Waarom laat God mensen doden?

In de tien geboden zegt de Here God “Pleeg geen moord.” En even later gebiedt Hij de Israëlieten om alle inwoners van Jericho te doden. Hoe kan dat?

Onwettig doden

Het gebod is “U zult niet doodslaan” (Exodus 20:13). In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt dit correct vertaald als: “Pleeg geen moord.” De Bijbel kent geen absoluut verbod op het doden van mensen. Voor verschillende misdaden wordt in het Oude Testament de doodstraf voorgeschreven. Het is dus niet verboden om te doden; het is verboden om te moorden. Dat vereenvoudigt het antwoord op de vraag aanzienlijk. Moorden is onwettig doden.

God heeft de beschikking over ons leven

Als God mensen doodt of laat doden, is dat niet onwettig, maar rechtvaardig. In de eerste plaats is het rechtvaardig omdat God de absolute beschikking over ons leven heeft. Wij hebben tegenover God geen recht op leven. “Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt?” (Romeinen 9:20).

Oordeel

In de tweede plaats is het rechtvaardig omdat als God mensen doodt of laat doden, Hij dat vaak doet als oordeel over hun zonden. Bij de inwoners van Jericho was dat het geval. Zij brachten kinderoffers en deden aan allerlei occulte zaken. “…iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit” (Deuteronomium 18:12).

God is rechtvaardig

In de derde plaats is het rechtvaardig omdat we weten dat God rechtvaardig is en alleen rechtvaardige dingen doet. Dat wij Hem niet altijd kunnen begrijpen, ligt eraan dat wij eindig zijn en Hij oneindig. Laten we niet de arrogantie hebben te denken God aan ons oordeel te kunnen onderwerpen. Hij weet alles. Wij vrijwel niets. En als we ooit nog denken dat God gemakkelijk praten heeft, laten we ons dan herinneren dat Zijn liefde zo diep gaat dat Hij Zijn eniggeboren Zoon tot in de dood overgegeven heeft om onze zonden weg te nemen. Ja, Hij straft de zonde. Maar Hij strafte die in de eerste plaats in Zijn Zoon, zodat wij die straf niet hoeven te dragen.

Laatste oordeel

God doodt mensen. Dat past niet in het beeld dat veel mensen van God gemaakt hebben. Maar belangrijker dan vasthouden aan een geruststellend eigenbedacht beeld, is het te leren van wat de Bijbel ons over God vertelt. Want God is nog niet klaar met doden. Het oordeel van God over Jericho is niets anders dan een vooruitgrijpen op het laatste oordeel. Als Jezus terugkomt, zal Hij met vlammend vuur wraak oefenen over hen die God niet kennen, en “zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan” (2 Thessalonicenzen 1:8-9).

Ernstige waarschuwing

Dat is een ernstige waarschuwing aan ons en aan iedereen om Jezus niet te verwerpen, maar te aanvaarden als Verlosser en Heer. Voor wie dat doet gelden die andere verzen die Paulus schreef aan de gemeente in Thessalonica: “Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven” (1 Thessalonicenzen 5:9-10)

Deel artikel