Bijbelwoord.nl
vrezen

Waarom is het zo belangrijk om God te vrezen?

God vrezen betekent respect voor Hem hebben, Hem te gehoorzamen. Het wil zeggen dat je Hem erkent als je Schepper en daarom als Heer recht heeft op je leven. Het betekent dat je eerbied voor Hem toont.

Oude Testament

In het Oude Testament is er een duidelijk verband tussen het vrezen van God en het houden van Zijn geboden en het dienen van Hem:
“Nu dan, Israël, wat vraagt dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel” (Deuteronomium 10 vers 12). Zie ook: Deuteronomium 4 vers 10; 6 vers 2.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt ‘het vrezen van God’ ook enkele keren aangehaald. In 2 Korinthe 7 vers 1 staat:“Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.”

Gods wil doen

Het vrezen van God is verbonden met heiligheid. God vrezen betekent dat je Zijn wil in praktijk brengt en je verre blijft houden van ernstige zonden. Dan geeft dit richting aan je leven, je kan redden zoals dat met Noach het geval was, die in eerbiedige vrees voor God de ark bouwde (Hebreeën 11 vers 7). Dit gedeelte bepaalt ons bij het volgende aspect van het vrezen van God: het oordeel.

Het oordeel

In Lukas 23 vers 40 bestrafte de ene misdadiger de andere en zei: “Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?” Deze beide mensen waren stervende en ze zouden spoedig voor God komen te staan om geoordeeld te worden, want beiden waren ze veroordeeld. God heeft het recht om te oordelen. Maar zoals we kunnen lezen was Jezus de dief genadig en werd hij niet veroordeeld.

In Openbaring 14 vers 7 lezen we weer dat het vrezen van God wordt verbonden met oordeel: “En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”

Wil jij God vrezen?

Wat zal ons ook overkomen als we God niet vrezen? Hij heeft het recht om ons te oordelen. Negeer Hem niet, maar erken dat Hij je Schepper, Redder en Heer is.
Geef je leven over aan Hem, en handel en wandel eerbiedig overeenkomstig Zijn wil, zodat je niet wordt veroordeeld.

Lees ook: