Waarom is het zo belangrijk dat Jezus uit de dood opstond?

Toen Jezus de laatste adem uitblies, riep Hij uit: “Het is volbracht!” (Johannes 19:30). Zijn taak in Gods eeuwige heilsplan was uitgevoerd. Hij had de prijs betaald voor de zonde van de mensheid en zo de weg geopend voor zondaren om met God verzoend te worden. Desalniettemin is de Bijbel er duidelijk over dat we geen profijt gehad zouden hebben van Jezus’ reddingswerk als Hij dood gebleven was. De apostel Paulus zegt het als volgt in 1 Korintiërs 15:17, “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden”. Waarom is dat zo?

Jezus’ opstanding is bewijs van zijn goddelijkheid

Jezus was zowel God als mens. Als mens kon Hij sterven. Er is bewijs te over dat Hij echt stierf en niet alleen maar het bewustzijn verloor. Zie bijvoorbeeld Marcus 15:42-45 en Johannes 19:33-35. Maar God is eeuwig en kan niet sterven. Dus, als Jezus dood gebleven was, dan zou dat aangetoond hebben dat Hij niet goddelijk was. Zijn lichamelijke opstanding bevestigde zijn bewering dat Hij God is.
Jezus Christus, onze Heer heeft “met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden” (Romeinen 1:4).

Jezus’ opstanding is bewijs van Zijn betrouwbaarheid

Op verschillende momenten had Jezus Zijn leerlingen verteld wat er met Hem zou gebeuren, bijvoorbeeld in Mattheüs 20:18-19: “Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en ze zullen ter dood veroordelen; en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden”. Als deze profetieën niet uitgekomen zouden zijn, dan zouden Jezus’ woorden niet betrouwbaar zijn. Maar dat zijn ze wel! De vervulling van deze voorspellingen is een krachtige bevestiging dat Jezus alwetend, betrouwbaar en almachtig is.

Jezus’ opstanding is bewijs van de goedkeuring van de Vader

Het lijden en sterven van Jezus was deel van Gods heilsplan. Het was de wil van God de Vader dat Hij zou sterven. Toen Jezus uit het graf werd opgewekt, was dat dus een duidelijk teken dat God helemaal tevreden was met Zijn reddingswerk. Hij werd uitermate verhoogd omdat Hij Zijn bediening tot een goed einde had gebracht.

Jezus’ opstanding is het bewijs van Zijn zege op satan

Sinds zonde haar intrede deed in de wereld, is er een onophoudelijke strijd geweest tussen goed en kwaad, tussen God en satan. Jezus’ dood was de climax van deze strijd. Het leek alsof satan Hem uiteindelijk had verslagen! Maar Jezus’ opstanding bewees het tegendeel. Zijn bediening eindigde niet in een fiasco, maar in heerlijkheid. Satan kreeg de fatale doodsteek. Engelen en geestelijke machten werden aan Jezus onderworpen gemaakt (1 Petrus 3:22). Hij heeft over hen getriomfeerd en hen openlijk te schande gemaakt (Kolossenzen 2:15). Jezus is Overwinnaar!

Jezus doet voorbede voor ons

Veertig dagen na zijn opstanding steeg Jezus ten hemel op. Daar zit Hij aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Zie Romeinen 8:34: “Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit”. Natuurlijk was dat onmogelijk geweest als Hij in de dood gebleven was.

Jezus’ opstanding geeft ons hoop voor de toekomst

De opstanding van Jezus laat Zijn macht over de dood zien en is de basis voor de toekomstige opstanding van allen die in Hem geloven. We hoeven de dood daarom niet meer te vrezen als we eeuwig leven door Jezus ontvangen hebben. Hoewel ons lichaam kan sterven en vergaan, weten wij dat het aan het einde der tijden zal worden opgewekt, onvergankelijk en onsterfelijk (1 Korintiërs 15:53-55). Wanneer Jezus terugkomt om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen, zullen wij eeuwig met Hem leven. Zijn opstanding is het eerste, duidelijke teken van deze heerlijke waarheid!

Zowel Jezus’ dood als Zijn opstanding zijn belangrijk

Jezus’ zoendood was genoeg om te betalen voor de zonden van de mensheid. Maar Zijn opstanding was ook een wezenlijk onderdeel van Gods heilsplan. Prijs God, “Die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft, Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging” (Romeinen 4:24-25).

Deel artikel