Bijbelwoord.nl
Waarom is Pinksteren belangrijk?

Waarom is Pinksteren belangrijk?

In het Oude Testament was het Pinksterfeest een viering die 50 dagen na het joodse paasfeest plaatsvond (Leviticus 23 vers 16, Exodus 34 vers 22). In het Nieuwe Testament kwam de Heilige Geest op de dag van Pinksteren  krachtig op zijn discipelen. Dit gebeurde na de dood en opstanding van Jezus Christus. Door de vervulling met de Heilige Geest waren ze in staat om te spreken in vreemde talen (soms “tongen” genoemd) die ze niet hadden bestudeerd. De Heilige Geest zorgde dat ze het evangelie vrijmoedig gingen verkondigen aan degenen die verzameld waren in Jeruzalem voor het Pinksterfeest (Handelingen 2).

De gebeurtenissen die op de Pinksterdag in Handelingen 2 zijn verteld, hebben een aantal belangrijke gevolgen voor christenen van vandaag.

1. Aanwezigheid van Jezus bij ons

Na Zijn opstanding beloofde Jezus altijd bij de discipelen te zijn (Mattheüs 28 vers 20). Toen verliet Hij hen en ging naar de hemel (Lucas 24 vers 51). Echter, de Geest van Jezus (namelijk de Heilige Geest) kwam met Pinksteren op de discipelen en vervulde Jezus’ belofte om altijd bij de discipelen te zijn.

2. Het Evangelie voor alle volken

Voordat Jezus kwam, moest je een Jood zijn om bij Gods volk te horen. Of je moest je bekeren tot het Jodendom, inclusief cultuur, gebruiken, tradities, enzovoort.
De bovennatuurlijke verkondiging van het evangelie in andere tongen op de dag van Pinksteren was echter Gods manier om krachtig te verklaren dat het evangelie voor alle volkeren, culturen en talen. Mensen uit elke cultuur of taal kunnen een van Gods mensen zijn. Ze hoeven zich niet te bekeren tot het Jodendom. Maar ze kunnen in hun eigen cultuur blijven en hun eigen taal gebruiken en toch een gelovige zijn. Zelfs meer dan dat, want God roept nu alle mensen overal om zich te bekeren en het Evangelie te geloven (Handelingen 2 vers 38-39).

3. Kracht om te getuigen

Vóór Pinksteren waren de discipelen nog steeds bang en ze verkondigden het Evangelie nog niet wijdverspreid. Maar Jezus had hun gezegd dat Hij zijn Heilige Geest zou zenden (Lucas 24 vers 49, Johannes 14 vers 16-18), zodat zij de kracht zouden krijgen om overal ter wereld getuigen te zijn van hun herrezen Heere Jezus Christus (Handelingen 1 vers 8).

Vóór Pinksteren was de Geest niet afwezig. Hij was betrokken bij de schepping (Genesis 1 vers 2) en bij het vernieuwen van Gods uitverkorenen zodat zij in Hem zullen geloven (Johannes 3 vers 8, Titus 3 vers 5). Maar met Pinksteren kwam de Geest veel krachtiger op Jezus’ discipelen. Hij woont nu in (en bekrachtigt) alle discipelen van Jezus vandaag (Efeziërs 1 vers 13-14).

De komst van de Geest op Pinksteren en de specifieke gebeurtenissen van die dag waren een eenmalige gebeurtenis. Maar de Geest blijft aanwezig bij alle christenen. Daardoor kunnen ze anderen over Christus vertellen en het christelijke leven kunnen leiden.

4. We leven in de eindtijd

Nadat de Geest met Pinksteren was gekomen, stond Petrus op. Hij legde aan degenen die luisterden uit, wat de betekenis was van wat ze hadden gezien en gehoord. Zijn verklaring is vastgelegd in Handelingen 2 vers 14-36. Kort gezegd zei hij, dat de komst van de Geest de vervulling was van oudtestamentische profetie over wat er zou gebeuren als de Messias (Jezus Christus) aan het einde der tijden kwam.

De verbazingwekkende gebeurtenissen van Pinksteren duiden het begin aan van het einde van de wereld. Veel mensen denken over het einde van de wereld als iets in de verre toekomst. Maar in de Bijbel is het einde van de wereld (of de eindtijd) een lange tijdsperiode. Deze periode begint met de eerste komst van Christus 2000 jaar geleden en besluit met de wederkomst van Christus wanneer Hij terugkeert om de wereld te beoordelen.

Alles tussen de Eerste en de Tweede Komst van Christus wordt beschouwd als de eindtijd. De komst van de Geest met Pinksteren was een teken dat het einde van de wereld komt.

Lees ook: Wat zegt de Bijbel over spreken in tongen?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Waarom is Pinksteren belangrijk?