Waarom liet God toe dat Jezus gekruisigd werd?

Een centraal leerstuk van het christelijk geloof is dat Jezus Christus gekruisigd werd. Hoewel het een gewelddadige dood was, deinsde Hij er niet voor terug. De Bijbel zegt dat “Hij Zichzelf heeft vernederd en gehoorzaam is geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood!” (Filippenzen 2:8). Jezus was dus bereid om een wrede dood te sterven als onderdeel van Zijn taak hier op aarde. Hij koos ervoor om ‘gehoorzaam’ te zijn. Dit laat voor ons de vraag open: gehoorzaam aan wie en waarom was kruisiging noodzakelijk?

Jezus was gehoorzaam aan God

Ik haal nu een aantal Bijbelteksten aan waarin Jezus Zijn verlangen tot uiting brengt om gehoorzaam te zijn aan God, Zijn hemelse Vader.

  • Bij een gelegenheid genas Jezus een man op de sabbath, iets wat de Joden als zonde zagen. In Zijn antwoord noemde Jezus God Zijn eigen Vader, waarmee Hij Zich aan God gelijk stelde, en voegde daaraan nog toe: “Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die mij gezonden heeft” (Johannes 5:30). Dit verwijst ontegenzeggelijk naar God de Vader.
  • In het volgende hoofdstuk zegt Jezus hetzelfde: “Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft” (Johannes 6:38).
  • Kort voordat Hij gevangen genomen en gekruisigd werd, was Jezus erg benauwd en verdrietig omdat Hij wist wat er stond te gebeuren. Hij bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt”. En even later, “Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden” (Mattheüs 26:39; 26:42).

Er zijn nog meer Bijbelverzen zoals deze. Het was duidelijk dat Jezus vastbesloten was om de wil van Zijn Vader te doen, en Zijn Vader was God Zelf. Bovendien wist Jezus precies wat de wil van Zijn Vader voor Hem was. Lees bijvoorbeeld Markus 8:31: “En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen [=Hijzelf] veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en gedood worden en na drie dagen opstaan.

God de Vader heeft Zijn Zoon Jezus lief

Als het klopt dat Jezus’ dood in overeenstemming was met de wil van de Vader en dat Hij deze niet verhinderde, is God dan niet een wrede en liefdeloze Vader? Nee, dat is Hij niet. Verschillende Bijbelteksten beschrijven Zijn liefde voor de Zoon:

  • Toen Jezus in het openbaar begon op te treden, werd Hij gedoopt. Er kwam toen een stem uit de hemel die zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheüs 3:17)
  • Later was Jezus met drie van Zijn discipelen op een berg, toen een lichtende wolk hen overschaduwde en een stem uit de wolk sprak: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” (Mattheüs 17:5, vergelijk 2 Petrus 1:16-18).
  • In Johannes 5:20 getuigt Jezus: “Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet”.

Het was dus geen onverschilligheid of haat die ervoor zorgden dat God de Vader toestond dat Jezus werd gekruisigd. Integendeel, het was juist uit … liefde!

God de Vader gaf Zijn enige Zoon uit liefde voor ons mensen

Jezus heeft veel gesproken over het doel van Zijn aardse leven en sterven. Hier zijn nog wat verzen:

  • Johannes 3:14-17 – “En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft [op een paal], zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden”.
  • Johannes 6:40 – “En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft…”.

De bedoeling is duidelijk: God de Vader zond Jezus naar de aarde en maakte deze wrede dood mogelijk omdat het de enige manier was waarop de macht van de zonde kon worden gebroken en mensen het eeuwige leven zouden kunnen genieten.

Waarom was Jezus’ sterven noodzakelijk?

God is heilig en kan zonde niet aanzien. Maar door het sterven van de onschuldige Jezus kon voor onze zonde betaald worden. Zijn dood was een offer voor onze zonden. Hij moest sterven om herstel en verzoening met God mogelijk te maken. Zoals het geschreven staat in Hebreeën 9:22, “zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats”. Een paar verzen verder lezen we over Jezus: “Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf” (Hebreeën 9:26). Hij was de enige die dit kon doen, omdat Hij zonder zonde was en zo voor anderen de prijs voor de zonde kon betalen. Als Jezus Christus niet gekruisigd was, dan zou er voor mensen geen mogelijkheid zijn om met God verzoend te worden en zouden we allemaal verloren gaan.

Toen Jezus Zijn werk volbracht had, werd Hij door God de Vader verheerlijkt

In de eerste alinea van dit artikel haalde ik het vers uit Filippenzen 2:8 aan dat zegt dat Jezus gehoorzaam was tot de dood aan een kruis. Maar dat gedeelte gaat verder: “Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Filippenzen 2:9-11).

Deze verzen laten, samen met andere, zien dat Gods plan veel verder ging dan Jezus’ kruisiging. Hij wekte Hem op uit de dood en gaf Hem de hoge plaats in de hemel terug die Hij bekleed had voor Zijn komst naar de aarde, precies zoals Jezus eerder gevraagd had in Zijn gebed: “Vader, verheerlijk mij nu bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was” (Johannes 17:5).

Conclusie

Het is dus vanwege kostbare liefde – liefde voor ons mensen – dat God Zijn geliefde Zoon dit alles liet doorstaan. Kun je je voorstellen hoeveel het Hem gekost moet hebben om Zijn Zoon zo te zien lijden en dat zelfs hun band verbroken werd omdat Jezus onze zonden op Zich genomen had? Wat moet Zijn liefde voor ons geweldig groot zijn dat Hij dit alles voor ons verdragen heeft!

Deel artikel