleen je Redder is, Hij is ook je Voorbeeld. Laat Zijn leven je bemoedigen: Jezus begrijpt wat je doormaakt (Hebreeën 2:18). Laat Zijn dood je inspireren om God in je eigen lijden te eren (1 Petrus 2:23, 4:1) en laat Zijn opstanding je verblijden met de zekere hoop op een glorieuze toekomst (1 Petrus 1:3). Wees niet verbaasd over je eigen lijden (1 Peter 4:12). Het patroon van een echt christelijk leven is net als dat van Christus: eerst lijden, daarna overwinning. (Hebreeën 2:10-11, 1 Petrus 4:13; 5:1, Openbaring 1:9, Filippenzen 2:5-11, Hebreeën 2:9, 1 Petrus 1:11, Romeinen 8:17-18, Filippenzen 3:10-11 en Hebreeën 13:12-14)

Zoals Jezus zelf zei:

“Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.’’ (Markus 8:34-38)

Deel artikel